Definition database

Prohead Engineering is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in deze definitiedatabase. Deze database bevat enkel definities die vrij beschikbaar zijn en verband houden met flexibiliteit, balancering, industriële elektrificatie en netondersteuningsdiensten.

De lijst van documenten die werden opgenomen in deze database vindt U onderaan de database.

Voor opmerkingen, suggesties of vragen, gelieve contact op ten nemen met info@prohead.be / +32 54 503604.

" "
Titel item NL Titel item FR Titel item ENAcron Source Definition
Titel item NL
N-1-criterium critère (N-1) (N-1) criterion Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation regel volgens welke de elementen die binnen de regelzone van een TSB blijven functioneren nadat zich een uitvalsituatie heeft voorgedaan, de nieuwe operationele situatie moeten kunnen opvangen zonder de operationeleveiligheidsgrenzen te overschrijden
N-1-situatie situation (N-1) (N-1) situation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation situatie in het transmissiesysteem waarin zich één uitvalsituatie uit de lijst van uitvalsituaties heeft voorgedaan
[BRP] [BRP] [BRP] Balance Responsible Party Contract de BRP die dit BRP Contract ondertekent
Aanvaardde Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Accepté Accepted Transfer of Obligation Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een door de BSP (respectievelijk door een Tegenpartij-BSP)aan ELIA ter beschikking te stellen hoeveelheid mFRR-Capaciteit als gevolg van een Overdracht van Verplichtingen van de Tegenpartij-BSP (respectievelijk de BSP) aan de BSP (respectievelijk de Tegenpartij- BSP), en verklaard aan ELIA door de BSP en de Tegenpartij-BSP
Aanvaardde Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Accepté Accepted Transfer of Obligation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een door de BSP (respectievelijk door een Tegenpartij-BSP) aan ELIA ter beschikking te stellen hoeveelheid mFRR Balanceringscapaciteit als gevolg van een Overdracht van Verplichtingen van de Tegenpartij-BSP (respectievelijk de BSP) aan de BSP (respectievelijk de Tegenpartij-BSP), en verklaard aan ELIA door de BSP en de Tegenpartij-BSP
Toegangscontract Contrat d’Accès Access Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (8), van het Federaal Technisch Reglement
Toegangscontract Contrat d’accès Access Contract Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement
Toegangscontract Contrat d’Accès Access Contract CONNECTION CONTRACT het contract tussen ELIA en de Netgebruiker of de door hem aangeduide toegangshouder, dat de voorwaarden bepaalt in verband met het verlenen van toegang tot het ELIA-Net
Toegangscontract Contrat d’Accès Access Contract Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (8), van het Federaal Technisch Reglement
Toegangscontract Contrat d'Accès Access Contract Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 45° van de Gedragscode
Toegangscontract Contrat d’Accès Access Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 45° van de Gedragscode
Toegangscontract Contrat d'Accès Access Contract Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 45° van de Gedragscode
Toegangshouder Détenteur d'accès Access Holder Balance Responsible Party Contract de toegangsaanvrager die het Toegangscontract afsluit met Elia, dit kan de Gebruiker van het Elia-Net zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Gebruiker van het Elia-Net aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen
Toegangspunt Point d’accès Access Point Balance Responsible Party Contract een door een fysieke plaats en een spanningsniveau gekenmerkt punt waarvoor de Toegangshouder toegang tot het Elia-Net wordt verleend om vanuit een op het Elia-Net aangesloten Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag of CDS vermogen te injecteren of af te nemen, het Toegangspunt wordt gerelateerd aan een of meer aansluitingspunten van de transmissienetgebruiker die gesitueerd zijn op hetzelfde spanningsniveau en op hetzelfde onderstation
Toegangspunt Point d’Accès Access Point CONNECTION CONTRACT een injectiepunt en/of een afnamepunt
CDS-Toegangspunt Point d’accès dans le CDS Access Point on the CDS Balance Responsible Party Contract virtueel punt dat overeenkomt met de som, per spanningsniveau en per onderstation, van de fysieke afnames van een CDS- gebruiker (gebaseerd op meetconfiguraties) en gebruikt voor de afrekening van de kosten voor het gebruik van het CDS
Toegangspunt(en) Point d’Accès Access Point(s) Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (29), van het Federaal Technisch Reglement voor toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Toegangspunt(en) Point d’Accès Access Point(s) Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1(29) van het Federaal Technisch Reglement voor toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Toegangspunt(en) Point d’Accès Access Point(s) Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 29°, van het Federaal Technisch Reglement voor wat betreft de toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet (of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net;
Toegangspunt(en) Point d’Accès Access Point(s) Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 29°, van het Federaal Technisch Reglement voor wat betreft de toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet (of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie- eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Toegangspunt(en) Point(s) d’Accès Access Point(s) Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 46° van de Gedragscode voor toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet (of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Toegangspunt(en) Point d’Accès Access Point(s) Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 46°, van de Gedragscode voor wat betreft de toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet (of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA- Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie- eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Toegangspunt(en) Point(s) d’Accès Access Point(s) Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 46° van de Gedragscode voor toegang tot het transmissienet van ELIA. Voor wat betreft de toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet (of tot een CDS: een punt dat wordt gekenmerkt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het ELIA-Net dat geen transmissienet is, tot een Publiek Distributienet of tot een CDS wordt toegewezen, met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchroon opslagpark, dat is aangesloten op dit net
Access Responsible Party CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
ACE CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Wet van 2 augustus 2002 Loi du 2 août 2002 Act of 2 August 2002 Balance Responsible Party Contract de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties zoals aangepast van tijd tot tijd
activeringsoptimaliseringsfunctie fonction d'optimisation de l'activation activation optimisation function Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de functie voor het bedienen van het algoritme dat wordt toegepast om de activering van balanceringsenergiebiedingen te optimaliseren
actieve afnemer client actif active customer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity actieve afnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 8, van Richtlijn (EU) 2019/944
Actief vermogen Puissance active Active Power Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG
Active Power CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Actief vermogen puissance active active power Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de reële component van het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, uitgedrukt in watt of meervouden daarvan, zoals kilowatt („kW”) of megawatt („MW”)
werkzaamvermogensreserve réserve de puissance active active power reserve Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation voor handhaving van de frequentie beschikbare balanceringsreserve
bevoorradingszekerheid adéquation adequacy Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van toevoer naar een zone om aan de belasting in die zone te voldoen
beïnvloede TSB GRT affecté affected TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB waarvoor informatie is vereist over de uitwisseling van reserves en/of het delen van reserves en/of het onbalansnettingproces en/of het activeringsproces voor grensoverschrijdende reserves, ten behoeve van de analyse en handhaving van de operationele veiligheid
aFRR Awarded aFRR Awarded aFRR Awarded Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De hoeveelheid aFRR-Capaciteit (in MW) die door ELIA aan de BSP wordt gegund voor een bepaalde Tijdseenheid van de Capaciteitscontractering
aFRR-Gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage aFRR aFRR Balancing Energy Gate Closure Time aFRR Balancing GCT Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie, zoals gedefinieerd in artikel 2 (27) van de EBGL, voor de aFRR-Dienst. De aFRR Balancing GCT is 25 minuten voor de start van het kwartier in kwestie
aFRR-Capaciteit Capacité aFRR aFRR Capacity Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een volume aan balanceringscapaciteit, zoals gedefinieerd in artikel 2(5) van de EBGL, in het kader van de aFRR-Dienst
aFRR-Capaciteitsbieding Offre de Capacité aFRR aFRR Capacity Bid Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een combinatie van een of meer aangeboden volumes (in MW) en een bijbehorende prijs (in €/MW/h), die ELIA in staat stelt aFRR- Capaciteit aan te kopen
aFRR-Gate-sluitingstijd voor Capaciteit Heure de Fermeture du Guichet pour la Capacité aFRR aFRR Capacity Gate Closure Time aFRR Capacity GCT Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het tijdstip waarop de indiening (of actualisering) van een aFRR- Capaciteitsbieding niet langer is toegelaten
aFRR-Gate-openingstijd voor Capaciteit Heure d’Ouverture du Guichet pour la Capacité aFRR aFRR Capacity Gate Opening Time aFRR Capacity GOT Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het tijdstip vanaf wanneer de indiening (of actualisering) van een aFRR-Capaciteitsbieding kan beginnen
aFRR-Capaciteitsproduct Produit de Capacité aFRR aFRR Capacity Product Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een van de aFRR-Capaciteitsproducten, namelijk aFRR Up of aFRR Down
aFRR Capacity Requested aFRR Capacity Requested aFRR Capacity Requested Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De hoeveelheid (in MW) aFRR-Capaciteit die door ELIA wordt getest tijdens een beschikbaarheidstest. aFRR Capacity Requested in opwaartse richting wordt beschouwd als een positieve waarde, aFRR Capacity Requested in neerwaartse richting wordt beschouwd als een negatieve waarde
aFRR Down aFRR Down aFRR Down Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het aFRR-Capaciteitsproduct dat door ELIA kan worden geactiveerd in neerwaartse richting
aFRR Downwards Power aFRR Downward Power aFRR Downwards Power Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid (MW) neerwaarts aFRR-vermogen
aFRR-Energiebieding Offre d’Énergie aFRR aFRR Energy Bid Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), die door de BSP bij ELIA is ingediend voor activering
aFRR-energiebieding Offre d’Énergie aFRR aFRR Energy Bid Balance Responsible Party Contract een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), door de BSP voorgelegd aan de transmissienetbeheerder voor de activatie van aFRR- balanceringsenergie tijdens een gegeven kwartier
aFRR-Energiebieding Offre d’Énergie aFRR aFRR Energy Bid Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in het BSP Contract aFRR;
aFRR-Energiebieding Offre d’Énergie aFRR aFRR Energy Bid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), die door de BSP bij ELIA is ingediend voor activering in het kader van het BSP-Contract aFRR
aFRR Energy Discrepancy aFRR Energy Discrepancy aFRR Energy Discrepancy Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De energie (in MWh) die overeenstemt met het verschil tussen de aFRR Requested, met inbegrip van de toegestane afwijking, en de aFRR Supplied
aFRR Made Available aFRR Made Available aFRR Made Available Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Beschikbaar gestelde aFRR, de hoeveelheid aFRR-Capaciteit (in MW) die door de BSP aan ELIA beschikbaar is gesteld door de indiening van een of meer gecontracteerde aFRR-Energiebiedingen
aFRR Missing MW aFRR Missing MW aFRR Missing MW Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het verschil (in MW) tussen de aFRR Capacity Requested en de aFRR Power dat door de BSP werd geleverd tijdens een beschikbaarheidstest
aFRR-Verplichting Obligation aFRR aFRR Obligation Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De som van aFRR Awarded en aanvaarde Overdrachten van Verplichtingen van de aFRR-Dienst
aFRR Platform Plateforme aFRR aFRR Platform Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het Europese platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie voor de Automatische Frequentieherstelreserve
aFRR Power aFRR Power aFRR Power Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een hoeveelheid van de aFRR-Dienst uitgedrukt in MW. aFRR Power in opwaartse richting wordt gezien als een positieve waarde, aFRR Power in neerwaartse richting wordt als een negatieve waarde beschouwd
aFRR Requested aFRR Requested aFRR Requested Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De aFRR Power (in MW) dat door ELIA tijdens een bepaalde Time Step aan een BSP is gevraagd voor activering. Indien de aFRR Requested een activering van aFRR Up (aFRR Down) betreft, is deze waarde positief (respectievelijk negatief)
aFRR Requested for Redispatching aFRR Requested for Redispatching aFRR Requested for Redispatching aFRR Requested RD Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De aFRR Power (in MW) die ELIA van een BSP vraagt op een gegeven Time Step voor een activering voor redispatching. Indien de aFRR Requested for Redispatching een activering van aFRR Up (aFRR Down) is, is de waarde positief (respectievelijk negatief)
aFRR-Dienst Service aFRR aFRR Service Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Balanceringsdienst die door het BSP Contract aFRR wordt geregeld en die ofwel uitsluitend bestaat uit ofwel de verstrekking van aFRR-Energiebiedingen, ofwel uit zowel de verstrekking van aFRR-Capaciteit als aFRR-Energiebiedingen
aFRR Supplied aFRR Supplied aFRR Supplied Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De hoeveelheid aFRR Power (in MW) die door de BSP fysiek wordt geleverd aan ELIA tijdens de activering van een aFRR- Energiebieding
aFRR Up aFRR Up aFRR Up Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het aFRR-Capaciteitsproduct dat door ELIA kan worden geactiveerd in opwaartse richting
aFRR Upwards Power aFRR Upward Power aFRR Upwards Power Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid (MW) opwaarts aFRR-vermogen
aFRRmax,down aFRRmax,down aFRRmax,down Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het maximaal volume (in MW), in absolute waarde, aan aFRR Down dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen. Deze waarde is negatief
aFRRmax,up aFRRmax,up aFRRmax,up Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het maximaal volume (in MW) aan aFRR Up dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen
geaggregeerd verrekend extern programma programme externe compensé agrégé aggregated netted external schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma voor de verrekende samenvoeging van alle externe TSB-programma's en externe commerciële handelsprogramma's tussen twee programmeringszones of tussen een programmeringszone en een groep andere programmeringszones
aggregatie agrégation aggregation REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity aggregatie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 18, van Richtlijn (EU) 2019/944
alarmtoestand état d'alerte alert state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation toestand van het systeem wanneer het zich binnen de operationeleveiligheidsgrenzen bevindt, maar een uitvalsituatie uit de lijst van uitvalsituaties is waargenomen waarbij, mocht die zich daadwerkelijk voordoen, de beschikbare remediërende maatregelen niet toereikend zijn om de normale toestand te handhaven
Alarmtoestand État d’Alerte Alert State Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(17) van de SOGL
aankondigingstijd van de alarmtoestand durée de déclenchement de l'état d'alerte alert state trigger time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijd voordat de alarmtoestand wordt geactiveerd
toegewezen volume volume alloué allocated volume Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een fysiek in het systeem geïnjecteerd of uit het systeem afgenomen energievolume dat wordt toegeschreven aan een BRP, voor het berekenen van de onbalans van die BRP
toewijzingsbeperkingen contraintes d'allocation allocation constraints Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de beperkingen waarmee bij de capaciteitstoewijzing rekening moet worden gehouden om het transmissiesysteem binnen de operationele veiligheidsgrenzen te houden en die niet zijn vertaald in zoneoverschrijdende capaciteit of die vereist zijn om de efficiëntie van de capaciteitstoewijzing te verhogen
toewijzingsregels règles d'allocation allocation rules Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation de regels voor capaciteitstoewijzing op de langere termijn die door het centrale toewijzingsplatform worden toegepast
draaistroomgenerator alternateur alternator Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een apparaat dat mechanische energie omzet in elektrische energie door middel van een roterend magnetisch veld
ondersteunende dienst service auxiliaire ancillary service REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity ondersteunende dienst zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 48, van Richtlijn (EU) 2019/944
Bijlage Annexe Annex CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM Een bijlage bij dit Contract.
Schijnbaar vermogen Puissance apparente Apparent Power CONNECTION CONTRACT de waarde gelijk aan 3 U I waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de spanning en de stroom
schijnbaar vermogen puissance apparente apparent power Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het product van spanning en stroomsterkte bij de grondfrequentie, vermenigvuldigd met de vierkantswortel van het getal drie in het geval van driefasensystemen, doorgaans uitgedrukt in kilovoltampère („kVA”) of megavoltampère („MVA”)
Bijlage Annexe Appendix Balance Responsible Party Contract een bijlage bij dit BRP Contract
Bijlage Annexe Appendix CONNECTION CONTRACT een bijlage van dit Contract
zonale regelfout écart de réglage de zone area control error ACE Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation som van de vermogensregelfout („ΔP”), ofwel het realtimeverschil tussen de gemeten feitelijke realtimewaarde van de vermogensuitwisseling („P”) en het regelprogramma („P0”) van een specifieke LFC-zone of specifiek LFC-blok en de frequentieregelfout („K*Δf”), ofwel het product van de K-factor en de frequentieafwijking van die specifieke LFC-zone of dat specifieke LFC-blok, waarbij de zonale regelfout gelijk is aan ΔP+K*Δf
ARP Contract CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
veiling enchère auction Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation het proces van het aanbieden van zoneoverschrijdende capaciteit op lange termijn en het toewijzen daarvan aan marktdeelnemers die een bod doen
erkende certificerende instantie organisme certificateur agréé authorised certifier Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een instantie die conformiteitscertificaten en documenten voor elektriciteitsproductie-eenheden uitreikt en daarvoor is geaccrediteerd door de nationale organisatie die is aangesloten bij de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Europese samenwerking voor Accreditatie (EA)
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL;
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
Automatische frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation automatique Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
Frequentieherstelreserve met automatische activatie Réserves de Restauration de la Fréquence automatiques Automatic Frequency Restoration Reserves aFRR Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL
automatische FRR FRR automatiques automatic FRR Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation FRR die door middel van een geautomatiseerd regelsysteem geactiveerd kan worden
automatische FRR-activeringsvertraging délai d'activation des FRR automatiques automatic FRR activation delay Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijd die verstrijkt tussen het instellen, door de voor frequentieherstel verantwoordelijke, van een nieuwe richtwaarde en de start van de fysieke automatische levering van FRR
automatische FRR-activeringstijd temps d'activation complète des FRR automatiques automatic FRR full activation time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijd die verstrijkt tussen het instellen, door de voor frequentieherstel verantwoordelijke, van een nieuwe richtwaarde en de corresponderende activering of deactivering van de automatische FRR
automatische spanningsregeling régulateur automatique de tension automatic voltage regulator AVR Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de continu in bedrijf zijnde automatische apparatuur ter regeling van de klemspanning van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid door middel van vergelijking van de feitelijke klemspanning met een referentiewaarde en regeling van de uitgang van een bekrachtigingsregelsysteem
beschikbaarheidsplan plan de disponibilité availability plan Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation combinatie van alle geplande beschikbaarheidsstatussen van een relevante asset gedurende een bepaalde periode
Beschikbaarheidsplan Plan de Disponibilité Availability Plan Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(70) van de SOGL
Beschikbaarheidsplan Plan de Disponibilité Availability Plan Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
beschikbaarheidsstatus état de disponibilité availability status Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van een elektriciteitsproductie-eenheid, netelement of verbruikersinstallatie om gedurende een bepaalde periode een dienst te leveren, ongeacht of de elektriciteitsproductie-eenheid, het netelement of de verbruikersinstallatie in bedrijf is
Beschikbaarheidsstatus État de Disponibilité Availability Status Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(71) van de SOGL
Beschikbaarheidsstatus État de Disponibilité Availability Status Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
Available CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Available Available Available A Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 92(1.a) van de SOGL, waarbij dienst staat voor het injecteren (of afnemen) van vermogen
Available Available Available A Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
gemiddelde FRCE-data données moyennes relatives à un FRCE average FRCE data Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation gegevensset bestaande uit de gemiddelde waarde van de vastgelegde momentane FRCE van een LFC-zone of een LFC-blok binnen een bepaald gemeten tijdvak
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Evenwichtsverantwoordelijke Responsable d’équilibre Balance Responsible Party BRP Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer EBGL en dewelke is ingeschreven in het Register van Evenwichtsverantwoordelijken
balanceringsverantwoordelijke responsable d'équilibre balance responsible party BRP REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een marktdeelnemer of de door deze gekozen vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor diens onbalans op de elektriciteitsmarkt
Evenwichtsverantwoordelijke Responsable d’équilibre Balance Responsible Party CONNECTION CONTRACT elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in het register van evenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie
balanceringsverantwoordelijke responsable d'équilibre balance responsible party BRP Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een marktpartij, of de door een marktpartij gekozen vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor haar onbalansen
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken;
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Balance Responsible Party Contract for Restoration Services
Balanceringsverantwoordelijke Responsable d’Équilibre Balance Responsible Party BRP Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(7) van de EBGL en vermeld in het register van Balanceringsverantwoordelijken
Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten Responsable d’équilibre associé à un Opérateur de Service de Flexibilité Balance Responsible Party associated with a Flexibility Service Provider BRPFSP Balance Responsible Party Contract de Evenwichtsverantwoordelijke aangeduid door de Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten om verantwoordelijk te zijn voor het evenwicht met betrekking tot een door die Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten uitgevoerde activatie tijdens de duur van die activatie
Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector Responsable d'équilibre lié à une Interconnexion Offshore Balance Responsible Party associated with an Offshore Interconnector BRPO.I. Balance Responsible Party Contract De eigenaar van een Offshore Interconnector, met uitsluiting van de netbeheerder, die een contract van Evenwichtsverantwoordelijke tekent. Een BRPO.I. is in het bijzonder verantwoordelijk voor het hem toegewezen Actief Vermogen met betrekking tot het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van deze Offshore Interconnector in zijn Evenwichtsperimeter. De BRPO.I. kan geen ander fysieke Afname of Injectie (zijnde een Afname- of Injectiepunt aan het Elia-net, een distributie Injectie of Afname of een CDS Injectie of Afname) toegewezen krijgen in zijn Evenwichtsperimeter dan het Offshore Interconnector Aansluitingspunt van de Offshore Interconnector waarvan hij eigenaar is
Contract van de Evenwichtsverantwoordelijke Contrat de Responsable d’équilibre Balance Responsible Party Contract BRP Contract Balance Responsible Party Contract het contract tussen de transmissienetbeheerder en de BRP, afgesloten conform het Federaal Technisch Reglement
balancering équilibrage balancing REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity alle acties en processen in alle tijdsbestekken waarmee de transmissiesysteembeheerders op bestendige wijze waarborgen dat de systeemfrequentie binnen een vooraf gedefinieerd stabiliteitsbereik blijft en dat voldoende reserves beschikbaar zijn om de vereiste kwaliteit te garanderen
balancering équilibrage balancing Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing alle acties en processen, op alle tijdslijnen, waarmee transmissiesysteembeheerders (TSB's) permanent garanderen dat de systeemfrequentie stabiel blijft binnen een vooraf bepaald bereik, zoals uiteengezet in artikel 127 van Verordening (EU) 2017/1485, en dat de reservehoeveelheid wordt aangehouden, met inachtneming van de vereiste kwaliteit, zoals uiteengezet in deel IV, titels V, VI en VII, van Verordening (EU) 2017/1485
balanceringscapaciteit capacité d'équilibrage balancing capacity REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een hoeveelheid capaciteit waarvan de balanceringsdienstverlener is overeengekomen erover te beschikken en ten aanzien waarvan de balanceringsdienstverlener is overeengekomen biedingen voor een dienovereenkomstige hoeveelheid balanceringsenergie bij de transmissiebeheerder te doen gedurende de looptijd van de overeenkomst
balanceringscapaciteit capacité d'équilibrage balancing capacity Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een volume aan reservecapaciteit waarvoor een BSP heeft ingestemd het beschikbaar te houden en waarvoor hij is overeengekomen om bij de TSB biedingen in te dienen voor een overeenkomstig volume balanceringsenergie gedurende de looptijd van het contract
balanceringsenergie énergie d'équilibrage balancing energy REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity energie die door de transmissiesysteembeheerders wordt gebruikt om de balancering uit te voeren
balanceringsenergie énergie d'équilibrage balancing energy Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing energie die door TSB's wordt gebruikt om de balancering uit te voeren en die door een BSP wordt geleverd
gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage balancing energy gate closure time BE-GCT Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing het tijdstip waarop het niet langer is toegestaan biedingen voor balanceringsenergie in te dienen of bij te werken voor een standaardproduct op een gemeenschappelijke biedladder
balanceringsmarkt marché de l'équilibrage balancing market Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing alle institutionele, commerciële en operationele regelingen tot vaststelling van marktgebaseerd beheer van balancering
Evenwichtsperimeter Périmètre d'équilibre Balancing Perimeter Balance Responsible Party Contract elke Afname en Injectie toegekend aan [BRP] zoals bepaald in Artikel 15 en 20 van dit BRP Contract
Balanceringsregels Règles d’Équilibrage Balancing Rules Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een door de CREG goedgekeurd document dat de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten beschrijft, conform artikel 200, § 1 van het Federaal Technisch Reglement
Balanceringsregels Règles d’Équilibrage Balancing Rules Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een door de CREG goedgekeurd document dat de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten beschrijft, conform artikel 200, § 1 van het Federaal Technisch Reglement
Balanceringsregels Règles d’Équilibrage Balancing Rules Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een door de CREG goedgekeurd document dat de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten beschrijft, conform artikel 200, § 1 van het Federaal Technisch Reglement
Balanceringsregels Règles d’Équilibrage Balancing Rules Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een door de CREG goedgekeurd document dat de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten beschrijft, conform artikel 212, § 1 van de Gedragscode
Balanceringsdienst Service d’équilibrage Balancing Service Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer EBGL
Balancing Service Provider Fournisseur de Services d’Équilibrage Balancing Service Provider BSP Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Balancing Service Provider, zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL, en geïdentificeerd op de eerste pagina van het BSP Contract aFRR
Aanbieder van balanceringsdiensten Fournisseur de Services d’Equilibrage Balancing Service Provider BSP Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer EBGL
balanceringsdienstverlener fournisseur de services d'équilibrage balancing service provider REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een marktdeelnemer die balanceringsenergie en/of balanceringscapaciteit aanbiedt aan transmissiesysteembeheerders
aanbieder van balanceringsdiensten fournisseur de services d'équilibrage balancing service provider BSP Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een marktdeelnemer met reserveleverende eenheden of reserveleverende groepen die balanceringsdiensten kan aanbieden aan TSB's
Balancing Service Provider Fournisseur de Services d’Équilibrage Balancing Service Provider BSP Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De Balancing Service Provider, zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL, en geïdentificeerd op de eerste pagina van het BSP Contract FCR
Aanbieder van balanceringsdienst Fournisseur de Services d’Équilibrage Balancing Service Provider BSP Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL;
Aanbieder van balanceringsdienst Fournisseur de Services d’Equilibrage Balancing Service Provider BSP Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De Balancing Service Provider, zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL, en geïdentificeerd op de eerste pagina van het BSP Contract mFRR
Aanbieder van Balanceringsdiensten Fournisseur de Services d’Équilibrage Balancing Service Provider BSP Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL
Aanbieder van balanceringsdienst Fournisseur de Services d’Equilibrage Balancing Service Provider BSP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(6) van de EBGL, en geïdentificeerd op de eerste pagina van het BSP Contract mFRR
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
balanceringsdiensten services d'équilibrage balancing services Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing balanceringsenergie of balanceringscapaciteit, of beide
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL;
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
Balanceringsdiensten Services d’Équilibrage Balancing Services Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(3) van de EBGL
Bandlevering Fourniture de bande Band Supply Balance Responsible Party Contract het Actief vermogen per kwartier voor een Afnamepunt dat genomineerd wordt door een Evenwichtsverantwoordelijke en dat bevestigd wordt door de betreffende Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van [BRP] wordt aangepast voor alle relevante Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het Toegangscontract
Bankwerkdagen Jours ouvrables bancaires Banking Days Balance Responsible Party Contract de werkdagen in de banksector in België
Baseline Baseline Baseline Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Waarde (in MW) die een schatting vertegenwoordigt van het gemiddelde vermogen op kwartierbasis dat op het betrokken Leveringspunt zou zijn gemeten zonder activering;
Baseline Baseline Baseline Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Waarde (in MW) die een schatting vertegenwoordigt van het gemiddelde vermogen op kwartierbasis dat op het betrokken Leveringspunt zou zijn gemeten zonder activering
Baseline Baseline Baseline Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Waarde (in MW) die een schatting vertegenwoordigt van het gemiddelde vermogen op kwartierbasis dat op het betrokken Leveringspunt zou zijn gemeten zonder activering op verzoek van ELIA. Het nettoverbruik vanaf het elektriciteitsnet wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto-injectie in het elektriciteitsnet wordt beschouwd als een negatieve waarde
Baseline Baseline Baseline Contract for Scheduling Agent Waarde (in MW) die het gemiddelde vermogen op kwartierbasis vertegenwoordigt dat op het desbetreffende Leveringspunt zou zijn gemeten zonder activering aangevraagd door ELIA. De netto Afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto Injectie in het ELIA-Net wordt beschouwd als een negatieve waarde. In het kader van het SA-Contract is deze waarde gelijk aan het Dagelijks Programma
BE-GB Day-ahead Expliciete Veilingsregels Règles d’Enchères Explicites Day-ahead BE-GB BE-GB Day-Ahead Explicit Auction Rules Balance Responsible Party Contract de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare day-ahead transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG
BE-GB Day-ahead Nominatie Regels Règles de Nomination Day-ahead BE-GB BE-GB Day-Ahead Nomination Rules Balance Responsible Party Contract regels voor de indiening van Externe Commerciële Handelsprogramma’s voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor Day-ahead van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de Elia website
BE-GB Intraday Expliciete Veilingsregels Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB BE-GB Intraday Explicit Auction Rules Balance Responsible Party Contract de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare intraday transmissierechten via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG
BE-GB Intraday Nominatie Regels Règles de Nomination Intraday BE-GB BE-GB Intraday Nomination Rules Balance Responsible Party Contract nominatie regels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor intraday, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia
BE-GB Lange Termijn Expliciete Veilingsregels Règles d’Enchères Explicites à Long Terme BE-GB BE-GB Long-Term Explicit Auction Rules Balance Responsible Party Contract de regels die de modaliteiten en voorwaarden vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare transmissierechten voor lange termijn via expliciete veilingen, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG
BE-GB Lange Termijn Nominatie Regels Règles de Nomination à Long Terme BE-GB BE-GB Long-Term Nomination Rules Balance Responsible Party Contract nominatieregels voor expliciete Fysieke Transmissierechten voor lange termijn, indien van toepassing voor de BE-GB Grens, goedgekeurd door de CREG en zoals gepubliceerd op de website van Elia
Belgian Bidding Zone Reference Day-Ahead Price CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Belgische Regelzone Zone de réglage belge Belgian Control Area CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM De Regelzone waarvoor ELIA overeenkomstig de Elektriciteitswet als netbeheerder is aangewezen.
Biedverplichtingen Obligations de Soumission Bidding Obligations Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De verplichtingen die de BSP moet naleven bij het indienen van aFRR-Capaciteitsbiedingen
Biedverplichtingen voor FCR- Capaciteitsbiedingen Obligations de Soumission des Offres de Capacité FCR Bidding Obligations for FCR Capacity Bids Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De verplichtingen die de BSP moet naleven bij het indienen van FCR-Capaciteitsbiedingen
Biedverplichtingen voor mFRR- Capaciteitsbiedingen Obligations de Soumission des Offres de Capacité mFRR Bidding Obligations for mFRR Capacity Bids Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De verplichtingen die de BSP moet naleven bij het indienen van mFRR- Capaciteitsbiedingen
Biedzone Zone de Dépôt des Offres Bidding Zone Balance Responsible Party Contract de grootste geografische regio waarin de Evenwichtsverantwoordelijken energie kunnen uitwisselen zonder Internationale Uitwisselingen aan de Grenzen
biedzone zone de dépôt des offres bidding zone REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity het grootste geografische gebied waarin marktdeelnemers in staat zijn energie uit te wisselen zonder capaciteitstoewijzing
black-start-mogelijkheden capacité de démarrage autonome black start capability Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de capaciteit van een elektriciteitsproductie-eenheid om zich te herstellen na een totale afschakeling, met behulp van een daarvoor specifiek bestemde noodvoeding zonder enige levering van elektrische energie van buiten de elektriciteitsproductie-installatie
Black Start Procedure Contract for Restoration Services
Black Start Service Contract for Restoration Services
Black-out Black-out Black-out CONNECTION CONTRACT een gehele of gedeeltelijke ineenstorting van het synchroon uitgebaat elektrisch systeem
Blackout Procedure Contract for Restoration Services
black-outtoestand état de panne généralisée (black-out) blackout state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation toestand van het systeem wanneer het gehele transmissiesysteem of een deel daarvan niet meer werkt
Blackout State Contract for Restoration Services
blokbelasting reprise de la charge par blocs de puissance block loading Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. de maximale belastingsstap van werkzaam vermogen dat heringeschakeld kan worden tijdens het systeemherstel na een black-out
Grens Frontière Border Balance Responsible Party Contract het of de verbindingspunt(en) tussen de door Elia uitgebate Programmeringszone en een andere buitenlandse Programmeringszone waarop een Internationale Uitwisseling kan worden verwezenlijkt
bottom-upspanningsherstelstrategie stratégie ascendante de remise sous tension bottom-up re-energisation strategy Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration strategie waarbij een deel van het systeem van een TSB kan worden gereactiveerd zonder bijstand van andere TSB's
BRP-Contract Contrat BRP BRP Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het contract tussen ELIA en de BRP conform de artikelen 219 en 220 van het Federaal Technisch Reglement
BRP-Contract Contrat BRP BRP Contract Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het contract tussen ELIA en de BRP conform de artikelen 219 en 220 van het Federaal Technisch Reglement
BRP Contract Contrat BRP BRP Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het contract tussen ELIA en de BRP conform artikel 219 en 220 van het Federaal Technisch Reglement;
BRP Contract Contrat BRP BRP Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het contract tussen ELIA en de BRP conform de artikels 219 en 220 van het Federaal Technisch Reglement
BRP-Contract Contrat BRP BRP Contract Contract for Outage Planning Agent Het contract tussen ELIA en de BRP op grond van artikel 119 van de Gedragscode
BRP Contract Contrat BRP BRP Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het contract tussen ELIA en de BRP conform de artikels 119 van de Gedragscode
BRP-Contract Contrat BRP BRP Contract Contract for Scheduling Agent Het contract tussen ELIA en de BRP op grond van artikel 119 van de Gedragscode
Voorwaarden voor BRP Modalités et Conditions BRP BRP Terms and Conditions T&C BRP Balance Responsible Party Contract de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op BRP’s, waarvan dit contract een bijlage is, zoals bedoeld in het Europees Richtsnoer EBGL
BRPBSP BRPBSP BRPBSP Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Balanceringsverantwoordelijke die door de BSP is aangesteld om in zijn balanceringsperimeter de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de energievolumes die door ELIA aan de BSP worden gevraagd voor elk kwartier van een activering van de aFRR-Dienst
BRPBSP BRPBSP BRPBSP Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De Balanceringsverantwoordelijke die door de BSP is aangesteld om in zijn balanceringsperimeter de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de energievolumes die door ELIA aan de BSP worden gevraagd voor elk kwartier van een activering van de mFRR-Dienst. Indien Energieoverdracht van toepassing is, wordt de geleverde energie aan zijn balanceringsperimeter toegewezen in overeenstemming met de ToE Rules
BRPBSP BRPBSP BRPBSP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De Balanceringsverantwoordelijke die door de BSP is aangesteld om in zijn balanceringsperimeter de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de energievolumes die door ELIA aan de BSP worden gevraagd voor elk kwartier van een activering van de mFRR-Dienst. Indien Energieoverdracht van toepassing is, wordt de geleverde energie aan zijn balanceringsperimeter toegewezen in overeenstemming met de ToE Rules
BRPFSP BRPFSP BRPFSP Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De Balanceringsverantwoordelijke die door een FSP is aangesteld om de balanceringsverantwoordelijkheid op te nemen voor de activering door de FSP tijdens de duur van de activering;
Nominatie BRPFSP Nomination BRPFSP BRPFSP Nomination Balance Responsible Party Contract Day-ahead Nominatie BRPFSP en/of Intraday Nominatie BRPFSP
BRPsource BRPsource BRPsource Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Balanceringsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker
BRPsource BRPsource BRPsource Balance Responsible Party Contract De Evenwichtsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker
BRPsource BRPsource BRPsource Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De Balanceringsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker
BRPSource BRPSource BRPSource Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De Balanceringsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker;
BRPsource BRPsource BRPsource Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De Balanceringsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker
BRPsource BRPsource BRPsource Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De Balanceringsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de Netgebruiker
BSP Contract aFRR BSP Contract aFRR BSP Contract aFRR Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Automatische Frequentieherstelreserve
BSP-Contract aFRR Contrat BSP aFRR BSP Contract aFRR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract voor Aanbieders van Balanceringsdiensten voor de Manuele Frequentieherstelreserve
BSP-Contract aFRR Contrat BSP aFRR BSP Contract aFRR Contract for Scheduling Agent Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Automatische Frequentieherstelreserve
BSP Contract FCR BSP Contract FCR BSP Contract FCR Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Frequency Containment Reserve (frequentiebegrenzingsreserve)
BSP-Contract FCR Contrat BSP FCR BSP Contract FCR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract voor Aanbieders van Balanceringsdiensten voor de Frequentiebegrenzingsreserve
BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR Balance Responsible Party Contract het contract gesloten tussen ELIA en de aanbieders van balanceringsdiensten voor de Frequentieherstelreserve met manuele activatie
BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Manuele Frequentieherstelreserve;
BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR BSP Contract mFRR Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Manuele Frequentieherstelreserve
BSP-Contract mFRR Contrat BSP mFRR BSP Contract mFRR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract voor Aanbieders van Balanceringsdiensten voor de Manuele Frequentieherstelreserve
BSP-Contract mFRR Contrat BSP mFRR BSP Contract mFRR Contract for Scheduling Agent Contract voor aanbieders van balanceringsdiensten voor de Manuele Frequentieherstelreserve
BSP-DSO-Contract Contrat BSP-DSO BSP-DSO Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een overeenkomst tussen de BSP en de DSO die ervoor zorgt dat de BSP de aFRR-Dienst aan ELIA kan verlenen met de in het bijbehorende BSP-DSO-Contract opgelijste Leveringspunten
BSP-DSO-Contract Contrat BSP-DSO BSP-DSO Contract Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een overeenkomst tussen de BSP en de DSO die ervoor zorgt dat de BSP de FCR-Dienst aan ELIA kan verlenen met de in het bijbehorende BSP-DSO-Contract opgelijste Leveringspunten
BSP-DSO-Contract Contrat BSP-DSO BSP-DSO Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een overeenkomst tussen de BSP en de DSO die ervoor zorgt dat de BSP de mFRR-Dienst aan ELIA kan verlenen met de in het bijbehorende BSP-DSO-Contract vermelde Leveringspunten
capaciteitstoewijzing allocation de capacité capacity allocation REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de toewijzing van zoneoverschrijdende capaciteit
capaciteitsberekeningsregio région de calcul de la capacité capacity calculation region REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een geografisch gebied waarbinnen een gecoördineerde capaciteitsberekening wordt toegepast
capaciteitsberekeningsregio région de calcul de la capacité capacity calculation region Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een geografisch gebied waarbinnen een gecoördineerde capaciteitsberekening wordt toegepast
Tijdseenheid van de Capaciteitscontractering Unité de Temps Contractuelle pour la Capacité Capacity Contracting Time Unit CCTU Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een periode van 4 uur waarin de aFRR-Capaciteitsbiedingen die door de BSP aan ELIA zijn aangeboden, kunnen worden geactiveerd als aFRR- Energiebiedingen
Tijdseenheid van de Capaciteitscontractering Unité de Temps Contractuelle pour la Capacité Capacity Contracting Time Unit CCTU Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een periode van 4 uur waarin de FCR-Capaciteitsbiedingen die door de BSP aan ELIA zijn aangeboden, kunnen worden geactiveerd als FCR Energiebiedingen. Per CCTU wordt één capaciteitsveiling verricht
Tijdseenheid van de Capaciteitscontractering Unité de Temps Contractuelle pour la Capacité Capacity Contracting Time Unit CCTU Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een periode van 4 uur waarin de mFRR-Capaciteitsbiedingen die door de BSP aan ELIA zijn aangeboden, kunnen worden geactiveerd als mFRR-Energiebiedingen. Per CCTU wordt één capaciteitsveiling verricht
Tijdseenheid van de Capaciteitscontractering Unité de Temps Contractuelle pour la Capacité Capacity Contracting Time Unit CCTU Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een periode van 4 uur waarin de mFRR-Capaciteitsbiedingen die door de BSP aan ELIA zijn aangeboden, kunnen worden geactiveerd als mFRR-Energiebiedingen. Per CCTU wordt één capaciteitsveiling verricht
capaciteitsbeheersmodule module de gestion de la capacité capacity management module Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een systeem waarin up-to-date-informatie over de beschikbare zoneoverschrijdende capaciteit beschikbaar is met het oog op de toewijzing van zoneoverschrijdende intradaycapaciteit
capaciteitsmechanisme mécanisme de capacité capacity mechanism REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een tijdelijke maatregel waarmee wordt gewaarborgd dat het noodzakelijke niveau van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening wordt bereikt door middel van de vergoeding van hulpbronnen aan de hand van de beschikbaarheid ervan, met uitzondering van maatregelen in verband met ondersteunende diensten en congestiebeheer
functie voor optimalisering van de capaciteitsinkoop fonction d'optimisation de l'acquisition de capacité capacity procurement optimisation function Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de functie voor het toepassen van het algoritme voor de optimalisering van de inkoop van balanceringscapaciteit voor TSB's die balanceringscapaciteit uitwisselen
CDS CDS CDS Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in art. 2, § 1 (3) van het Federaal Technisch Reglement. In het kader van deze Specifieke Voorwaarden verwijst CDS naar een CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net
CDS CDS CDS CONNECTION CONTRACT het gesloten distributiesysteem in de zin van artikel 2, tweede alinea, 5., van de Europese netwerkcode DCC
CDS CDS CDS Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (3), van het Federaal Technisch Reglement. In het kader van deze Specifieke Voorwaarden verwijst CDS naar een CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net
CDS CDS CDS Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Gesloten Distributiesysteem, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 3° van het Federaal Technisch Reglement. In het kader van dit Contract verwijst CDS naar een CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net;
CDS CDS CDS Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 3°, van het Federaal Technisch Reglement. In het kader van deze Specifieke Voorwaarden verwijst CDS naar het CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net
Toegangspunt in het CDS Point d'accès dans le CDS CDS Access Point Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 47° du van de Gedragscode
Allocatie op CDS Allocation en CDS CDS Allocation Balance Responsible Party Contract de afgenomen of geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke
Injectie-Allocatie op CDS Allocation d’Injection en CDS CDS Injection Allocation Balance Responsible Party Contract de geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke
CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Rapport dat aangetoont dat voldaan is aan de minimale meetvereisten voor de meetvoorziening op een door ELIA vastgesteld CDS- Leveringspunt;
CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Rapport dat aangetoont dat voldaan is aan de minimale meetvereisten voor de meetvoorziening op een door ELIA vastgesteld CDS- Leveringspunt
CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist CDS Metering Technical Info Checklist Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Rapport dat aangetoont dat voldaan is aan de minimale meetvereisten voor de meetvoorziening op een door ELIA vastgesteld CDS-Leveringspunt
Afname-Allocatie op CDS Allocation de Prélèvement en CDS CDS Offtake Allocation Balance Responsible Party Contract de afgenomen energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten, waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging, binnen een CDS dat op het Elia-Net is aangesloten, en die door de Beheerder van dat CDS wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke
Beheerder van een CDS Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangesteld als de Beheerder van het CDS
CDS-Beheerder Gestionnaire du CDS CDS Operator Balance Responsible Party Contract natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangeduid als CDS-Beheerder
CDS-beheerder Opérateur du CDS CDS Operator CONNECTION CONTRACT Een natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als operator van de CDS en die Bijlage 14 van het Toegangscontract met ELIA heeft ondertekend
Beheerder van een CDS Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangesteld als de Beheerder van het CDS
Beheerder van een CDS Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangesteld als de Beheerder van het CDS
CDS-Beheerder Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 11° van de Gedragscode
CDS-beheerder Gestionnaire de CDS CDS Operator CDSO Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 11° van de Gedragscode
Beheerder van een CDS Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een natuurlijke of rechtspersoon die door de bevoegde overheid is aangesteld als de Beheerder van het CDS;
Beheerder van een CDS Gestionnaire du CDS CDS Operator CDSO Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 11° du van de Gedragscode
Gebruiker van het/een CDS Utilisateur du/d’un CDS CDS User Balance Responsible Party Contract een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van het CDS
centrale tegenpartij contrepartie centrale central counter party Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de entiteit of entiteiten die belast is/zijn met de taken om contracten af te sluiten met marktdeelnemers, door vernieuwing van de uit het matchingproces resulterende contracten, en om de overdracht van nettoposities te organiseren die resulteren uit de capaciteitstoewijzing met andere centrale tegenpartijen of shipping agents
Centrale Tegenpartij Contrepartie Centrale Central Counterparty CCP Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer CACM
centraal dispatchingmodel modèle d'appel centralisé central dispatching model REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een programmerings- en dispatchingmodel waarbij de productie- en verbruiksplannen, alsmede de dispatching van elektriciteitsproductie-installaties en verbruikersinstallaties, wat inzetbare installaties betreft, worden bepaald door een transmissiesysteembeheerder binnen het geïntegreerde programmeringsproces
centraal dispatchingmodel modèle d'appel centralisé central dispatching model Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een programmerings- en dispatchingmodel waarbij de opwekkings- en verbruiksplannen, alsook de dispatching van elektriciteitsopwekkingsinstallaties en verbruikersinstallaties, wat inzetbare installaties betreft, worden bepaald door een TSB binnen het geïntegreerde programmeringsproces
Midden-Europese Tijd/Midden-Europese Zomertijd Fuseau Horaire d'Europe Centrale / Heure d'Été d'Europe Centrale Central European Timezone/Central European Summer Time CET/CEST Contract for Outage Planning Agent Tijdzone die 1 uur voorloopt op de gecoördineerde wereldtijd buiten de zomertijd (CET) en 2 uur op de gecoördineerde wereldtijd tijdens de zomertijd (CEST)
Midden-Europese Tijd / Midden-Europese Zomertijd Fuseau Horaire d'Europe Centrale / Heure d'Été d'Europe Centrale Central European Timezone/Central European Summer Time CET/CEST Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Tijdzone die 1 uur voorloopt op de gecoördineerde wereldtijd buiten de zomertijd (CET) en 2 uur op de gecoördineerde wereldtijd tijdens de zomertijd (CEST)
Midden-Europese Tijdzone/Midden-Europese Zomertijd Fuseau Horaire d'Europe Centrale/Heure d'Été d'Europe Centrale Central European Timezone/Central European Summer Time CET/CEST Contract for Scheduling Agent Tijdzone die 1 uur voorloopt op de gecoördineerde wereldtijd buiten de zomertijd (CET) en 2 uur op de gecoördineerde wereldtijd tijdens de zomertijd (CEST)
CET CET CET Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Centraal-Europese Tijd, die afwisselt tussen UTC+1 (standaardtijd) en UTC+2 (zomertijd)
Channel Regio Lange Termijn Nominatie Regels Règles de Nomination à Long Terme pour la Région Channel Channel Region Long-Term Nomination Rules Balance Responsible Party Contract nominatieregels voor Fysieke Transmissierechten voor de Grenzen van de Biedzone van de Channel Regio welke zijn bepaald in overeenstemming met artikel 36 van het Europees Richtsnoer FCA
CIPU-contract Contrat CIPU CIPU Contract Balance Responsible Party Contract contract voor de coördinatie van de inschakeling van de productie- eenheden, voor de toepassing van dit contract verwijst de term CIPU-contract naar het CIPU- contract of elk ander door de CREG goedgekeurd contract dat het CIPU-contract vervangt, conform de bepalingen van het Federaal Technisch Reglement
CIPU-Contract Contrat CIPU CIPU Contract Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het contract voor de Coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden dat is gesloten met ELIA, of een ander gereglementeerd contract ter vervanging van het CIPU-Contract, overeenkomstig de bepalingen van artikel 377 van het Federaal Technisch Reglement
CIPU-Contract Contrat CIPU CIPU Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het contract voor de Coördinatie van de inschakeling van productie- eenheden dat is gesloten met ELIA, of een ander gereglementeerd contract ter vervanging van het CIPU-Contract, overeenkomstig de bepalingen van artikel 377 van het Federaal Technisch Reglement;
CIPU-Contract Contrat CIPU CIPU Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het contract voor de Coördinatie van de inschakeling van productie- eenheden dat is gesloten met ELIA, of een ander gereglementeerd contract ter vervanging van het CIPU-Contract, overeenkomstig de bepalingen van artikel 377 van het Federaal Technisch Reglement
CIPU Contract Contract for Restoration Services
CIPU Contract Holder Contract for Restoration Services
clearingprijs prix d'équilibre clearing price Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de prijs die is bepaald door op de elektriciteitsmarkt de hoogste aanvaarde verkooporder en de laagste aanvaarde kooporder te matchen
bijna-realtime proche du temps réel close to real-time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het tijdsverloop van maximaal 15 minuten tussen de laatste gate-sluitingstijd van de intradaymarkt en de actuele tijd
Gesloten Distributiesysteem Réseau Fermé de Distribution Closed Distribution System Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in de Europese Netcode DCC, deze definitie verwijst, zonder onderscheid, naar zowel het gesloten industriële net zoals bedoeld in de Elektriciteitswet (voor de toepassing van dit BRP contract en tenzij anders bepaald, wordt het tractienet spoor gelijkgesteld met het industrieel gesloten net), het gesloten distributienet zoals bedoeld in het Vlaamse energiedecreet van 8 mei 2009, als het gesloten beroepsnet zoals bedoeld in het Waals decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt
gesloten distributiesysteem réseau fermé de distribution closed distribution system Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een distributiesysteem dat op grond van artikel 28 van Richtlijn 2009/72/EG door nationale regulerende instanties of andere bevoegde autoriteiten als gesloten distributiesysteem wordt aangemerkt, indien de lidstaat daarin voorziet, en dat elektriciteit distribueert binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten en dat niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, onverminderd incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens die gevestigd zijn in de zone die door het systeem bediend wordt en die werkzaam zijn bij of vergelijkbare betrekkingen hebben met de eigenaar van het systeem
Gesloten Distributiesysteem Réseau Fermé de Distribution Closed Distribution System CDS Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 5° van de Gedragscode. In het kader van deze Specifieke Voorwaarden verwijst CDS naar het CDS dat aangesloten is op het Elia-net
Gesloten Distributiesysteem Réseau Fermé de Distribution Closed Distribution System CDS Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 5°, van de Gedragscode. In deze Specifieke Voorwaarden verwijst 'CDS' naar het CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net
Gesloten Distributiesysteem Réseau Fermé de Distribution Closed Distribution System CDS Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 5° van de Gedragscode. In het kader van deze Specifieke Voorwaarden verwijst CDS naar het CDS dat aangesloten is op het ELIA-Net
Gedragscode Code de Bonne Conduite Code of Conduct Contract for Outage Planning Agent De gedragscode, goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B) 2409 van 20 oktober 2022, en van tijd tot tijd gewijzigd, tot vaststelling van de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en van de methoden voor het berekenen of vastleggen van voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer
Gedragscode Code de Bonne Conduite Code of Conduct Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De gedragscode, goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B) 2409 van 20 oktober 2022, en van tijd tot tijd gewijzigd, tot vaststelling van de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en van de methoden voor het berekenen of vastleggen van voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer
Gedragscode Code de Bonne Conduite Code of Conduct Contract for Scheduling Agent De gedragscode, goedgekeurd door de CREG bij beslissing (B) 2409 van 20 oktober 2022, en van tijd tot tijd gewijzigd, tot vaststelling van de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en van de methoden voor het berekenen of vastleggen van voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer
Ingebruikname van een Elektriciteitsproductie-eenheid Mise en service d’une Unité de production d’électricité Commissioning of a Generation Unit CONNECTION CONTRACT de datum van de uitgifte van de "definitieve bedrijfsvoeringnotificatie" (FON) door de transmissienetbeheerder (of in voorkomend geval door de relevante systeembeheerder), zoals gedefinieerd in de Europese netcode RfG
gemeenschappelijk netwerkmodel modèle de réseau commun common grid model Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een voor de gehele Unie geldende reeks gegevens waarover meerdere TSB's overeenstemming hebben bereikt en die de voornaamste kenmerken van het elektriciteitssysteem (opwekking, basislasten en netwerktopologie) omschrijven, alsook regels om die kenmerken tijdens het capaciteitsberekeningsproces te wijzigen
gemeenschappelijke biedladder liste de préséance économique commune common merit order list Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een lijst van balanceringsenergiebiedingen, gerangschikt in volgorde van hun biedprijzen, die gebruikt wordt voor de activering van die biedingen
compensatieregels règles d'indemnisation compensation rules Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation de regels op basis waarvan elke TSB die verantwoordelijk is voor de biedzonegrens waarvoor langetermijnrechten betreffende transmissie zijn toegewezen de houders van rechten betreffende transmissie compenseert voor het verminderen van die langetermijnrechten betreffende transmissie
Concessionaris Concessionnaire Concessionnaire Balance Responsible Party Contract de Gebruiker van het Elia-Net die tevens houder is van één (of meer) domeinconcessie(s) afgeleverd in overeenstemming met de Elektriciteitswet, voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden onder Belgische jurisdictie
Configuration CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
congestie congestion congestion REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een situatie waarin niet aan alle verzoeken van marktdeelnemers betreffende handel tussen netgebieden kan worden voldaan, aangezien de fysieke stromen op de netelementen die niet in deze stromen kunnen voorzien daardoor in aanzienlijke mate zouden worden getroffen
congestie-ontvangsten revenu de congestion congestion income Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de als gevolg van een capaciteitstoewijzing verkregen inkomsten
Congestierisico-indicator Indicateur de Risque de Congestion Congestion Risk Indicator CRI Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
Congestierisico-indicator Indicateur de Risque de Congestion Congestion Risk Indicator CRI Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
connecterende TSB GRT de raccordement connecting TSO Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de TSB die actief is in de programmeringszone waarin BSP's en BRP's moeten voldoen aan de voorwaarden voor balancering
Connection CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Aansluiting Raccordement Connection CONNECTION CONTRACT het geheel van de Aansluitingsinstallaties dat tenminste het eerste Aansluitingsveld vanaf het ELIA-Net inhoudt
Aansluitingscontract Contrat de raccordement Connection Agreement Balance Responsible Party Contract de aansluitovereenkomst zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG
aansluitovereenkomst convention de raccordement connection agreement Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een contract tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem, dat ook de relevante locatiespecificaties en specifieke technische eisen omvat voor de elektriciteitsproductie-installatie, de verbruikersinstallatie, het distributiesysteem, de aansluiting van het distributiesysteem of het HVDC-systeem
Connection Bay CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Aansluitingsveld Travée de Raccordement Connection Bay CONNECTION CONTRACT het geheel van componenten van een Aansluitingsinstallatie die in het bijzonder volgende functies waarborgen: - het onder spanning brengen van de Installaties van de Netgebruiker vanuit het ELIA- Net, - het uitschakelen en/of inschakelen van deze Installaties, - het fysiek scheiden van deze Installaties van het ELIA-Net
Relevante Aansluitingscapaciteit voor Afname Capacité de raccordement pertinente pour le Prélèvement Connection Capacity for Off-take (MVA) CONNECTION CONTRACT het maximaal Schijnbaar vermogen aan Afname, uitgedrukt in megavoltampère (MVA), dat rechtstreeks verband houdt met een specifieke Aansluitingsaanvraag
Connection Contract CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract CONNECTION CONTRACT het contract gesloten tussen een Netgebruiker en ELIA dat de wederzijdse rechten en plichten bepaalt met betrekking tot een bepaalde Aansluiting, met inbegrip van de relevante technische specificaties, ook nog “Contract” genoemd
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (9) van het Federaal Technisch Reglement;
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 9°, van het Federaal Technisch Reglement
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 22° van de Gedragscode
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 22°, van de Gedragscode
Aansluitingscontract Contrat de Raccordement Connection Contract Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 22° van de Gedragscode
Aansluitingsinstallaties Installation de Raccordement Connection Facility CONNECTION CONTRACT elke uitrusting die nodig is om de Installatie van de Netgebruiker te verbinden met het ELIA-Net
Connection Installation CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Connection Point CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Aansluitingspunt Point de Raccordement Connection Point CONNECTION CONTRACT de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de Aansluiting is verbonden met het ELIA-Net en die het ELIA-Net scheidt van de Installaties waarvan de uitschakeling slechts gevolgen heeft voor de Netgebruiker aangesloten op dat punt
aansluitpunt point de raccordement connection point Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het punt waarop de elektriciteitsproductie-eenheid, de verbruikersinstallatie, het distributiesysteem of het HVDC-systeem is aangesloten op een transmissiesysteem, een offshore netwerk, een distributiesysteem, inclusief gesloten distributiesystemen, of een HVDC-systeem, als vastgelegd in de aansluitovereenkomst
Aansluitingsaanvraag Demande de Raccordement Connection Request CONNECTION CONTRACT elke aanvraag voor een nieuwe Aansluiting, een (al dan niet geringe) wijziging van de Aansluiting of een wijziging van het Ter Beschikking Gesteld Vermogen
Tarief voor de Aansluiting Tarif de Raccordement Connection Tariff CONNECTION CONTRACT de voor een regulatoire periode door de CREG goedgekeurde tarieven met betrekking tot de Aansluiting op het ELIA-Net, vastgesteld overeenkomstig het KB Tariefstructuur, of, indien de CREG heeft beslist tot weigering van het tariefvoorstel met budget of van het aangepast tariefvoorstel met budget, de voorlopige tarieven die van kracht zijn tot alle rechtsmiddelen van ELIA of van de CREG zijn uitgeput of totdat over de twistpunten tussen de CREG en ELIA een akkoord werd bereikt
beperking contrainte constraint Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation situatie waarin een remediërende maatregel moet worden opgesteld en uitgevoerd om binnen de operationeleveiligheidsgrenzen te kunnen blijven
Afname van de verbruiksinstallaties Prélèvement des installations de consommation Consumption Facility Offtake Balance Responsible Party Contract het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie wordt afgenomen door een of meer verbruiksinstallaties gesitueerd op hetzelfde Toegangspunt als de Lokale Productie
verbruiksprogramma programme de consommation consumption schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma voor het verbruik van een verbruikersinstallatie of een groep verbruikersinstallaties
onvoorziene gebeurtenis aléa contingency Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een bekende en mogelijke of al voorgekomen storing in een element, met inbegrip van niet alleen de transmissiesysteemelementen maar ook de belangrijke netwerkgebruikers en distributienetwerkelementen, indien deze van belang zijn voor de operationele veiligheid van het transmissiesysteem
analyse van uitvalsituaties analyse des aléas contingency analysis Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation een computersimulatie van uitvalsituaties uit de lijst van uitvalsituaties
invloedsdrempelwaarde voor uitvalsituaties seuil d'influence d'aléa contingency influence threshold Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation numerieke grenswaarde waarop de invloedsfactoren worden gecontroleerd
lijst van uitvalsituaties liste des aléas contingency list Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation lijst van te simuleren uitvalsituaties voor het testen van de naleving van de operationeleveiligheidsgrenzen
continumatchingalgoritme algorithme d'appariement continu des transactions continuous trading matching algorithm Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het algoritme dat bij de eenvormige intradaykoppeling wordt gebruikt om op continue wijze orders te matchen en zoneoverschrijdende capaciteit toe te wijzen
Contract CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Contract Contrat Contract CONNECTION CONTRACT dit Aansluitingscontract
Contract Contrat Contract CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM Het huidige contract dat in overeenstemming is met het standaardcapaciteitscontract, zoals goedgekeurd door de CREG in toepassing van artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet.
Contract van Evenwichtsverantwoordelijke Contrat de Responsable d’équilibre Contract of Balance Responsible Party CONNECTION CONTRACT het contract tussen ELIA en de Evenwichtsverantwoordelijke overeenkomstig Deel 5, Boek 5, Titel 3 van het Technisch Reglement Transmissie of de overeenstemmende bepalingen in de andere toepasselijke Technische Reglementen
Contract met Valorisatie van Afwijking Contrat Valorisant l’Écart entre la Nomination et la Position réelle du Client Final Contract with Valorization of the Deviation Pass-Through Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Contract waarmee de eindklant zijn verwachte programma vóór real time nomineert (meestal in day-ahead) en waarmee de afwijking tussen de nominatie en zijn reële programma hem door zijn elektriciteitsleverancier wordt gefactureerd/terugbetaald tegen een overeengekomen tarief dat afhangt van het onevenwichtstarief2 zoals beschreven in de laatste versie van beslissing (B)1677 van de CREG.
Contract met Valorisatie van Afwijking Contrat Valorisant l’Ecart entre la Nomination et la Position réelle du Client Final Contract with Valorization of the Deviation Pass-Through Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Contract waarbij de Supplier de afwijking tussen de nominatie en de uiteindelijke positie van de Netgebruiker valoriseert, zoals beschreven in CREG-beslissing 16772
Contract met Valorisatie van Afwijking Contrat Valorisant l’Ecart entre la Nomination et la Position réelle du Client Final Contract with Valorization of the Deviation Pass-Through Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract waarbij de Supplier de afwijking tussen de nominatie en de uiteindelijke positie van de Netgebruiker valoriseert, zoals beschreven in CREG-beslissing 16772
gecontracteerde TSB GRT contractant contracting TSO Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de TSB die een contract voor balanceringsdiensten heeft gesloten met een BSP in een andere programmeringszone
regelzone zone de contrôle control area REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een samenhangend deel van het geïnterconnecteerde systeem, geëxploiteerd door één systeembeheerder en omvattend onderling gekoppelde fysieke belastingen en/of productie-eenheden als die er zijn
regelcapaciteitleverende TSB GRT fournisseur de la capacité de réglage control capability providing TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die de activering van zijn reservecapaciteit op gang brengt ten behoeve van een regelcapaciteitontvangende TSB onder de voorwaarden van een overeenkomst voor het delen van diensten
regelcapaciteitontvangende TSB GRT destinataire de la capacité de réglage control capability receiving TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die de reservecapaciteit berekent door de reservecapaciteit in aanmerking te nemen die beschikbaar is via een regelcapaciteitleverende TSB onder de voorwaarden voor het delen van diensten
regelprogramma programme de réglage control program Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks richtwaarden voor de verrekende vermogensuitwisseling van een LFC-zone of een LFC-blok via wisselstroominterconnectoren
controlecentrum salle de contrôle control room Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het bedrijfsvoeringscentrum van een relevante systeembeheerder
Coördineerbaarheidsniveau Niveau de Coordonnabilité Coordinability Level Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
Coördineerbaarheidsniveau Niveau de Coordonnabilité Coordinability Level Contract for Scheduling Agent Kenmerk dat per richting (d.w.z. opwaarts en neerwaarts) aan een Technical Facility wordt gegeven en dat overeenstemt met haar vermogen om haar Injectie (of Afname) op het ELIA-Net al dan niet te wijzigen, op vraag van ELIA
Coördineerbaar Coordonnable Coordinable C Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Kenmerk van een Leveringspunt DPSU dat technisch in staat is op verzoek van ELIA zijn vermogensinjectie op het ELIA-Net binnen 15 minuten te wijzigen
Coördineerbaar Coordonnable Coordinable C Contract for Scheduling Agent Het coördineerbaarheidsniveau dat overeenstemt met de mogelijkheid om de Injectie (en/of Afname) op het ELIA- Net te wijzigen, op vraag van ELIA
Coördineerbaar Coordonnable Coordinable C Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
gecoördineerde capaciteitscalculator opérateur du calcul de capacité coordinated capacity calculator Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de met de berekening van de transmissiecapaciteit op regionaal of bovenregionaal niveau belaste entiteit of entiteiten
gecoördineerde nettransmissiecapaciteit capacité de transport nette coordonnée coordinated net transmission capacity REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een capaciteitsberekeningsmethode gebaseerd op het beginsel van voorafgaande beoordeling en omschrijving van een maximale uitwisseling van energie tussen aanpalende biedzones
gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak approche NTC coordonnée coordinated net transmission capacity approach Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de capaciteitsberekeningsmethode die is gebaseerd op het beginsel van voorafgaande beoordeling en omschrijving van een maximale uitwisseling van energie tussen aanpalende biedzones
Core Share Core Share Core Share Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het gedeelte van de FCR-Verplichting dat de TNB moet aankopen van Technische Eenheden die zich fysiek in zijn LFC-Blok bevinden zoals gedefinieerd in Bijlage VI bij de SOGL
Tegenpartij-BSP Contrepartie BSP Counterpart BSP Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De partij die een geldig BSP Contract aFRR bezit en met wie de BSP een Overdracht Van Verplichtingen afspreekt
Tegenpartij-BSP Contrepartie BSP Counterpart BSP Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De partij die een geldig BSP Contract FCR bezit en met wie de BSP een Overdracht Van Verplichtingen afspreekt
Tegenpartij-BSP Contrepartie BSP Counterpart BSP Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De partij die een geldig BSP Contract mFRR bezit en met wie de BSP een Overdracht Van Verplichtingen afspreekt
Tegenpartij-BSP Contrepartie BSP Counterpart BSP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De partij die een geldig BSP Contract mFRR bezit en met wie de BSP een Overdracht Van Verplichtingen afspreekt
Tegenpartij Contrepartie Counterparty Balance Responsible Party Contract de Evenwichtsverantwoordelijke met wie een Interne Commerciële Handel is uitgevoerd
compensatiehandel échange de contrepartie countertrading REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een zoneoverschrijdende transactie die door systeembeheerders tussen twee biedzones is opgestart om fysieke congestie te verlichten
CREG CREG CREG Balance Responsible Party Contract Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
CREG CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
CREG CREG CREG CONNECTION CONTRACT de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
CREG CREG CREG Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas, zijnde de Belgische federale regulator
proces voor criteriatoepassing processus d'application des critères criteria application process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces voor het berekenen van de doelparameters voor de synchrone zone, het LFC-blok en de LFC-zone op basis van de gegevens die zijn verkregen uit het proces voor het gegevensverzameling en -levering
kritische kortsluittijd temps critique d'élimination d'un défaut critical fault clearing time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation maximale duur van een fout waarbinnen de stabiele werking van het transmissiesysteem gehandhaafd blijft
kritisch netwerkelement élément critique de réseau critical network element REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een netwerkelement, binnen een biedzone, dan wel tussen biedzones, waarbij in het capaciteitsberekeningsproces rekening wordt gehouden om de hoeveelheid elektriciteit die kan worden uitgewisseld, te beperken
grensoverschrijdende stroom flux transfrontalier cross-border flow REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een fysieke stroom van elektriciteit op een transmissienet van een lidstaat die het gevolg is van de invloed van de activiteit van producenten, afnemers, of beide, buiten die lidstaat op zijn transmissienetwerk
activeringsproces voor grensoverschrijdende FRR processus d'activation transfrontalière des FRR cross-border FRR activation process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces dat is overeengekomen tussen de aan dat proces deelnemende TSB's dat activering van in een andere LFC-zone geconnecteerde FRR mogelijk maakt door de input van de betrokken FRP's dienovereenkomstig te corrigeren
Cross-Border Marginal Price Cross-Border Marginal Price Cross-Border Marginal Price CBMP Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De Cross-Border Marginal Price zoals gedefinieerd in "Methodology for pricing balancing energy and cross-zonal capacity used for the exchange of balancing energy or operating the imbalance netting process"
Cross-Border Marginal Price Cross-Border Marginal Price Cross-Border Marginal Price CBMP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd voor elk balanceringsproduct in de prijsstellingsmethode voor balanceringsenergie en zoneoverschrijdende capaciteit voor zowel de uitwisseling van balanceringsenergie als de toepassing van het onbalansnettingsproces, zie ACER Beslissing nr. 01/2020 van 24 januari 2020
activeringsproces voor grensoverschrijdende RR processus d'activation transfrontalière des RR cross-border RR activation process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces dat is overeengekomen tussen de aan dat proces deelnemende TSB's dat activering van in een andere LFC-zone geconnecteerde RR mogelijk maakt door de input van de betrokken RRP's dienovereenkomstig te corrigeren
zoneoverschrijdende capaciteit capacité d'échange entre zones cross-zonal capacity REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity het vermogen van het geïnterconnecteerde systeem om de overdracht van energie tussen biedzones mogelijk te maken
stroom courant current Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de snelheid waarmee elektrische lading zich verplaatst, gemeten als het kwadratisch gemiddelde van de normale component van de fasestroom bij de grondfrequentie
afnemer client customer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity afnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2019/944
DA/ID Flexibiliteitsdienst Service de Flexibilité DA/ID DA/ID Flexibility Service Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De dienst(en) en taken die de FSP levert in de context van de energiehandel die de (met deze FSP geassocieerde) BRPFSP op de day-ahead- en de intradaymarkten of over-the-counter uitvoert, en die bestaan uit de activering door de FSP van een volume energie uit een DPPG dat zich in de portefeuille van een BRPSource bevindt;
Daily Access Programme CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Dagelijks Evenwichtsprogramma Programme journalier d’équilibre Daily Balancing Schedule Balance Responsible Party Contract het geheel van de Fysieke Nominaties, de Nominaties BRPFSP en de Dagelijkse Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma’s van een BRP met betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter
Daily Coordination Programme CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het injectie- (of afname-)programma van een Leveringspunt (in MW), gegeven op kwartierbasis, dat binnen day-ahead tijdsbestek aan ELIA wordt verstrekt en dat wordt geactualiseerd overeenkomstig de regels van het SA-Contract, zonder rekening te houden met een deelname van het Leveringspunt aan de levering van Balanceringsdiensten
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het productieprogramma van een Technische Eenheid (in MW), gegeven op kwartierbasis2, dat binnen day-ahead tijdsbestek aan ELIA wordt verstrekt en dat wordt geactualiseerd overeenkomstig de regels van het CIPU-Contract
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Periode van 24 uur die aanvangt om 00:00 CET 's ochtends en eindigt om 24:00 CET 's nachts;
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het productieprogramma van een Technische Eenheid (in MW), gegeven op kwartierbasis3, dat binnen day-aheadtijdsbestek aan ELIA wordt verstrekt en dat wordt geactualiseerd overeenkomstig de regels van het CIPU-Contract
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
Dagelijks Programma Programme Journalier Daily Schedule Contract for Scheduling Agent De reeks waarden (in MW) op kwartierbasis die de meest accurate verwachte Injectie en/of Afname door een Leveringspunt voor een beschouwde Dag vertegenwoordigt, zonder rekening te houden met enige deelname van het Leveringspunt aan de levering van balanceringsdiensten of RD Service
proces voor gegevensverzameling en -levering processus de collecte et de fourniture des données data collection and delivery process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces voor het verzamelen van de gegevensset die nodig is voor het toepassen van de frequentiekwaliteitsevaluatiecriteria
Dag Jour Day Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET ‘s ochtends en eindigt om 24:00 CET ‘s nachts
Dag Jour Day CONNECTION CONTRACT een kalenderdag
Dag Jour Day Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET ‘s ochtends en eindigt om 24:00 CET ‘s nachts
Dag Jour Day Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het productieprogramma van een Technische Eenheid (in MW), gegeven op kwartierbasis3, dat binnen day-aheadtijdsbestek aan ELIA wordt verstrekt en dat wordt geactualiseerd overeenkomstig de regels van het CIPU-Contract;
Dag Jour Day Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET ‘s ochtends en eindigt om 24:00 CET ‘s nachts
Dag Jour Day Contract for Outage Planning Agent Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET 's ochtends en eindigt om 24:00 CET 's nachts
Dag Jour Day Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET 's ochtends en eindigt om 24:00 CET 's nachts
Dag Jour Day Contract for Scheduling Agent Periode van één dag die aanvangt om 00:00 CET 's ochtends en eindigt om 24:00 CET 's nachts
Dag D Jour J Day D Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement
Day D CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Dag D+1 Jour J+1 Day D+1 Balance Responsible Party Contract de kalenderdag volgend op Dag D
Day D+1 CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Dag D-1 Jour J-1 Day D-1 Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement
Day D-1 CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Day-ahead Nominatie BRPFSP Nomination BRPFSP Day-ahead Day-ahead BRPFSP Nomination Balance Responsible Party Contract een tabel die een aantal gegevens bevat per kwartier van een gegeven Dag D, bij Elia ingediend door [BRP] in zijn rol van BRPFSP, die een hoeveelheid Actief Vermogen vertegenwoordigt dat door de FSP geactiveerd is in het kader van de Flexibiliteitsdienst DA/ID voor elk kwartier tijdens de activatie van de dienst. De Day-ahead Nominatie BRPFSP wordt door [BRP] bij Elia ingediend uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van dit BRP Contract
termijn voor day-aheadvastheid heure limite de fermeté journalière day-ahead firmness deadline Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdstip waarop zoneoverschrijdende capaciteit vast wordt
Day-ahead Onevenwicht Déséquilibre Day-ahead Day-ahead Imbalance Balance Responsible Party Contract verschil, in absolute termen en voor een bepaald kwartier, tussen het deel van het Dagelijks Evenwichtsprogramma van [BRP] met betrekking tot de Totale injectie van zijn Evenwichtsperimeter en het deel van zijn Dagelijks Evenwichtsprogramma met betrekking tot de Totale afname van zijn Evenwichtsperimeter
Day-ahead Import en Export Import et/ou Export Day-ahead Day-Ahead Import and Export Balance Responsible Party Contract een Internationale Uitwisseling tussen een andere Programmeringszone en de door Elia uitgebate Programmeringszone waarvoor het Extern Commercieel Handelsprogramma uiterlijk op Dag D-1 bij Elia is ingediend overeenkomstig de bepalingen van dit BRP Contract
Day-ahead Interne Commerciële Handel Échange Commercial Interne Day Ahead Day-Ahead Internal Commercial Trade Balance Responsible Party Contract een Interne Commerciële Handel waarvoor een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D-1 door de Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract
gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt heure de fermeture du guichet du marché journalier day-ahead market gate closure time Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdstip tot waarop orders op de day-aheadmarkt worden aanvaard
tijdsbestek voor day-aheadmarkten échéance du marché journalier day-ahead market time-frame Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdsbestek van de elektriciteitsmarkt dat reikt tot de gate-sluitingstijd van de day-aheadmarkt en waarin voor elke markttijdseenheid producten worden verhandeld op de dag voorafgaand aan de leveringsdag
Day-ahead Fysieke Nominatie Nomination Physique Day-ahead Day-Ahead Physical Nomination Balance Responsible Party Contract een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang tot het Elia-Net op een bepaalde Dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd of afgenomen en die een prognose is van [BRP] betreffende dat Actief vermogen, ofwel op niveau van het Toegangspunt op het Elia-Net, ofwel voor alle injecties en afnames die deel uitmaken van zijn perimeter op niveau van het distributienet, ofwel voor het geheel van alle markttoegangspunten per CDS die deel uitmaken van zijn perimeter. De Day-ahead Fysieke Nominatie moet worden ingediend door [BRP] bij Elia uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van dit BRP Contract
Day-Ahead Physical Nomination Time CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
deactiveringsperiode période de désactivation deactivation period Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de periode die nodig is voor de ramping van volledige levering naar een vastgesteld punt, of voor de op- en afregeling van volledige afname tot een vastgesteld punt
aanbieders van beschermingsdiensten fournisseur de services de défense defence service provider Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration rechtspersoon met een wettelijke of contractuele verplichting om een dienst te verlenen die bijdraagt aan één of meer maatregelen van het systeembeschermingsplan
gedelegeerd beheerder gestionnaire délégué delegated operator REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een entiteit waaraan specifieke taken of verplichtingen die uit hoofde van deze verordening of een andere Unierechtshandeling zijn toevertrouwd aan een transmissiesysteembeheerder of een benoemde elektriciteitsmarktbeheerder, door die transmissiesysteembeheerder of NEMO zijn gedelegeerd of door een lidstaat of een regulerende instantie zijn toegewezen
Geleverd Flexibiliteitsvolume Volume de flexibilité fourni Delivered Volume of Flexibility Balance Responsible Party Contract het volume aan flexibiliteit dat daadwerkelijk door de FSP geleverd wordt op een bepaald Leveringspunt, berekend zoals beschreven in sectie 12 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht
Geleverd Flexibiliteitsvolume Volume de Flexibilité Livré Delivered Volume of Flexibility Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het flexibiliteitsvolume dat in werkelijkheid door de FSP op het Leveringspunt wordt geleverd, berekend zoals beschreven in sectie 12 van de ToE Rules.
leveringsperiode période de livraison delivery period Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de periode waarin de BSP de volledige gevraagde wijziging van de vermogensinjectie in het systeem of de volledige gevraagde wijziging van afname uit het systeem uitvoert
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een dienst wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meerdere telling(en) en/of meting(en), volgens de bepalingen van het aan deze dienst gerelateerde contract, dat ELIA in staat stelt om de levering van de relevante dienst te controleren en te evalueren
Leveringspunt Point de livraison Delivery Point Balance Responsible Party Contract een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst, een dienst voor strategische reserve of een Flexibiliteitsdienst DA/ID wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meer telling(en) of meting(en)1, volgens de bepalingen van de van toepassing zijnde contracten, die de transmissienetbeheerder in staat stelt om de levering van de Flexibiliteitsdienst te controleren en/of te evalueren
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst of dienst voor strategische reserve wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meerdere telling(en) en/of meting(en), volgens de bepalingen van het BSP Contract FCR, die ELIA in staat stelt/stellen om de levering van de FCR-Dienst te controleren en te evalueren
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een flexibiliteitsvolume wordt geleverd om een balanceringsdienst of dienst voor strategische reserve te verstrekken, of om deel te nemen aan de DA/ID Flexibiliteitsdienst. Dit punt is verbonden met een of meer tellingen en/of metingen, volgens de bepalingen van het FSP Contract DA/ID, die ELIA in staat stellen om de levering van de diensten te controleren en te evalueren;
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst of dienst voor strategische reserve wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meerdere telling(en) en/of meting(en), volgens de bepalingen hiervan het BSP-contract mFRR, die ELIA in staat stelt/stellen om de levering van de dienst te controleren en te evalueren
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point DP Contract for Outage Planning Agent Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische voorzieningen van een Netgebruiker, waar een dienst wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meer telling(en) of meting(en), volgens de bepalingen van het contract met betrekking tot deze dienst, die ELIA in staat stelt/stellen om de levering van de dienst in kwestie te controleren en te evalueren
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point DP Contract for Scheduling Agent Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische voorzieningen van een Netgebruiker, waar een dienst wordt geleverd. Dit punt is verbonden met één of meer telling(en) of meting(en), volgens de bepalingen van het contract met betrekking tot deze dienst, die ELIA in staat stelt/stellen om de levering van de dienst in kwestie te controleren en te evalueren
Leveringspunt Point de Livraison Delivery Point DP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een dienst wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meerdere telling(en) en/of meting(en)3, volgens de bepalingen van het BSP-contract mFRR met betrekking tot deze dienst, die ELIA in staat stelt/stellen om de levering van de dienst in kwestie te controleren en te evalueren
Leveringspunt DPPG Point de Livraison DPPG Delivery Point DPPG DPPG Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Leveringspunt waarvoor ELIA geen Dagelijkse Programma’s ontvangt
Leveringspunt DPPG Point de Livraison DPPG Delivery Point DPPG DPPG Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een Leveringspunt waarvoor ELIA geen Dagelijkse Programma's ontvangt
Leveringspunt DPPG Point de Livraison DPPG Delivery Point DPPG DPPG Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Leveringspunt waarvoor ELIA geen Dagelijks Programma ontvangt en dat in een of meer Providing Groups kan worden gepoold wanneer het in (een) mFRR-Energiebieding(en) wordt aangeboden
Leveringspunt DPPG Point de Livraison DPPG Delivery Point DPPG DPPG Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Leveringspunt waarvoor ELIA geen Dagelijks Programma ontvangt en dat in een of meer Providing Groups kan worden gepoold wanneer het in Energiebiedingen voor de Balanceringsdiensten wordt aangeboden en deelneemt aan de DA/ID Flexibiliteitsdiensten;
Leveringspunt DPPG Point de Livraison DPPG Delivery Point DPPG DPPG Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Leveringspunt waarvoor ELIA geen Dagelijkse Programma's ontvangt, en dat in een of meer Providing Groups kan worden gepoold wanneer het in (een) mFRR-Energiebieding(en) wordt aangeboden
Leveringspunt DPSU Point de Livraison DPSU Delivery Point DPSU DPSU Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Leveringspunt waarvoor ELIA Dagelijks Programma (in MW) ontvangt, overeenkomstig het SA-Contract
Leveringspunt DPSU Point de Livraison DPSU Delivery Point DPSU DPSU Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Leveringspunt waarvoor ELIA Dagelijkse Programma's (in MW) ontvangt, overeenkomstig het CIPU-Contract
Leveringspunt DPSU Point de Livraison DPSU Delivery Point DPSU DPSU Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Leveringspunt waarvoor ELIA Dagelijkse Programma’s (in MW) ontvangt, overeenkomstig het CIPU-Contract, en dat in een mFRR- Energiebieding moet worden aangeboden als één enkele eenheid
Leveringspunt DPSU Point de Livraison DPSU Delivery Point DPSU DPSU Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Leveringspunt waarvoor ELIA Dagelijks Programma (in MW) ontvangt, overeenkomstig het CIPU-Contract, en dat als één enkele eenheid moet worden aangeboden in een Energiebieding voor de Balanceringsdiensten;
Leveringspunt DPSU Point de Livraison DPSU Delivery Point DPSU DPSU Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Leveringspunt waarvoor ELIA Dagelijkse Programma's (in MW) ontvangt, overeenkomstig het SA-Contract
Leveringspunt met Beperkt Energiereservoir Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité Delivery Point with Limited Energy Reservoir Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een Leveringspunt dat een Technical Unit bevat die niet in staat is om haar nominale vermogen gedurende een periode van 4 uur doorlopend in dezelfde richting te activeren en dit vanwege de uitputting van haar energiereservoir. Er wordt aangenomen dat bij het begin van de activering slechts 50% van het energiereservoir beschikbaar was
Leveringspunt met Beperkt Energiereservoir Point de Livraison avec Réservoir d’Énergie Limité Delivery Point with Limited Energy Reservoir Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een Leveringspunt waarvoor de volledige FCR-activering voor het door ELIA gecontracteerde tijdsbestek, zelfs bij een actief energiereservoirbeheer, zou kunnen leiden tot een uitputting van zijn energiereservoir(s), met inachtneming van de effectieve energiereservoir(s) die beschikbaar zijn aan het begin van dat tijdsbestek, en hierdoor dus een beperking opleveren van de mogelijkheid van dat Leveringspunt om de volledige FCR- activering te verstrekken
aggregatie van het verbruik agrégation de la demande demand aggregation Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een groep verbruiksinstallaties of gesloten distributiesystemen die als één voorziening of gesloten distributiesysteem kunnen functioneren om één of meer diensten voor vraagsturing te leveren
verbruiksinstallatie installation de consommation demand facility Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een installatie die elektriciteit verbruikt en via één of meer aansluitpunten met het transmissie- of distributiesysteem is verbonden. Een distributiesysteem en/of eigenbedrijfsinstallatie van een elektriciteitsproductie-eenheid vormen geen verbruiksinstallatie
vraagrespons participation active de la demande demand response REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity vraagrespons zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 20, van Richtlijn (EU) 2019/944
vraagsturing om het werkzaam vermogen te regelen réglage de la puissance active par la participation active de la demande demand response active power control Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het verbruik binnen een verbruiksinstallatie of gesloten distributiesysteem dat door de relevante systeembeheerder of de relevante TSB kan worden aangepast, waardoor het werkzame vermogen wijzigt
vraagsturing om het blindvermogen te regelen réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande demand response reactive power control Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het blindvermogen of de blindvermogenscompensatieapparatuur in een verbruiksinstallatie of gesloten distributiesysteem dat of die door de relevante systeembeheerder of de relevante TSB kan worden aangepast
vraagsturing op basis van frequentieregeling réglage de la fréquence du réseau par la participation active de la demande demand response system frequency control Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het verbruik binnen een verbruiksinstallatie of gesloten distributiesysteem dat beschikbaar is voor verlaging of verhoging als reactie op frequentiefluctuatie die door een autonome respons van de verbruiksinstallatie of het gesloten distributiesysteem wordt uitgevoerd om dergelijke fluctuaties te reduceren
vraagsturing om transmissiebeperking te beheren traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande demand response transmission constraint management Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het verbruik binnen een verbruiksinstallatie of gesloten distributiesysteem dat door de relevante systeembeheerder of de relevante TSB kan worden aangepast om transmissiebeperkingen binnen het systeem te beheren
vraagsturingseenheidsdocument dossier technique pour unité avec participation active de la demande demand response unit document DRUD Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een door de eigenaar van de verbruiksinstallatie of het GDSB aan de relevante systeembeheerder verstrekt document dat betrekking heeft op verbruikseenheden met vraagsturing die zijn aangesloten op een spanningsniveau boven de 1 000 V. Dit document bevestigt dat de verbruikseenheid met vraagsturing voldoet aan de in deze verordening vastgelegde technische eisen en dat de nodige gegevens en verklaringen omvat, waaronder een verklaring van overeenstemming
vraagsturing om het van het werkzaam vermogen zeer snel te regelen réglage très rapide de la puissance active par la participation active de la demande demand response very fast active power control Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het verbruik binnen een verbruiksinstallatie of gesloten distributiesysteem dat zeer snel kan worden aangepast als reactie op een frequentieafwijking, waardoor het werkzame vermogen zeer snel wijzigt
verbruikseenheid unité de consommation demand unit Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een ondeelbaar geheel van installaties dat apparatuur omvat die actief, afzonderlijk of gemeenschappelijk als onderdeel van aggregatie van het verbruik via een derde partij, kan worden geregeld door een eigenaar van een verbruiksinstallatie of een GDSB
Vraagflexibiliteit Flexibilité de la demande Demand-Side Flexibility Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet
demonstratieproject projet de démonstration demonstration project REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een project waarbij een technologie als eerste in haar soort in de Unie wordt gedemonstreerd en dat een aanzienlijke innovatie vertegenwoordigt die veel verder gaat dan de huidige stand van de techniek
dimensionerende uitvalsituatie incident dimensionnant dimensioning incident Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation hoogste verwachte momentane onbalans van werkzaam vermogen binnen een LFC-blok in zowel positieve als negatieve richting
Directe Activering Activation Directe Direct Activation Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een activering van een mFRR-Energiebieding waarvoor de aanvraag door ELIA verzonden is 3 minuten voordat de betrokken activering van start gaat
Directe Activering Activation Directe Direct Activation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(1) van het mFRR- Tenuitvoerleggingskader
Directe Activering Activation Directe Direct Activation Contract for Scheduling Agent Een door ELIA aangevraagde activering van een reeks RD Energy Bids, waardoor de ramping, naar RD Requested, onmiddellijk moet beginnen
Directe Schade Dommage Direct Direct Damage CONNECTION CONTRACT de schade die als rechtstreeks en onmiddellijk resultaat van de fout van de ene Partij, alsmede van de eventuele andere afnemers en/of producenten op de Installaties van de Netgebruiker zijn aangesloten, wordt toegebracht aan een vermogensbestanddeel van - de andere Partij en/of, - van de andere afnemers en/of producenten die eventueel op de Installaties van de Netgebruiker zijn aangesloten en gekend zijn aan ELIA en voor hun Directe Materiële Schade verhaal hebben uitgeoefend tegen de Netgebruiker, met uitsluiting van indirecte schade, zoals schade die voortvloeit uit bijzondere verbintenissen opgenomen door die ene Partij jegens derden (schadebedingen, forfaitaire boetes, “take or pay” clausules, …)
gedistribueerde productie production distribuée distributed generation REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity gedistribueerde productie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 32, van Richtlijn (EU) 2019/944
distributie distribution distribution REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity distributie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 28, van Richtlijn (EU) 2019/944
Distributie-Allocatie Allocation en Distribution Distribution Allocation Balance Responsible Party Contract de energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke
Distributie Injectie-Allocatie Allocation d’Injection en Distribution Distribution Injection Allocation Balance Responsible Party Contract de geïnjecteerde energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke
Distributie Afname-Allocatie Allocation de Prélèvement en Distribution Distribution Offtake Allocation Balance Responsible Party Contract de afgenomen energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke
distributiesysteembeheerder gestionnaire de réseau de distribution distribution system operator REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity distributiesysteembeheerder zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 29, van Richtlijn (EU) 2019/944
Beheerder van het Publiek Distributienet Gestionnaire de Réseau de Distribution Distribution System Operator DSO Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en – zo nodig – de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook – indien van toepassing – zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit;
storing perturbation disturbance Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation niet-geplande gebeurtenis als gevolg waarvan het systeem van de normale toestand kan afwijken
verdeelbaarheid divisibilité divisibility Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de mogelijkheid waarover een TSB beschikt om slechts een gedeelte van de door een BSP aangeboden balanceringsenergie of balanceringscapaciteit te gebruiken, in termen van geactiveerd vermogen of tijdsduur
Dossier Volumes CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj Contract for Outage Planning Agent Het maximale vermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA-net kan worden geïnjecteerd
DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj DP_Pmaxinj Contract for Scheduling Agent Het maximale vermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA-Net kan worden geïnjecteerd
DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff Contract for Outage Planning Agent Het maximale vermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA-net kan worden geïnjecteerd
DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff DP_Pmaxoff Contract for Scheduling Agent Het maximale vermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt van het ELIA-Net kan worden afgenomen
DP_Pmininj DP_Pmininj DP_Pmininj Contract for Outage Planning Agent Het minimale regelvermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA-net kan worden geïnjecteerd
DP_Pmininj DP_Pmininj DP_Pmininj Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
DP_Pmininj DP_Pmininj DP_Pmininj Contract for Scheduling Agent Het minimale regelvermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA- Net kan worden geïnjecteerd
DP_Pminoff DP_Pminoff DP_Pminoff Contract for Outage Planning Agent Het minimale regelvermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt in het ELIA-net kan worden geïnjecteerd
DP_Pminoff DP_Pminoff DP_Pminoff Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
DP_Pminoff DP_Pminoff DP_Pminoff Contract for Scheduling Agent Het minimale regelvermogen, weergegeven als een positieve waarde, dat door het Leveringspunt van het ELIA-Net kan worden afgenomen
DPaFRR DPaFRR DPaFRR Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Binaire waarde die aangeeft of een Leveringspunt deelneemt aan de levering van de aFRR Requested. De waarde is ingesteld op 1 als het Leveringspunt deelneemt aan de levering van de aFRR Requested en op 0 in het andere geval
DPaFRR,cb,down DPaFRR,cb,down DPaFRR,cb,down Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De bijdrage (in MW) van een Leveringspunt aan een Pool die aFRR Down levert. Deze waarde is negatief
DPaFRR,cb,up DPaFRR,cb,up DPaFRR,cb,up Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De bijdrage (in MW) van een Leveringspunt aan een Pool die aFRR Up levert
DPaFRR,max,down DPaFRR,max,down DPaFRR,max,down Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De minimale aFRR Power (in MW), in absolute waarde, dat door een Leveringspunt neerwaarts kan worden geleverd. Deze waarde is negatief
DPaFRR,max,up DPaFRR,max,up DPaFRR,max,up Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De maximale aFRR Power (in MW) dat door een Leveringspunt opwaarts kan worden geleverd
DPaFRR,supplied DPaFRR,supplied DPaFRR,supplied Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Waarde (in MW) die de aFRR Power vertegenwoordigt, geleverd door een Leveringspunt dat is opgenomen in een aFRR- Energiebieding per Time Step
DPAV Margin DPAV Margin DPAV Margin Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De beschikbare marge (in MWh) van een Leveringspunt met Beperkt Energiereservoir die aangeeft hoeveel resterende energie er beschikbaar is voor levering van de FCR Requested. De BSP communiceert enkel de laagste absolute waarde tussen de opwaardse en neerwaardse beschikbare marge. De waarde is positief (respectievelijk negatief) als het gaat om een beschikbare marge in opwaartse (respectievelijk neerwaartse) richting
DPbaseline DPbaseline DPbaseline Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Waarde (in MW) die het vermogen vertegenwoordigt dat op het Leveringspunt zou zijn gemeten zonder activering van de aFRR- Dienst per Time Step. De netto Afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto Injectie in het ELIA- Net wordt beschouwd als een negatieve waarde
DPch/dch DPch/dch DPch/dch Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het vermogen dat wordt gebruikt voor het opladen/ontladen (in MW) van een Leveringspunt met Beperkt Energiereservoir. Deze waarde is positief (respectievelijk negatief) voor het opladen (respectievelijk ontladen) en wordt verzonden voor elke Time Step
DPDA/ID;max,down DPDA/ID;max,down DPDA/ID;max,down Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het maximale actieve vermogen (in MW), in absolute waarde, dat door een Leveringspunt neerwaarts kan worden geleverd tijdens een activering van de DA/ID Flexibiliteitsdienst. Deze waarde is negatief;
DPDA/ID;max,up DPDA/ID;max,up DPDA/ID;max,up Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het maximale actieve vermogen (in MW) dat door een Leveringspunt opwaarts kan worden geleverd tijdens een activering van de DA/ID Flexibiliteitsdienst. Deze waarde is positief;
DPFCR DPFCR DPFCR Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Binaire waarde die aangeeft of een Leveringspunt DPSU deelneemt aan de levering van de FCR Requested. De waarde is ingesteld op 1 als het Leveringspunt deelneemt aan de levering van de FCR Requested en op 0 in het andere geval
DPFCR,cb DPFCR,cb DPFCR,cb Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De bijdrage (in MW) van een Leveringspunt aan de Pool die FCR- Capaciteit levert. Deze waarde is positief of nul
DPFCR,max DPFCR,max DPFCR,max Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De maximale FCR Power (in MW) die door een Leveringspunt kan worden geleverd
DPmeasured DPmeasured DPmeasured Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het netto actief vermogen, zijnde het verschil tussen bruto Afname en bruto Injectie gemeten op een Leveringspunt per Time Step. De netto Afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto Injectie in het ELIA-Net wordt beschouwd als een negatieve waarde
DPmeasured DPmeasured DPmeasured Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het netto actief vermogen, namelijk het verschil tussen bruto afname en bruto injectie gemeten op een Leveringspunt per Time Step. De netto-afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto-injectie in het ELIA-Net wordt beschouwd als een negatieve waarde
DPmFRR,cb,up DPmFRR,cb,up DPmFRR,cb,up Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De bijdrage (in MW) van een Leveringspunt aan een Pool die mFRR- Capaciteit levert. Deze waarde is positief
DPmFRR,cb,up DPmFRR,cb,up DPmFRR,cb,up Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De bijdrage (in MW) van een Leveringspunt aan een Pool die mFRR-Capaciteit levert. Deze waarde is positief
DPmFRR,max,down DPmFRR,max,down DPmFRR,max,down Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De maximale mFRR Power (in MW), in absolute waarde, die door een Leveringspunt neerwaarts kan worden geleverd. Deze waarde is negatief
DPmFRR,max,down DPmFRR,max,down DPmFRR,max,down Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De maximale mFRR Power (in MW), in absolute waarde, die door een Leveringspunt neerwaarts kan worden geleverd. Deze waarde is negatief
DPmFRR,max,up DPmFRR,max,up DPmFRR,max,up Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De maximale mFRR Power (in MW) die door een Leveringspunt opwaarts kan worden geleverd. Deze waarde is positief
DPmFRR,max,up DPmFRR,max,up DPmFRR,max,up Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De maximale mFRR Power (in MW) die door een Leveringspunt opwaarts kan worden geleverd. Deze waarde is positief
Leveringspunt DPPG Point de livraison DPPG DPPG Delivery Point Balance Responsible Party Contract Leveringspunt waarvoor Elia geen dagprogramma ontvangt (in MW) en dat gegroepeerd kan worden in een of meer Providing Groups wanneer het wordt aangeboden in het kader van aFRR-energiebiedingen, in het kader van mFRR- energiebiedingen, in de vorm van een SDR-eenheid, of in het kader van een Flexibiliteitsdienst DA/ID
Leveringspunt DPSU Point de livraison DPSU DPSU Delivery Point Balance Responsible Party Contract Leveringspunt waarvoor Elia Dagprogramma’s ontvangt (in MW) in overeenstemming met het CIPU-contract, en dat moet worden aangeboden als unieke eenheid in het kader van aFRR-energiebiedingen, in het kader van mFRR- energiebiedingen of in het kader van de strategische reservedienst
statiek statisme droop Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de verhouding tussen een frequentieverandering in stationaire toestand en de daaruit resulterende verandering van het opgewekte werkzame vermogen in stationaire toestand, uitgedrukt in procenten. De frequentieverandering wordt uitgedrukt als een verhouding ten opzichte van de nominale frequentie, en de verandering van het werkzaam vermogen wordt uitgedrukt als een verhouding ten opzichte van de maximumcapaciteit of het feitelijk werkzaam vermogen op het moment dat de relevante drempelwaarde is bereikt
dynamische stabiliteit stabilité dynamique dynamic stability Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation algemene term die de rotorhoekstabiliteit, de frequentiestabiliteit en de spanningsstabiliteit omvat
beoordeling van de dynamische stabiliteit évaluation de la stabilité dynamique dynamic stability assessment Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation beoordeling van de operationele veiligheid met betrekking tot de dynamische stabiliteit
EBGL EBGL EBGL Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
economische meerwaarde voor de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling excédent économique pour le couplage unique journalier ou infrajournalier economic surplus for the single day-ahead or intraday coupling Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de som van (i) de leveranciersmeerwaarde voor de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling voor de desbetreffende periode, (ii) de consumentenmeerwaarde voor de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling, (iii) de congestie-ontvangsten en (iv) andere aanverwante kosten en baten voor zover die de economische efficiëntie voor de desbetreffende periode verhogen, waarbij de leveranciers- en de consumentenmeerwaarde worden berekend op basis van het verschil tussen de aanvaarde orders en de clearingprijs per energie-eenheid vermenigvuldigd met het energievolume van de orders
Effectieve Levering Livraison Effective Effective Delivery Balance Responsible Party Contract de effectieve levering van de Strategische Reserve door Afschakeling of de Strategische Reserve door Productie, die begint op het moment waarop het niveau van de consigne geacht wordt bereikt te zijn en die eindigt op het moment dat door Elia wordt aangeduid als het einde van de activering, zoals gedefinieerd in de werkingsregels van de strategische reserve, in overeenstemming met de Elektriciteitswet
tijdsafwijking van het elektriciteitssysteem écart temporel électrique electrical time deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation verschil tussen de synchrone tijd en de gecoördineerde wereldtijd („UTC”)
Elektrische Zone Zone Électrique Electrical Zone Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het ELIA-Net is verdeeld in een aantal elektrische zones. ELIA beoordeelt regelmatig of een herziening van het aantal zones noodzakelijk is. Op het ogenblik dat het BSP Contract mFRR wordt ingediend, zijn er tien zones: 380, Henegouwen Oost, Henegouwen West, Langerbrugge Oost, Langerbrugge West, Ruien, Merksem, Stalen, Luik en Schaarbeek. Dit aantal kan echter veranderen indien dit volgens de operationele-veiligheidsanalyse noodzakelijk is
Elektrische Zone Zone Électrique Electrical Zone Contract for Outage Planning Agent Zoals omschreven in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
Elektrische Zone Zone Électrique Electrical Zone Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
Elektrische Zone Zone Électrique Electrical Zone Contract for Scheduling Agent Zoals omschreven in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
Electrical zones Contract for Restoration Services
Elektriciteitswet Loi Électricité Electricity Act Balance Responsible Party Contract de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd
Electricity area CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Elektriciteitswet Loi Électricité Electricity Law CONNECTION CONTRACT de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd
elektriciteitsmarkten marchés de l'électricité electricity markets REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity elektriciteitsmarkten zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 9, van Richtlijn (EU) 2019/944
elektriciteitsleveringscontract contrat de fourniture d'électricité electricity supply contract REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity elektriciteitsleveringscontract zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/944
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
Elia-Net Réseau Elia Elia Grid Balance Responsible Party Contract het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder
ELIA-Net Réseau ELIA Elia Grid CONNECTION CONTRACT het elektriciteitsnet waarop ELIA het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor ELIA is aangeduid als netbeheerder
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder;
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
ELIA-net Réseau ELIA ELIA Grid Contract for Outage Planning Agent Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
ELIA-Net Réseau ELIA ELIA Grid Contract for Scheduling Agent Het elektriciteitsnet waarvan ELIA eigendomsrecht of ten minste het gebruiks- en exploitatierecht bezit en waarvoor ELIA is aangewezen als systeembeheerder
Elia Grid or transmission grid Contract for Restoration Services
Gebruiker van het Elia-Net Utilisateur du Réseau Elia Elia Grid User Balance Responsible Party Contract een netgebruiker wiens Elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie, asynchrone opslag, CDS of HVDC-systeem op het Elia-Net is aangesloten en die, als hij niet zelf als Toegangshouder optreedt, de Toegangshouder heeft aangewezen
ELIA-Suppliercontract Contrat ELIA-Supplier ELIA-Supplier Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Contract tussen ELIA en een Supplier voor de uitwisseling van gegevens in verband met de Energieoverdracht
ELIA-Suppliercontract Contrat ELIA-Supplier ELIA-Supplier Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Contract tussen ELIA en een Supplier voor de uitwisseling van gegevens in verband met de Energieoverdracht;
ELIA-Suppliercontract Contrat ELIA-Supplier ELIA-Supplier Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Contract tussen ELIA en een Supplier voor de uitwisseling van gegevens in verband met de Energieoverdracht
ELIA-Suppliercontract Contrat ELIA-Supplier ELIA-Supplier Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract tussen ELIA en een Supplier voor de uitwisseling van gegevens in verband met de Energieoverdracht
noodtoestand état d'urgence emergency state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation systeemtoestand waarin één of meer operationeleveiligheidsgrenzen worden geschonden
inschakelbedrijfsvoeringsnotificatie notification opérationnelle de mise sous tension energisation operational notification EON Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een kennisgeving, door de relevante systeembeheerder toegestuurd aan de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem, voorafgaand aan de het inschakelen van zijn intern netwerk
energie-efficiëntie efficacité énergétique energy efficiency REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity energie-efficiëntie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 30, van Richtlijn (EU) 2019/944
energie uit hernieuwbare bronnen énergie produite à partir de sources renouvelables energy from renewable sources hernieuwbare energie REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity energie uit hernieuwbare bronnen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 31, van Richtlijn (EU) 2019/944
Strategie Voor Energiebeheer Energy Management Strategy Energy Management Strategy Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De strategie die door de BSP wordt aangebracht, waarbij bewijs wordt geleverd dat de Pool de FCR-Verplichting kan leveren, overeenkomstig artikel 156 van de SOGL
energieopslag stockage d'énergie energy storage REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity energieopslag zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 59, van Richtlijn (EU) 2019/944
entiteit entité entity Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een regulerende instantie, andere nationale autoriteit, systeembeheerder of ander overeenkomstig het nationaal recht aangewezen openbaar of particulier lichaam
ENTSO for Electricity operational planning data environment environnement de traitement des données de l'ENTSO pour l'électricité aux fins de la planification de l'exploitation ENTSO for Electricity operational planning data environment ENTSO-E — OPDE Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks applicatieprogramma's en apparatuur ontwikkeld voor opslag, uitwisseling en beheer van gegevens die worden gebruikt voor de operationele planning tussen TSB's
ENTSO-E ENTSO-E ENTSO-E Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service European Network of Transmission System Operators for Electricity (Europees netwerk van transmissienetbeheerders voor elektriciteit)
ENTSO-E ENTSO-E ENTSO-E Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service European Network of Transmission System Operators for Electricity (Europees netwerk van transmissienetbeheerders voor elektriciteit)
conformiteitscertificaat attestation de conformité equipment certificate Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een door een erkende certificerende instantie verstrekt document voor apparatuur die wordt gebruikt door een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikseenheid, distributiesysteem, verbruikersinstallatie of HVDC-systeem. In dit conformiteitscertificaat wordt de omvang van de geldigheid omschreven op een nationaal of ander niveau waarvoor een specifieke waarde is geselecteerd uit het op Europees niveau toegestane bereik. Met het oog op de vervanging van specifieke onderdelen van het conformiteitsproces kan het conformiteitscertificaat met feitelijke testresultaten geverifieerde modellen omvatten
Europees Richtsnoer CACM Ligne Directrice Européenne CACM EU CACM Guideline Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
Europese Netcode DCC Code de Réseau Européen DCC EU DCC Network Code Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers
Europese Netcode E&R Code de Réseau Européen E&R EU E&R Network Code Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet
Europees Richtsnoer EBGL Ligne Directrice Européenne EBGL EU EBGL Guideline Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
Europees Richtsnoer FCA Ligne Directrice Européenne FCA EU FCA Guideline Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op langere termijn
Europese Netcode RfG Code de Réseau Européen RfG EU RfG Network Code Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
Europees Richtsnoer SOGL Ligne Directrice Européenne SOGL EU SOGL Guideline Balance Responsible Party Contract Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
Europese netcode DCC Code de réseau européen DCC European DCC Network Code CONNECTION CONTRACT Verordening (EU) 2016/1388 van de Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers
Europese netcode RfG Code de réseau européen RfG European RfG Network Code CONNECTION CONTRACT Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
uitzonderlijke uitvalsituatie aléa exceptionnel exceptional contingency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation gelijktijdig optreden van meerdere uitvalsituaties met een gemeenschappelijke oorzaak
uitwisseling van balanceringscapaciteit échange de capacité d'équilibrage exchange of balancing capacity Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de levering van balanceringscapaciteit aan een TSB in een andere programmeringszone dan die waarin de BSP van wie balanceringsdiensten worden gekocht, is aangesloten
uitwisseling van balanceringsenergie échange d'énergie d'équilibrage exchange of balancing energy Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de activering van biedingen voor balanceringsenergie voor de levering van balanceringsenergie aan een TSB in een andere programmeringszone dan die waarin de geactiveerde BSP is aangesloten
uitwisseling van balanceringsdiensten échange de services d'équilibrage exchange of balancing services Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing uitwisseling van balanceringsenergie, uitwisseling van balanceringscapaciteit, of beide
uitwisseling van reserves échange de réserves exchange of reserves Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation mogelijkheid voor een TSB om toegang te krijgen tot de aan een andere LFC-zone, een ander LFC-blok of een andere synchrone zone verbonden reservecapaciteit teneinde te voorzien in zijn reservebehoeften voortvloeiende uit zijn eigen reservedimensioneringsproces voor FCR, FRR of RR en waarbij die reservecapaciteit uitsluitend voor die TSB is bedoeld en niet door enige andere TSB in aanmerking wordt genomen om te voorzien in de uit diens respectieve reservedimensioneringsproces voortvloeiende reservebehoeften
bekrachtigingsregelsysteem régulation du système d'excitation excitation control system Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een teruggekoppeld regelsysteem dat de synchrone generator en het bekrachtigingssysteem daarvan omvat
Expected CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Exploitation Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Export Export Export Balance Responsible Party Contract een Internationale Uitwisseling vanaf de door Elia uitgebate Programmeringszone naar een andere Programmeringszone
Extern Commercieel Handelsprogramma Programme d'Échanges Commerciaux Externes ou Extérieurs External Commercial Trade Schedule Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL
extern commercieel handelsprogramma programme d'échanges commerciaux extérieurs external commercial trade schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma met betrekking tot de commerciële uitwisseling van elektriciteit tussen marktdeelnemers in verschillende programmeringszones
externe uitvalsituatie aléa externe external contingency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation uitvalsituatie buiten de regelzone van de TSB, uitgezonderd interconnectoren, waarbij de invloedsfactor groter is dan de invloedsdrempelwaarde voor uitvalsituaties
extern TSB-programma programme extérieur de GRT external TSO schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma voor de uitwisseling van elektriciteit tussen TSB's in verschillende programmeringszones
Installaties Installation Facility CONNECTION CONTRACT de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt van waar het vermogen in het ELIA-Net wordt geïnjecteerd en waarvoor toegang tot het ELIA-Net aan de toegangshouder wordt toegekend conform het Toegangscontract
Installatie van de Netgebruiker Installation de l’Utilisateur du Réseau Facility of the Grid User CONNECTION CONTRACT elke uitrusting, in eigendom en/of gebruik, van de Netgebruiker die door een Aansluiting op het ELIA-Net is aangesloten
snelle foutstroom injection rapide de courant sur défaut fast fault current Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een stroom die door een power park module of HVDC-systeem wordt geïnjecteerd tijdens en na een spanningsafwijking ten gevolge van een elektrische fout, met als doel foutdetectie door het beveiligingssysteem tijdens het beginstadium van de fout, en waarmee in een later stadium de systeemspanning wordt ondersteund en na afschakeling van de fout het herstel van de systeemspanning wordt bereikt
Fast Reserve Programme CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
fout défaut fault Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation alle soorten kortsluitingen (een-, twee- en driefasig, met en zonder aarde), een defecte geleider, een onderbroken circuit of een intermitterende verbinding resulterend in de permanente niet-beschikbaarheid van het aangetaste element van het transmissiesysteem
fault-ride-through tenue aux creux de tension fault-ride-through Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de capaciteit van elektrische apparatuur om verbonden te blijven met het netwerk en in bedrijf te blijven bij lage spanningen op het aansluitpunt als gevolg van volgens de beveiligingsfilosofie afgeschakelde fouten
FCR Awarded FCR Awarded FCR Awarded Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De hoeveelheid FCR-Capaciteit (in MW) die aan de BSP wordt gegund in capaciteitsveilingen voor een bepaalde CCTU
Gate-sluitingstijd voor FCR-balanceringsenergie Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage FCR FCR Balancing Energy Gate Closure Time FCR Balancing GCT Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie, zoals gedefinieerd in artikel 2(27) van de EBGL, voor de FCR-Dienst. De FCR Balancing GCT is 45 minuten voor de start van het kwartier in kwestie
FCR-Capaciteit Capacité FCR FCR Capacity Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een volume aan balanceringscapaciteit, zoals gedefinieerd in artikel 2(5) van de EBGL, in het kader van de FCR-Dienst
FCR-Capaciteitsbieding Offre de Capacité FCR FCR Capacity Bid Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een combinatie van een aangeboden volume (in MW) en een prijs (in €/MW), die ELIA in staat stelt de FCR-Capaciteit aan te kopen voor een welbepaalde CCTU
Gate-sluitingstijd voor FCR-Capaciteit Heure de Fermeture du Guichet pour la Capacité FCR FCR Capacity Gate Closure Time FCR Capacity GCT Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het tijdstip waarop de indiening (of actualisering) van een FCR- Capaciteitsbieding niet langer is toegelaten
Gate-openingstijd voor FCR-Capaciteit Heure d’Ouverture du Guichet pour la Capacité FCR FCR Capacity Gate Opening Time FCR Capacity GOT Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het tijdstip vanaf wanneer de indiening (of actualisering) van een FCR-Capaciteitsbieding kan beginnen
FCR Capacity Requested FCR Capacity Requested FCR Capacity Requested Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het volume (in MW) van FCR-Capaciteit die ELIA tijdens een beschikbaarheidstest test. Deze waarde is positief
FCR-Correctie Correction FCR FCR Correction Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Waarde (in MW) die het FCR-vermogen vertegenwoordigt dat wordt geleverd door de Leveringspunten die deelnemen aan de levering van de aFRR-Dienst, namelijk met een DPaFRR gelijk aan 1
FCR Downward Power FCR Downward Power FCR Downward Power Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid neerwaarts FCR-vermogen (in MW)
FCR-Energiebieding Offre d’Énergie FCR FCR Energy Bid Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een volume (in MW) dat door de BSP bij ELIA is ingediend voor activering
frequentieafwijking voor volledige FCR-activering écart de fréquence correspondant à l'activation complète des FCR FCR full activation frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation nominale waarde van de frequentieafwijking waarbij de FCR in een synchrone zone volledig wordt geactiveerd
tijd voor volledige FRR-activering temps d'activation complète des FCR FCR full activation time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijd die verstrijkt tussen het moment waarop de referentie-uitvalsituatie optreedt en de corresponderende volledige activering van de FRR
FCR Made Available FCR Made Available FCR Made Available Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De hoeveelheid FCR-Capaciteit (in MW) die door de BSP aan ELIA beschikbaar is gesteld door de indiening van een of meerdere FCR-Energiebiedingen
FCR Missing MW FCR Missing MW FCR Missing MW Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het verschil (in MW) tussen de FCR Capacity Requested voor een capaciteitsbeschikbaarheidstest en de door de BSP geleverde FCR Supplied
FCR Missing Time FCR Missing Time FCR Missing Time Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De gefaalde periode (in seconden) van een energiebeschikbaarheidstest
FCR-verplichting FCR soumises à obligation FCR obligation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation deel van de gehele FCR dat onder de verantwoordelijkheid van een TSB valt
FCR-Verplichting Obligation FCR FCR Obligation Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De som van FCR Awarded en Aanvaarde Overdrachten Van Verplichtingen van de FCR-Dienst
FCR Power FCR Power FCR Power Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een hoeveelheid FCR-Dienst uitgedrukt in MW
FCR Requested FCR Requested FCR Requested Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De FCR Power (in MW) die voor activering is gevraagd op een bepaalde Time Step afhankelijk van de Frequentieafwijking. Deze waarde is positief wanneer de Frequentie lager is dan 50 Hz en negatief wanneer de Frequentie hoger is dan 50 Hz
FCR Requested FCR Requested FCR Requested Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het FCR-Contract
FCR-Dienst Service FCR FCR Service Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De Balanceringsdienst die door het BSP Contract FCR wordt geregeld en die bestaat uit de verstrekking van FCR-Capaciteit en FCR-Energiebiedingen
FCR Supplied FCR Supplied FCR Supplied Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De hoeveelheid FCR Power (in MW) die door de BSP fysiek wordt geleverd aan ELIA. Deze waarde is positief
FCR Upward Power FCR Upward Power FCR Upward Power Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid opwaarts FCR-vermogen (in MW)
FCRmax FCRmax FCRmax Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het maximaal volume (in MW) aan FCR dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen
Federaal Technisch Reglement Règlement Technique Fédéral Federal Grid Code Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 22 april 2019, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
Federaal Technisch Reglement Règlement Technique Fédéral Federal Grid Code Balance Responsible Party Contract het Koninklijk Besluit van 22 april 2019, zoals van tijd tot tijd aangepast, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe
Federaal Technisch Reglement Règlement Technique Fédéral Federal Grid Code Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 22 april 2019, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
Federaal Technisch Reglement Règlement Technique Fédéral Federal Grid Code Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 22 april 2019, houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
Federal Grid Code Contract for Restoration Services
Eindafnemer Client Final Final Client Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, 14°, van de Elektriciteitswet. Voor contractuele relaties met ELIA is de Eindafnemer de Netgebruiker zelf of wordt deze door de Netgebruiker vertegenwoordigd
eindafnemer client final final customer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity eindafnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Richtlijn (EU) 2019/944
definitieve bedrijfsvoeringsnotificatie notification opérationnelle finale final operational notification FON Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een kennisgeving, door de relevante systeembeheerder toegestuurd aan de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem die voldoet aan de relevante specificaties en eisen, waarbij deze toestemming krijgt respectievelijk een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikersinstallatie, distributiesysteem of HVDC-systeem te exploiteren via aansluiting op het net
Financiële Penaliteit Pénalité Financière Financial Penalty CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM De financiële penaliteit voorzien in Hoofdstuk 8 van de Werkingsregels.
vastheid fermeté firmness Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een garantie dat rechten betreffende zoneoverschrijdende capaciteit ongewijzigd blijven en dat er compensatie wordt betaald als deze desondanks worden gewijzigd
Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten Opérateur de service de flexibilité Flexibility Service Provider FSP Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in de Elektriciteitswet
Flexibiliteitsdienstverlener Fournisseur de Services de Flexibilité Flexibility Service Provider FSP Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, 64° van de Elektriciteitswet; de FSP kan balanceringsdiensten aanbieden als BSP, diensten voor strategische reserve als SDR Supplier, of de DA/ID Flexibiliteitsdienst. In de context van dit Contract biedt de FSP de DA/ID Flexibiliteitsdienst aan;
flexibele wisselstroomtransmissiesystemen systèmes de transport flexibles en courant alternatif flexible alternating current transmission systems FACTS Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation apparatuur voor de wisselstroomtransmissie van elektrische energie, gericht op verbeterde beheersbaarheid en verhoogde overdracht van werkzaam vermogen
stroomgebaseerde aanpak approche fondée sur les flux flow-based approach Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een capaciteitsberekeningsmethode waarbij uitwisseling van energie tussen biedzones beperkt is door vermogensoverdrachtverdelingsfactoren en beschikbare marges in kritische netwerkelementen
overmacht force majeure force majeure Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management elke onvoorzienbare of ongebruikelijke gebeurtenis waarover een TSB redelijkerwijs geen controle heeft en die niet door een fout van de TSB is veroorzaakt, die met redelijke vooruitziendheid of voorzorgsmaatregelen niet had kunnen worden voorkomen of kon worden verholpen en die niet kon worden opgelost door middel van uit technisch, financieel of economisch oogpunt redelijke maatregelen van de TSB, die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en objectief verifieerbaar is en waardoor de TSB tijdelijk of definitief niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van deze verordening na te komen
Gedwongen niet- beschikbaarheid Indisponibilité Fortuite Forced Outage Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in Art. 3 (77) van de SOGL
Forced Outage CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
gedwongen niet-beschikbaarheid indisponibilité fortuite forced outage Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation niet-geplande buitenbedrijfstelling van een relevante asset vanwege een urgente reden die buiten de operationele invloedssfeer valt van de beheerder van die asset
Gedwongen niet-beschikbaarheid Indisponibilité Fortuite Forced Outage Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een niet-geplande (gehele of gedeeltelijke) buitenbedrijfstelling van een Technische Eenheid die de FCR-Dienst verleent, wegens een dringende reden die niet onder operationele controle van de BSP valt
Gedwongen niet-beschikbaarheid Indisponibilité Fortuite Forced Outage Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een niet-geplande (gehele of gedeeltelijke) buitenbedrijfstelling van een Technische Eenheid die de mFRR-Dienst verleent, wegens een dringende reden die niet onder operationele controle van de BSP valt
Forced Outage Forced Outage Forced Outage FO Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(77) van de SOGL
Forced Outage Forced Outage Forced Outage FO Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
Forced Outage Forced Outage Forced Outage FO Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 3(77) van de SOGL
capaciteitstoewijzing op de langere termijn allocation de capacité à terme forward capacity allocation Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation de toekenning van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn door middel van een veiling voorafgaand aan het day-ahead-tijdsbestek
FRCE-doelparameters paramètres cibles du FRCE FRCE target parameters Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation voornaamste doel-LFC-blokvariabelen op basis waarvan de dimensioneringscriteria voor FRR en RR van het LFC-blok worden bepaald en geëvalueerd en die worden gebruikt om het gedrag van het LFC-blok in normaal bedrijf weer te geven
frequentie fréquence frequency Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de elektrische frequentie van het systeem, uitgedrukt in hertz, meetbaar in alle delen van de synchrone zone uitgaande van een consistente waarde voor het systeem in een tijdsduur van seconden, met slechts geringe verschillen tussen verschillende meetlocaties. De nominale waarde is 50 Hz
Frequentie Fréquence Frequency F Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De frequentie van het transmissienet uitgedrukt in Hz
frequentiestabiliseringsproces processus de stabilisation de la fréquence frequency containment process FCP Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces dat is gericht op stabilisering van de systeemfrequentie door onbalansen door middel van passende reserves te compenseren
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserve FCR Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserve FCR Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserve FCR Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserve FCR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserve FCR Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL;
Frequentiebegrenzingsreserves Réserves de stabilisation de la fréquence Frequency Containment Reserves FCR Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer SOGL
frequentiebegrenzingsreserves réserves de stabilisation de la fréquence frequency containment reserves FCR Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation werkzaamvermogensreserves die beschikbaar zijn voor begrenzing van de systeemfrequentie nadat zich een onbalans heeft voorgedaan
Frequentiebegrenzingsreserve Réserve de Stabilisation de la Fréquence Frequency Containment Reserves FCR Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(6) van de SOGL
frequentieregeling réglage de la fréquence frequency control Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het vermogen van een elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-systeem om het opgewekte werkzame vermogen, in reactie op een gemeten afwijking van de systeemfrequentie ten opzichte van de referentiewaarde, aan te passen teneinde de systeemfrequentie stabiel te houden
frequentiekoppelingsproces processus de couplage de la fréquence frequency coupling process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces dat door alle TSB's van twee synchrone zones is overeengekomen en dat het mogelijk maakt de activering van FCR te koppelen via aanpassing van de HVDC-stromen tussen die synchrone zones
frequentieafwijking écart de fréquence frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation negatief of positief verschil tussen de feitelijke en nominale frequentie van de synchrone zone
Frequentieafwijking Écart de Fréquence Frequency Deviation Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een afwijking in de Frequentie, vergeleken met 50,000 Hz. Deze waarde wordt gedefinieerd tot op 3 decimale en is positief wanneer de Frequentie hoger is dan 50 Hz en negatief wanneer de Frequentie lager is dan 50Hz
frequentieleider pilote de la fréquence frequency leader Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration de TSB die belast is met het beheer van de systeemfrequentie binnen een gesynchroniseerd gebied of een synchrone zone met het oog op het herstel van de nominale systeemfrequentie
frequentiekwaliteitsdefiniërende parameter paramètre de définition de la qualité de la fréquence frequency quality defining parameter Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation voornaamste systeemfrequentievariabelen op basis waarvan de frequentiekwaliteit wordt bepaald
frequentiekwaliteitsevaluatiecriteria critères d'évaluation de la qualité de la fréquence frequency quality evaluation criteria Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks berekeningen op basis van systeemfrequentiemetingen die het mogelijk maakt de systeemfrequentiekwaliteit te beoordelen aan de hand van de frequentiekwaliteitsdoelparameters
frequentiekwaliteitsevaluatiegegevens données d'évaluation de la qualité de la fréquence frequency quality evaluation data Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation gegevensset die het mogelijk maakt de frequentiekwaliteitsevaluatiecriteria te berekenen
frequentiekwaliteitsdoelparameter paramètre cible de la qualité de la fréquence frequency quality target parameter Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation voornaamste streefdoel voor systeemfrequentie aan de hand waarvan het verloop van de activeringsprocessen voor FCR, FRR en RR in de normale toestand wordt geëvalueerd
frequentieterugkeerbereik plage de rétablissement de la fréquence frequency recovery range Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation systeemfrequentiebereik waarnaar de systeemfrequentie, binnen de frequentiehersteltijd, moet terugkeren in de synchrone zones GB en IE/NI nadat zich een onbalans heeft voorgedaan die kleiner is dan of gelijk is aan de referentie-uitvalsituatie
dode band van de frequentierespons bande morte de la réponse à une variation de fréquence frequency response deadband Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het bewust aangebrachte interval waarbinnen de frequentieregeling niet reageert
ongevoeligheid van de frequentierespons insensibilité de la réponse à une variation de la fréquence frequency response insensitivity Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de inherente karakteristiek van het regelsysteem, gespecificeerd als de minimumgrootte van de verandering van de frequentie of het ingangssignaal die resulteert in een verandering van het uitgangsvermogen of het uitgangssignaal
frequentieherstelregelfout écart de réglage dans la restauration de la fréquence frequency restoration control error FRCE Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation regelfout voor het FRP, die gelijk is aan de ACE van een LFC-zone of aan de frequentieafwijking wanneer de LFC-zone geografisch samenvalt met de synchrone zone
frequentieherstelvermogensuitwisseling échanges de puissance pour la restauration de la fréquence frequency restoration power interchange Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation vermogen dat wordt uitgewisseld tussen LFC-zones binnen het activeringsproces voor grensoverschrijdende FRR
frequentieherstelproces processus de restauration de la fréquence frequency restoration process FRP Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces dat is gericht op herstel van de nominale frequentie en, voor synchrone zones die uit meer dan één LFC-zone bestaan, dat is gericht op herstel van de geplande waarde voor de vermogensbalans
frequentieherstelbereik plage de restauration de la fréquence frequency restoration range Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het systeemfrequentiebereik waarnaar de systeemfrequentie, binnen de frequentiehersteltijd, moet terugkeren in de synchrone zones GB, IE/NI en noordelijk Europa nadat zich een onbalans heeft voorgedaan die kleiner is dan of gelijk is aan de referentie-uitvalsituatie
Frequentieherstelreserves Réserves de Restauration de la Fréquence Frequency Restoration Reserves FRR Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL
frequentieherstelreserves réserves de restauration de la fréquence frequency restoration reserves FRR Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation werkzaamvermogensreserves die beschikbaar zijn om de nominale systeemfrequentie te herstellen en om, voor een synchrone zone die uit meer dan één LFC-zone bestaat, de geplande waarde voor de vermogensbalans te herstellen
Frequentieherstelreserves met manuele activatie Réserves de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Frequency Restoration Reserves with Manual Activation mFRR Balance Responsible Party Contract Frequentieherstelreserves (FRR) die manueel kunnen worden geactiveerd
frequentiegevoelige modus mode de sensibilité à la fréquence frequency sensitive mode FSM Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de bedrijfsmodus van een elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-systeem waarin het opgewekte werkzame vermogen zich aanpast in reactie op een verandering van de systeemfrequenties, op een zodanige wijze dat dit bijdraagt tot het herstel van de nominale frequentie
frequentierichtwaarde valeur de consigne de la fréquence frequency setpoint Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation in de FRP gebruikte frequentiedoelwaarde, zijnde de som van de nominale systeemfrequentie en een vereffeningswaarde die nodig is om een tijdsafwijking van het elektriciteitssysteem te verminderen
frequentiestabiliteit stabilité en fréquence frequency stability Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van het transmissiesysteem om een stabiele frequentie te handhaven in de N-situatie en na een storing te hebben ondergaan
Frequentievariatie Variation de Fréquence Frequency Variation Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een wijziging in de Frequentie die groter is dan of gelijk aan 40 mHz
eisen voor FRR-beschikbaarheid exigences de disponibilité des FRR FRR availability requirements Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks eisen, opgesteld door de TSB's van een LFC-blok, met betrekking tot de beschikbaarheid van FRR
FRR-dimensioneringsregels règles de dimensionnement des FRR FRR dimensioning rules Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation specificaties van het FRR-dimensioneringsproces van een LFC-blok
FSP-DSO Contract Contrat FSP-DSO FSP - DSO Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een overeenkomst tussen de FSP en de DSO die ervoor zorgt dat de FSP de DA/ID Flexibiliteitsdienst kan verlenen met de in het bijbehorende FSP-DSO Contract vermelde Leveringspunten;
FSP Contract DA/ID FSP Contract DA/ID FSP Contract DA/ID Balance Responsible Party Contract het contract tussen Elia en de FSP voor de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID
FSP Contract DA/ID FSP Contrat DA/ID FSP Contract DA/ID Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Het Contract tussen ELIA en de FSP voor de levering van de DA/ID Flexibiliteitsdienst;
FSP-DSO-Contract Contrat FSP-DSO FSP-DSO Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een overeenkomst tussen de BSP en de DSO die ervoor zorgt dat de BSP de mFRR-Dienst aan ELIA kan verlenen met de in het bijbehorende FSP-DSO-Contract vermelde Leveringspunten
Volledige Activeringstijd Temps d’Activation Complète Full Activation Time FAT Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2 (30) van de EBGL. De FAT van de aFRR-Dienst is 7,5 minuten
volledige activeringstijd temps d'activation complète full activation time Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de periode tussen het activeringsverzoek door de connecterende TSB in het geval van TSB-TSB-model of door de gecontracteerde TSB in het geval van TSB-BSP-model en de overeenkomstige volledige levering van het desbetreffende product
Volledige Activeringstijd Temps d’Activation Complète Full Activation Time FAT Contract for Scheduling Agent Minimumperiode die nodig is tussen de vraag om activering en de overeenkomstige volledige levering van het betrokken product. De FAT is standaard 12,5 minuten
Volledige Activeringstijd Temps d’Activation Complète Full Activation Time FAT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(30) van de EBGL en in artikel 7(1) van het mFRR-Tenuitvoerleggingskader. De FAT van de mFRR-Dienst bedraagt 12,5 minuten
Werkingsregels Règles de Fonctionnement Functioning Rules CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM De regels bedoeld in artikel 7undecies, § 12 van de Elektriciteitswet.
Functioning Rules for Strategic Reserves CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
AREI RGIE GCEF CONNECTION CONTRACT het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties vastgesteld bij koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie, zoals aangepast van tijd tot tijd
General Terms & Conditions CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
productie production generation REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity productie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 37, van Richtlijn (EU) 2019/944
productieprogramma programme de production d'électricité generation schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma voor de elektriciteitsproductie van een elektriciteitsproductie-eenheid of een groep elektriciteitsproductie-eenheden
veranderingssleutel betreffende opwekking clé de répartition de la variation de la production generation shift key Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een methode waarmee een verandering van de nettopositie van een bepaalde biedzone wordt omgezet in geraamde specifieke injectieverhogingen of -verlagingen in het gemeenschappelijke netwerkmodel
productie-eenheid générateur generation unit REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een faciliteit voor de productie van elektriciteit, die deel uitmaakt van een opwekkingseenheid
Elektriciteitsproductie-eenheid Unité de production d’électricité Generation Unit CONNECTION CONTRACT een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid of een power park module, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Europese netcode RfG
ARAB RGPT GLPC CONNECTION CONTRACT het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, rekening houdend met de opname ervan in de Codex over het welzijn op het werk
Grid Code for Transmission CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Technisch Reglement Transmissie Règlement Technique Transport Grid Code Transmission CONNECTION CONTRACT het Koninklijk Besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals aangepast van tijd tot tijd
Technische Reglementen Règlements Techniques Grid Codes Balance Responsible Party Contract het Federaal Technisch Reglement en de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie
Technische Reglementen Règlements Techniques Grid Codes CONNECTION CONTRACT het Technisch Reglement Transmissie en de Technische Reglementen Distributie, Lokale en Gewestelijke Transmissie
Technische Reglementen Distributie, Lokale of Gewestelijke Transmissie Règlements Techniques Distribution, Transport Local ou Régional Grid Codes for Distribution, Local and Regional Transmission CONNECTION CONTRACT het technisch reglement voor regionale transmissie van elektriciteit in het Brussels hoofdstedelijk gewest, het technisch reglement voor het beheer van het lokale net voor elektriciteitstransmissie in het Waals gewest en de toegang ertoe en het technisch reglement distributie elektriciteit Vlaams gewest, zoals aangepast van tijd tot tijd
Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie Règlements Techniques de Transport Local et Régional Grid Codes for Local and Regional Transmission Balance Responsible Party Contract de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en zoals aangepast van tijd tot tijd
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in art. 2, § 1 (57) van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op het ELIA- net of het Publieke Distributienet of zoals gedefinieerd in art. 2, § 1, (58) van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op een CDS
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Balance Responsible Party Contract elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van een transmissienet, een lokaal transmissienet, een distributienet, naargelang het geval afkomstig van een elektriciteitsproductie-installatie, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone opslag, van een CDS, of van een HVDC-systeem
Netgebruiker Utilisateur du Réseau Grid User CONNECTION CONTRACT de natuurlijke of rechtspersoon die als producent of afnemer op het ELIA-Net is aangesloten krachtens dit Contract
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1(57), van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op het ELIA- Net of het Publiek Distributienet
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (57) van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op het ELIA-Net of het Publiek Distributienet; of zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, (58) van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op een CDS;
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 57°, van het Federaal Technisch Reglement voor een Netgebruiker die is aangesloten op het ELIA-Net of het Publiek Distributienet
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 16° van de Gedragscode voor een Netgebruiker aangesloten op het ELIA-net of op een Publiek Distributienet
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 16°, van de Gedragscode voor een Netgebruiker die is aangesloten op het ELIA-Net of het Publiek Distributienet, of zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 12°, van de Gedragscode voor een Netgebruiker die is aangesloten op een CDS
Netgebruiker Utilisateur de Réseau Grid User Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 16° van de Gedragscode voor een Netgebruiker aangesloten op het ELIA-Net of op een Publiek Distributienet
Verklaring van de Netgebruiker Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De officiële Verklaring van de Netgebruiker verstrekt aan ELIA met bewijs van de overeenkomst tussen de BSP en de Netgebruiker om de aFRR-Dienst te leveren op een (of meer) specifiek(e) Leveringspunt(en)
Verklaring van de Netgebruiker Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De officiële verklaring van de Netgebruiker die aan ELIA wordt verstrekt met bewijs van de overeenkomst tussen de BSP en de Netgebruiker om de FCR-Dienst te leveren op een (of meer) specifiek(e) Leveringspunt(en)
Verklaring Van De Netgebruiker Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De officiële verklaring van de Netgebruiker verstrekt aan ELIA met bewijs van de overeenkomst tussen de FSP en de Netgebruiker om de DA/ID Flexibiliteitsdienst te leveren op een (of meerdere) specifiek(e) Leveringspunt(en);
Verklaring Van De Netgebruiker Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De officiële verklaring van de Netgebruiker verstrekt aan ELIA met bewijs van de overeenkomst tussen de BSP en de Netgebruiker om de mFRR-Dienst te leveren op een (of meerdere) specifiek(e) Leveringspunt(en)
Netgebruikersverklaring Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Contract for Outage Planning Agent De aan ELIA bezorgde officiële Netgebruikersverklaring, die het bewijs bevat van de overeenkomst tussen de OPA en de Netgebruiker om de OPA aan te stellen voor een (of meerdere) specifiek(e) Leveringspunt(en)
Verklaring Van De Netgebruiker Déclaration de l’Utilisateur de Réseau Grid User Declaration Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De officiële verklaring van de Netgebruiker verstrekt aan ELIA met bewijs van de overeenkomst tussen de BSP en de Netgebruiker om de mFRR-Dienst te leveren op een (of meerdere) specifiek(e) Leveringspunt(en)
Geharmoniseerde Veilingregels Règles d’Enchères Harmonisées Harmonised Auction Rules EU HAR-regels Balance Responsible Party Contract de regels die de modaliteiten en voorwaarden op Europees niveau vastleggen voor de toewijzing van de beschikbare Langetermijntransmissierechten via expliciete veilingen in beide richtingen voor een Grens
Hoofd van de pool Chef de File Head of the Pool Balance Responsible Party Contract de Evenwichtsverantwoordelijke die aangeduid is als Hoofd van de pool door één of meerdere andere Evenwichtsverantwoordelijken in de pooling-overeenkomst (zoals beschreven in dit BRP contract) die zij onderling hebben gesloten en krachtens dewelke Elia het globaal Onevenwicht aan het Hoofd van de pool zal factureren
Hoofdmeter Compteur Principal Headmeter Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een (groep) meter(s), zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 5° van het Federaal Technisch Reglement, die verbonden is met het Toegangspunt zoals bepaald door ELIA of de DSO (voor het Publiek Distributienet), die voor het ELIA-Net door ELIA en voor het Publiek Distributienet door de DSO geïnstalleerd is;
Hoofdmeter Compteur Principal Headmeter Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een (groep) meter(s), zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 5°, van het Federaal Technisch Reglement, die verbonden is met het Toegangspunt zoals bepaald door ELIA, of de DSO (voor het Publiek Distributienet), die voor het ELIA-net door ELIA en voor het Publiek Distributienet door de DSO geïnstalleerd is
Hoofdmeter Compteur Principal Headmeter Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een (groep) meter(s), zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 59°, van de Gedragscode, die verbonden is met het Toegangspunt zoals bepaald door ELIA, of de DSO (voor het Publiek Distributienet), die voor het ELIA-net door ELIA en voor het Publiek Distributienet door de DSO geïnstalleerd is
Hoofdmeter Compteur Principal Headmeter Contract for Scheduling Agent Een (groep) meter(s), zoals gedefinieerd in artikel 2, §1 59°, van de Gedragscode, die verbonden is met het Toegangspunt zoals bepaald door ELIA, of de DSO (voor het Publiek Distributienet), die voor het ELIA-Net door ELIA en voor het Publiek Distributienet door de DSO geïnstalleerd is
Hoofdmeting Comptage Principal Headmetering Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 4° van het Federaal Technisch Reglement met behulp van een Hoofdmeter;
Hoofdmeting Comptage Principal Headmetering Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 4°, van het Federaal Technisch Reglement met behulp van een Hoofdmeter
Hoofdmeting Comptage Principal Headmetering Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 60°, van de Gedragscode met behulp van een Hoofdmeter
Hoofdmeting Comptage Principal Headmetering Contract for Scheduling Agent De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 60° van de Gedragscode met behulp van een Hoofdmeter
High-CRI-Niveau Niveau de CRI High High Level of CRI Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
significante netgebruiker met hoge prioriteit utilisateur significatif du réseau (USR) de haute priorité high priority significant grid user Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration significante netgebruiker waarvoor bijzondere voorwaarden gelden met betrekking tot afsluiting en spanningsherstel
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling cogénération à haut rendement high-efficiency cogeneration REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity warmtekrachtkoppeling die voldoet aan de in bijlage II bij Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad (16) vastgestelde criteria
Uur Heure Hour Balance Responsible Party Contract het normale uur van een dag, uitgedrukt in Belgische tijd, of een duur van zestig (60) minuten
huishoudelijke afnemer client résidentiel household customer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity huishoudelijke afnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 4, van Richtlijn (EU) 2019/944
eigenbedrijfsituatie fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires houseload operation Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de bedrijfsvoering die waarborgt dat elektriciteitsproductie-installaties in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien wanneer een systeemstoring resulteert in de ontkoppeling van de elektriciteitsproductie-eenheden van het systeem en overschakelen naar de eigenbedrijfsvoorziening
Onevenwicht Déséquilibre Imbalance Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer EBGL
onbalans déséquilibre imbalance Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een energievolume dat is berekend voor een BRP en dat het verschil vertegenwoordigt tussen het aan die BRP toegewezen volume en de uiteindelijke positie van die BRP, met inbegrip van eventuele onbalansaanpassingen die op die BRP zijn toegepast, binnen een bepaalde onbalansverrekeningsperiode
onbalansaanpassing correction du déséquilibre imbalance adjustment Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een energievolume dat de balanceringsenergie van een BSP vertegenwoordigt en dat door de connecterende TSB voor een onbalansverrekeningsperiode wordt toegepast op de desbetreffende BRP's, en dat wordt gebruikt voor het berekenen van de onbalans van deze BRP's
onbalanszone zone de déséquilibre imbalance area Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de zone waarin een onbalans wordt berekend
onbalansnettingvermogensuitwisseling échanges de puissance pour la compensation des déséquilibres imbalance netting power interchange Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation vermogen dat wordt uitgewisseld tussen LFC-zones binnen het onbalansnettingproces
onbalansnettingproces processus de compensation des déséquilibres imbalance netting process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tussen TSB's overeengekomen proces waarmee de gelijktijdige activering van FRR in tegenovergestelde richting kan worden vermeden, rekening houdend met de respectieve FRCE's en met de geactiveerde FRR, en door de input van de betrokken FRP's overeenkomstig te corrigeren
onbalansnettingsprocesfunctie fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres imbalance netting process function Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de functie voor het toepassen van het algoritme voor de netting van onbalansen
onbalansprijs prix du déséquilibre imbalance price REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de prijs, die positief, nul of negatief kan zijn, in elke periode voor onbalansverrekening voor een onbalans in elke richting
onbalansprijs prix du déséquilibre imbalance price Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de prijs (positief, nul of negatief) in elke onbalansverrekeningsperiode voor een onbalans in elke richting
Onbalansprijs Prix de déséquilibre Imbalance Price Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(12) van de EBGL
Onevenwichtsprijs Prix de déséquilibre Imbalance Price Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 (12) van de EBGL
onbalansprijszone zone de prix du déséquilibre imbalance price area REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de zone waarin een onbalansprijs wordt berekend
onbalansprijszone zone du prix du déséquilibre imbalance price area Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de zone voor de berekening van een onbalansprijs
onbalansverrekening règlement des déséquilibres imbalance settlement Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een financieel verrekeningsmechanisme voor betalingen aan of inningen van BRP's voor hun onbalansen
onbalansverrekeningsperiode période de règlement des déséquilibres imbalance settlement period REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de tijdseenheid waarvoor de onbalans van de balanceringsverantwoordelijken wordt berekend
onbalansverrekeningsperiode période de règlement des déséquilibres imbalance settlement period Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de tijdseenheid waarover de onbalans van BRP's wordt berekend
Import Import Import Balance Responsible Party Contract een Internationale Uitwisseling vanaf een andere Programmeringszone naar de door Elia uitgebate Programmeringszone
individueel netwerkmodel modèle de réseau individuel individual grid model Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een reeks gegevens die de karakteristieke kenmerken van een elektriciteitssysteem (opwekking, basislast en netwerktopologie) omschrijven en daarmee verbonden regels om die kenmerken tijdens de capaciteitsberekening te wijzigen, die zijn opgesteld door de verantwoordelijke transmissiesysteembeheerders (TSB's) en moeten worden samengevoegd met andere individuele netwerkmodellen om het gemeenschappelijke netwerkmodel tot stand te brengen
inertie inertie inertia Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de eigenschap van een roterend stijf lichaam, zoals de rotor van een draaistroomgenerator, om zijn toestand van uniforme roterende beweging en impulsmoment in afwezigheid van een extern koppel te handhaven
invloedsfactor facteur d'influence influence factor Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation numerieke waarde ter kwantificering van het grootste effect van een niet-beschikbaarheid van een element van een transmissiesysteem dat zich buiten de regelzone van een TSB bevindt, uitgezonderd interconnectoren, en dat zich uit in de vorm van een wijziging in de elektriciteitsstromen of spanning als gevolg van die niet-beschikbaarheid, op om het even welk element van het transmissiesysteem. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het effect
initiële FCR-verplichting FCR soumises à une obligation initiale initial FCR obligation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation omvang van FCR die aan een TSB is toegewezen op basis van een verdeelsleutel
Injectie Injection Injection Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De waarde die de injectie van actief vermogen op een Leveringspunt weergeeft. De term 'injectie' wordt gebruikt om een bepaalde richting van de energiestroom aan te geven (van het Leveringspunt naar het synchrone elektriciteitsnet) en verwijst niet uitsluitend naar het technische middel waarmee de aFRR-Dienst wordt geleverd
Injectie Injection Injection Balance Responsible Party Contract de injectie van Actief vermogen: - op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Injectiepunten die een CDS voeden, of - op distributie, als het een netto-injectie betreft, of - op een CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie betreft, of - door een Import, of - door een Interne Commerciële Handel (“koop” – “koper”), of - toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt
Injectie Injection Injection CONNECTION CONTRACT de injectie van vermogen in het ELIA-Net
Injectie Injection Injection Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term injectie wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de FCR-Dienst wordt verleend
Injectie Injection Injection Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term 'injectie' wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en verwijst niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de deelname aan de DA/ID Flexibiliteitsdienst wordt verleend;
Injectie Injection Injection Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term injectie wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en verwijst niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de mFRR-Dienst wordt verleend
Injectie Injection Injection Contract for Outage Planning Agent De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term injectie wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het Leveringspunt naar het ELIA- net
Injectie Injection Injection Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term Injectie wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het Leveringspunt naar het elektriciteitsnet
Injectie Injection Injection Contract for Scheduling Agent De injectie van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term injectie wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het Leveringspunt naar het ELIA-Net
Injectiepunt Point d'Injection Injection Point Balance Responsible Party Contract een Toegangspunt vanaf waar het vermogen in het transmissienet wordt geïnjecteerd
Injectiepunt Point d’Injection Injection point CONNECTION CONTRACT de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt van waar het vermogen in het ELIA-Net wordt geïnjecteerd en waarvoor toegang tot het ELIA-Net aan de toegangshouder wordt toegekend conform het Toegangscontract
Installation CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
installatiedocument fiche de collecte installation document Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een eenvoudig gestructureerd document dat informatie bevat over een elektriciteitsproductie-eenheid van het type A of een verbruikseenheid met vraagsturing, aangesloten beneden 1 000 V, en waarin de conformiteit met de relevante eisen wordt bevestigd
momentane FRCE-data données instantanées sur un FRCE instantaneous FRCE data Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks gegevens voor de FRCE van een LFC-blok gedurende een meetperiode van tien seconden of minder, gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequentiekwaliteit
momentane frequentiedata données instantanées sur la fréquence instantaneous frequency data Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks datametingen van de algehele systeemfrequentie voor de synchrone zone gedurende een meetperiode van één seconde of minder, gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequentiekwaliteit
momentane frequentieafwijking écart instantané de la fréquence instantaneous frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks datametingen van de algehele systeemfrequentieafwijkingen voor de synchrone zone gedurende een meetperiode van één seconde of minder, gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequentiekwaliteit
Instruction CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
instructie instruction instruction Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators elke door een systeembeheerder in het kader van zijn bevoegdheid gegeven opdracht aan een eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem met het oog op de uitvoering van een actie
Immateriële Directe Schade Dommage Immatériel Direct Intangible Direct Damage CONNECTION CONTRACT de Directe Schade die immaterieel is, in de betekenis dat er een aantasting is van ontastbare bestanddelen van het vermogen van een Partij, zoals winstderving, verlies van inkomsten, verlies van softwareapplicaties en -bestanden, verliezen wegens gebruiksderving, verlies van goodwill of onderbreking van activiteiten
geïntegreerd programmeringsproces processus de programmation intégré integrated scheduling process Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een iteratief proces dat minstens gebruik maakt van biedingen voor het geïntegreerde programmeringsproces die commerciële gegevens en complexe technische gegevens van individuele elektriciteitsopwekkingsinstallaties of verbruikersinstallaties bevatten en ook expliciet melding maken van de opstartkenmerken, de laatste voorzieningszekerheidsanalyse van de regelzone en de operationele veiligheidsgrenzen, als input in het proces
gate-sluitingstijd van het geïntegreerde programmeringsproces heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré integrated scheduling process gate closure time ISP-GCT Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing het tijdstip waarop het niet langer is toegestaan biedingen voor het geïntegreerde programmeringsproces in te dienen of bij te werken voor de desbetreffende iteraties van het geïntegreerde programmeringsproces
stelsel van systemen réseau interconnecté interconnected system REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity stelsel van systemen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 40, van Richtlijn (EU) 2019/944
interconnector interconnexion interconnector REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity transmissieleiding die een grens tussen lidstaten overschrijdt of overspant en de nationale transmissiesystemen van de lidstaten onderling koppelt
voorlopige bedrijfsvoeringsnotificatie notification opérationnelle provisoire interim operational notification ION Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een kennisgeving, door de relevante systeembeheerder toegestuurd aan de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem, waarbij deze toestemming krijgt respectievelijk een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikersinstallatie, distributiesysteem of HVDC-systeem via aansluiting op het net voor een beperkte tijdsperiode te exploiteren en conformiteitstests te beginnen teneinde overeenstemming met de relevante specificaties en eisen te waarborgen
Interne Commerciële Handel Échange Commercial Interne Internal Commercial Trade Balance Responsible Party Contract een energie-uitwisseling binnen de Belgische Programmeringszone tussen [BRP] en een andere Evenwichtsverantwoordelijke die van Elia de toestemming verkregen heeft om op bilaterale basis energie uit te wisselen, waarvoor door de genoemde Evenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig dit BRP Contract een Intern Commercieel Handelsprogramma moet voorgelegd worden aan Elia. Elke referentie naar een Interne Commerciële Handel in dit BRP Contract omvat zowel de Day-ahead Interne Commerciële Handel als de Intraday Interne Commerciële Handel
Intern Commercieel Handelsprogramma Programme d’Échanges Commerciaux Internes ou Intérieurs Internal Commercial Trade Schedule Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer SOGL
intern commercieel handelsprogramma programme d'échanges commerciaux intérieurs internal commercial trade schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation programma voor de commerciële uitwisseling van elektriciteit tussen verschillende marktdeelnemers binnen een programmeringszone
interne uitvalsituatie aléa interne internal contingency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation uitvalsituatie binnen de regelzone van de TSB, met inbegrip van interconnectoren
interne relevante asset actif interne pertinent internal relevant asset Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation relevante asset die deel uitmaakt van de regelzone van een TSB of relevante asset die zich in het distributiesysteem bevindt, met inbegrip van een gesloten distributiesysteem, en die rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden met de regelzone van die TSB
Internationale Uitwisseling Échange International International Exchange Balance Responsible Party Contract een internationale uitwisseling van een bepaald volume aan elektriciteit tussen de door Elia uitgebate Programmeringszone en een andere Programmeringszone, gekoppeld aan een Fysiek Transmissierecht, waarvoor een Extern Commercieel Handelsprogramma bij Elia moet worden ingediend overeenkomstig dit BRP Contract
interoperabiliteit interopérabilité interoperability REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity interoperabiliteit zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 24, van Richtlijn (EU) 2019/944
Intraday Nominatie BRPFSP Nomination BRPFSP Intraday Intraday BRPFSP Nomination Balance Responsible Party Contract een tabel die een aantal gegevens bevat per kwartier van een gegeven Dag D, bij Elia ingediend door [BRP] in zijn rol van BRPFSP, die een hoeveelheid Actief Vermogen vertegenwoordigt dat door de FSP geactiveerd is in het kader van de Flexibiliteitsdienst DA/ID voor elk kwartier tijdens de activatie van de dienst. De Intraday BRPFSP Nominatie wordt door [BRP] bij Elia ingediend uiterlijk op Dag D+1, overeenkomstig de bepalingen van dit BRP Contract
Gate-sluitingstijd van de Zoneoverschrijdende Intradaymarkt Heure de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones Intraday Cross-Zonal Gate Closure Time Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM
gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones intraday cross-zonal gate closure time Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdstip waarop zoneoverschrijdende capaciteitstoewijzing voor een bepaalde markttijdseenheid niet meer is toegestaan
gate-openingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt heure d'ouverture du guichet infrajournalier entre zones intraday cross-zonal gate opening time Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdstip waarop zoneoverschrijdende capaciteit tussen biedzones wordt vrijgegeven voor een bepaalde markttijdseenheid en een bepaalde biedzonegrens
Intraday Import en/of Export Import et/ou Export Intraday Intraday Import and Export Balance Responsible Party Contract een Internationale Uitwisseling tussen een andere Programmeringszone en de door Elia uitgebate Programmeringszone waarvoor het Extern Commercieel Handelsprogramma intraday bij Elia werd ingediend overeenkomstig de bepalingen van dit BRP Contract
Intraday Interne Commerciële Handel Échange Commercial Interne Intraday Intraday Internal Commercial Trade Balance Responsible Party Contract een Interne Commerciële Handel waarvoor een Intern Commercieel Handelsprogramma ten laatste op Dag D+1 door de Evenwichtsverantwoordelijken ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig de bepalingen in dit BRP Contract
tijdsbestek voor intradaymarkten échéance du marché infrajournalier intraday market time-frame Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het tijdsbestek van de elektriciteitsmarkt na de gate-openingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt en vóór de gate-sluitingstijd van de zoneoverschrijdende intradaymarkt waarin voor elke markttijdseenheid producten worden verhandeld voorafgaand aan de levering van de verhandelde producten
Intraday Fysieke Nominatie Nomination Physique Intraday Intraday Physical Nomination Balance Responsible Party Contract een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een fysieke toegang op een bepaalde Dag D tot het Elia-Net, met inbegrip van de hoeveelheid Actief vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd, ofwel op het niveau van het Toegangspunt tot het Elia-Net, ofwel voor een Lokale Productie-eenheid die is opgenomen in een CIPU-contract. De Intraday Fysieke Nominatie wordt ingediend door [BRP] bij Elia overeenkomstig de modaliteiten van dit BRP Contract
Island Contract for Restoration Services
eilandbedrijf fonctionnement en réseau séparé island operation Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het onafhankelijk bedrijf van een geheel netwerk of een deel van een netwerk dat geïsoleerd is na te zijn ontkoppeld van het geïnterconnecteerde systeem, waarbij minimaal één elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-systeem vermogen levert aan dit netwerk en de frequentie en spanning regelt
Eilandbedrijf Ilotage Islanding CONNECTION CONTRACT situatie waarin een Elektriciteitsproductie-eenheid, na plotse uitschakeling van het ELIA-Net, kan blijven instaan voor de voeding van een deel of het geheel van het eigen elektrische systeem en waarbij minstens de hulpdiensten van de betrokken Elektriciteitsproductie-eenheid gevoed worden, zodat deze beschikbaar kan zijn voor de heropbouw van het ELIA-Net
K-factor van een LFC-zone of LFC-blok facteur K (d'une zone RFP ou d'un bloc RFP) K-factor of an LFC area or LFC block Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation waarde, uitgedrukt in megawatt per hertz („MW/Hz”), die de som van de zelfcontrole van de productie, zelfregulering van belasting en de bijdrage van de frequentiebegrenzingsreserve ten opzichte van de maximale frequentieafwijking in stationaire toestand zo dicht als praktisch mogelijk is, benadert dan wel overschrijdt
Wet van 2 augustus 2002 Loi du 2 août 2002 Law of 2 August 2002 CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gewijzigd.
Wet van 2 augustus 2002 Loi du 2 août 2002 Law of the 2nd of August 2002 CONNECTION CONTRACT de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals aangepast van tijd tot tijd
FRCE-bereik van het eerste niveau plage du FRCE de niveau 1 level 1 FRCE range Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het eerste van de bereiken die worden gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequentiekwaliteit op het niveau van een LFC-blok dat de FRCE gedurende een vastgesteld percentage van de tijd niet mag overschrijden
FRCE-bereik van het tweede niveau plage du FRCE de niveau 2 level 2 FRCE range Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het tweede van de bereiken die worden gebruikt ter beoordeling van de systeemfrequentiekwaliteit op het niveau van een LFC-blok dat de FRCE gedurende een vastgesteld percentage van de tijd niet mag overschrijden
onbalansen van een LFC-blok déséquilibres d'un bloc RFP LFC block imbalances Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation de som van de FRCE, FRR-activering en RR-activering binnen het LFC-blok en de onbalansnettingvermogensuitwisseling, de frequentieherstelvermogensuitwisseling en de vervangingsvermogensuitwisseling van dat LFC-blok met andere LFC-blokken
monitoringverantwoordelijke voor een LFC-blok superviseur de bloc RFP LFC block monitor Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die verantwoordelijk is voor het verzamelen van gegevens voor de frequentiekwaliteitsevaluatiecriteria en voor het toepassen van die criteria ten aanzien van het LFC-blok
operationele overeenkomst van een LFC-blok accord d'exploitation de bloc RFP LFC block operational agreement Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation meerpartijenovereenkomst tussen alle TSB's op een LFC-blok indien dat LFC-blok wordt beheerd door meerdere TSB's, en een operationele methodologie van een LFC-blok die eenzijdig door de desbetreffende TSB wordt toegepast indien het LFC-blok door slechts één TSB wordt beheerd
LFC Block Operational Agreement LFC Block Operational Agreement LFC Block Operational Agreement LFCBOA Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Operationele overeenkomst voor het LFC-blok van ELIA, conform artikel 119 van de SOGL
LFC Means LFC Means LFC Means Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een door de CREG goedgekeurd document, waarin de methodologie wordt beschreven aan de hand waarvan de volumes aan balanceringscapaciteit voor aFRR en mFRR voor het LFC-blok van ELIA worden bepaald, krachtens artikel 228, §3, van het Federaal Technisch Reglement
LFC Means LFC Means LFC Means Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een door de CREG goedgekeurd document, waarin de methodologie wordt beschreven aan de hand waarvan de volumes aan balanceringscapaciteit voor aFRR en mFRR voor het LFC-blok van ELIA worden bepaald, krachtens artikel 228, §3, van het Federaal Technisch Reglement
LFC Means LFC Means LFC Means Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een door de CREG goedgekeurd document, waarin de methodologie wordt beschreven aan de hand waarvan de volumes aan balanceringscapaciteit voor aFRR en mFRR voor het LFC-blok van ELIA worden bepaald, krachtens artikel 213 van de Gedragscode
LFCBOA LFCBOA LFCBOA Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Operationele overeenkomst voor het LFC-blok van ELIA, conform artikel 119 van de SOGL
LFCBOA LFCBOA LFCBOA Contract for Scheduling Agent Operationele overeenkomst van het LFC-blok van ELIA, conform artikel 119 van de SOGL
Beperkt Coördineerbaar Coordonnable avec Limitation Limited Coordinable LC Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Kenmerk van een Leveringspunt DPSU die technisch in staat is op verzoek van ELIA haar vermogensinjectie op het ELIA-Net te wijzigen binnen 15 minuten of langer, afhankelijk van technische en/of organisatorische beperkingen
Limited Energy Reservoir Restoration Facility Contract for Restoration Services
gelimiteerde frequentiegevoelige modus — overfrequentie mode de réglage restreint à la surfréquence limited frequency sensitive mode — overfrequency LFSM-O Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een bedrijfsmodus van een elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-systeem die resulteert in een afname van het opgewekte werkzame vermogen wanneer de systeemfrequentie een bepaalde waarde overschrijdt
gelimiteerde frequentiegevoelige modus — onderfrequentie mode de réglage restreint à la sous-fréquence limited frequency sensitive mode — underfrequency’‘LFSM-U LFSM-U Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een bedrijfsmodus van een elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-systeem die resulteert in een toename van het opgewekte werkzame vermogen wanneer de systeemfrequentie onder een bepaalde waarde daalt
beperkte exploitatiekennisgeving notification opérationnelle restreinte limited operational notification LON Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een kennisgeving, door de relevante systeembeheerder toegestuurd aan de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem, die voordien de FON-status had bereikt, maar die tijdelijk een aanzienlijke wijziging of een verlies aan capaciteit ondergaat, resulterend in niet-overeenstemming met de relevante specificaties en eisen
Listed CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Listed Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Listed Reserved CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage Fréquence-Puissance Load –Frequency Control Block LFC-blok Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(18) van de SOGL
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage Fréquence-Puissance Load –Frequency Control Block LFC-blok Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(18) van de SOGL
belasting-frequentieregelzone zone de réglage fréquence-puissance load-frequency control area LFC-zone Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation deel van een synchrone zone of een complete synchrone zone die fysiek is afgebakend door middel van meetpunten bij interconnectoren naar andere LFC-zones en wordt beheerd door één of meer TSB's, en die de verplichtingen van belasting-frequentieregeling vervult
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage Fréquence-Puissance Load-Frequency Control Block LFC-blok Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in artikel 3(18) van de SOGL
belasting-frequentieregelblok bloc de réglage fréquence-puissance load-frequency control block LFC-blok Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation deel van een synchrone zone of een complete synchrone zone die fysiek is afgebakend door middel van meetpunten bij interconnectoren naar andere LFC-blokken, bestaande uit één of meer LFC-zones, beheerd door één of meer TSB's, die de verplichtingen van belasting-frequentieregeling vervullen
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage Fréquence-Puissance Load-Frequency Control Block LFC-Blok Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 3(18) van de SOGL
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage de Fréquence Charge Load-Frequency Control Block LFC-blok Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3 (18) van de SOGL
Belasting-frequentieregelblok Bloc de Réglage Fréquence-Puissance Load–Frequency Control Block LFC-blok Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 3(18) van de SOGL
belasting-frequentieregelstructuur structure du réglage fréquence-puissance load-frequency control structure Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation basisstructuur met inachtneming van alle relevante aspecten van belasting-frequentieregeling, met name de respectieve verantwoordelijkheden en verplichtingen alsmede de soorten en doelen van de werkzaamvermogensreserve
Lokale Productie Production Locale Local Generation Balance Responsible Party Contract een elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het Injectiepunt identiek is aan het Afnamepunt van een of meerdere verbruiksinstallaties van een transmissienetgebruiker of, in het geval van een CDS, een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties
Local Marginal Price Local Marginal Price Local Marginal Price LMP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De marginale prijs van alle geselecteerde mFRR- Energiebiedingen in het LFC-Blok van ELIA. De LMP voor de Geplande Activering komt overeen met de lokale Vraag naar Geplande Activering. De LMP is gelijk aan de hoogste (laagste) biedprijs van alle geselecteerde mFRR- Energiebiedingen voor Geplande Activering in de positieve (negatieve) richting. De LMP voor de Directe Activering komt overeen met de lokale Vraag naar Directe Activering. De LMP is gelijk aan de hoogste (laagste) biedprijs van alle geselecteerde mFRR-Energiebiedingen voor Directe Activering in de positieve (negatieve) richting
lokale toestand état local local state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation kwalificatie van een alarmtoestand, noodtoestand of black-outtoestand wanneer er geen risico bestaat dat de gevolgen zich buiten de regelzone verspreiden, met inbegrip van de met die regelzone verbonden interconnectoren
Langetermijntransmissierecht Droit de Transport à Long Terme Long-Term Transmission Right Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA
langetermijnrecht betreffende transmissie droit de transport à long terme long-term transmission right Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation een in het kader van de capaciteitstoewijzing op de langere termijn verworven fysiek transmissierecht, FTR — optie of FTR — verplichting
ontkoppelen van verbruik bij lage frequentie déconnexion de la charge nette en fréquence basse low frequency demand disconnection Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een actie waarbij het verbruik tijdens een gebeurtenis die leidt tot een lage frequentie wordt ontkoppeld om het evenwicht tussen verbruik en productie te herstellen en de systeemfrequentie binnen aanvaardbare grenzen te brengen
ontkoppelen van verbruik bij lage spanning déconnexion de la charge nette en tension basse low voltage demand disconnection Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een herstelactie waarbij het verbruik tijdens een gebeurtenis die leidt tot een lage spanning gescheiden wordt ontkoppeld om de spanning binnen aanvaardbare grenzen te brengen
belangrijkste verbruiksapparatuur composant principal de consommation main demand equipment Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. ten minste één van de volgende voorzieningen: motoren, transformatoren, hoogspanningsapparatuur op het aansluitpunt en bij het productieproces van de installatie
belangrijkste onderdeel van de productie-installatie composant principal de production main generating plant Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators één of meer essentiële onderdelen van apparaten die nodig zijn om de primaire energiebron om te zetten in elektriciteit
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd;
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd
Manuele frequentieherstelreserve Réserve de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Contract for Scheduling Agent Frequentieherstelreserve (FRR) zoals gedefinieerd in artikel 3 (7) van de SOGL, die manueel kan worden geactiveerd
volledige activeringstijd voor de manuele FRR temps d'activation complète des FRR manuelles manual FRR full activation time Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijd die verstrijkt tussen het instellen, door de voor frequentieherstel verantwoordelijke, van een nieuwe richtwaarde en de corresponderende activering of deactivering van de manuele FRR
Marginal Price Marginal Price Marginal Price MP Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Wanneer ELIA verbonden is met het mFRR-Platform, wordt de marginale prijs berekend door het mFRR-Platform en gedefinieerd als de Cross-Border Marginal Price (CBMP), Wanneer ELIA niet verbonden4 is met het mFRR-Platform, wordt de marginale prijs berekend op basis van de laatste door ELIA geactiveerde biedingen en gedefinieerd als de Lokale Marginale Prijs (LMP)
Markttoegangspunt Point d’accès au marché Market Access Point Balance Responsible Party Contract virtueel punt in een CDS ter bepaling van een deel van of het totale actief vermogen afgenomen op of geïnjecteerd in het CDS door een CDS-gebruiker
marktcongestie congestion de marché market congestion Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een situatie waarin de economische meerwaarde voor de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling wordt beperkt door de zoneoverschrijdende capaciteit of door toewijzingsbeperkingen
Marktkoppeling Couplage des Marchés Market Coupling Balance Responsible Party Contract de integratiemethode van de elektriciteitsmarkten in verschillende Biedzones, door de day-ahead multi regional coupling (MRC), of, eens van toepassing, door de single say-ahead coupling volgens het Europees Richtsnoer CACM
marktkoppelingsbeheersfunctie fonction d'opérateur de couplage du marché market coupling operator (MCO) function MCO-functie Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de taak om de uit de day-ahead- en intradaymarkten voortkomende orders voor verschillende biedzones te matchen en simultaan zoneoverschrijdende capaciteiten toe te wijzen
marktbeheerder opérateur du marché market operator REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een entiteit die een dienst levert waarbij de aanbiedingen om elektriciteit te verkopen in evenwicht zijn met biedingen om elektriciteit te kopen
markdeelnemer acteur du marché market participant REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit aankoopt, verkoopt, of produceert, aan aggregatie doet of vraagrespons- of energieopslagdiensten verstrekt, onder meer door het plaatsen van handelsorders op een of meerdere elektriciteitsmarkten, waaronder op balanceringsenergiemarkten
Marktsituatie met Energieoverdracht Situation de marché avec Transfert d’énergie Market Situation with Transfer of Energy Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in sectie 8.1 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht
Marktsituatie met Energieoverdracht Situation de Marché avec Transfert d'Énergie Market Situation with Transfer of Energy Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in Artikel 8,1 van de ToE Rules;
marktspread différence de prix de marché market spread Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation het verschil tussen de day-ahead-prijzen op uurbasis van de twee betrokken biedzones voor de desbetreffende markttijdseenheid in een specifieke richting
markttijd heure du marché market time Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management Midden-Europese zomertijd of Midden-Europese tijd, naargelang van wat op dat moment van toepassing is
gematchte orders ordres appariés matched orders Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management alle koop- en verkooporders, gematcht via het prijskoppelingsalgoritme of het continumatchingalgoritme
matching appariement matching Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de handelsmodus waarbij verkooporders worden toegewezen aan bijpassende kooporders teneinde maximalisering van de economische meerwaarde voor de eenvormige day-ahead- of intradaykoppeling te waarborgen
Materiële Directe Schade Dommage Matériel Direct Material Direct Damage CONNECTION CONTRACT de Directe Schade die materieel is, in die zin dat er een aantasting is van de fysische tastbare kenmerken van een zaak
Maximale Activeringstijd Temps d'Activation Maximal Maximum Activation Time MAT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Maximale tijd (in minuten) dat het maximale volume van een mFRR-Energiebieding continu geactiveerd kan worden
Maximale Activeringstijd Temps d'Activation Maximal Maximum Activation Time MAT Contract for Scheduling Agent Maximale tijd (in min) gedurende welke het maximale volume van een reeks RD Energy Bids, gelieerd aan dezelfde Operating Mode, continu kan worden geactiveerd
Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht Déséquilibre Day-ahead Maximum Autorisé Maximum Authorised Day-ahead Imbalance Balance Responsible Party Contract drempelwaarde, uitgedrukt in MW, die de maximumwaarde aangeeft van het Day-ahead Onevenwicht dat toegestaan is voor [BRP]
Maximaal Toegestane Relatieve Day-ahead Onevenwicht Déséquilibre Day-ahead Relatif Maximum Autorisé Maximum Authorised Relative Day-ahead Imbalance Balance Responsible Party Contract een variabele uitgedrukt in procent en gebruikt voor de berekening van het Maximaal Toegestane Day-ahead Onevenwicht van [BRP]. Deze variabele kan door Elia worden ingesteld op een waarde tussen nul (0) en honderd (100) en wordt gepubliceerd op de website van Elia
Maximaal Beschikbaar Vermogen Puissance Maximale Disponible Maximum Available Power Pmax Available Contract for Outage Planning Agent Het maximumvermogen (in MW), zoals gedefinieerd in het Beschikbaarheidsplan, dat het Leveringspunt in het ELIA-net kan injecteren (of ervan kan afnemen) gedurende een bepaald kwartier, met inachtneming van geplande vermogensrestricties die gekend zijn op het ogenblik van de kennisgeving aan ELIA, zonder rekening te houden met een eventuele deelname van het Leveringspunt aan de levering van Balanceringsdiensten. Indien een Leveringspunt zowel vermogen kan injecteren als afnemen, is de richting met de laagste waarde het Pmax Available
Maximaal Beschikbaar Vermogen Puissance Maximale Disponible Maximum Available Power Pmax Available Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
maximumcapaciteit puissance maximale maximum capacity Pmax Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het maximale continue werkzame vermogen dat een elektriciteitsproductie-eenheid kan produceren, verminderd met de vraag die uitsluitend verband houdt met het bedrijf van die elektriciteitsproductie-eenheid zelf en die niet voor het netwerk beschikbaar is, als gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of overeengekomen tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie
maximale exportcapaciteit puissance maximale en injection maximum export capability Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het maximale ononderbroken werkzame vermogen dat een transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of een transmissiegekoppelde distributie-installatie op het aansluitpunt in het net kan invoeden en dat is gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of is overeengekomen tussen enerzijds de relevante systeembeheerder en anderzijds de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem
maximale importcapaciteit puissance maximale en soutirage maximum import capability Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. het maximale ononderbroken werkzame vermogen dat een transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of een transmissiegekoppelde distributie-installatie op het aansluitpunt uit het net kan opnemen en dat is gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of is overeengekomen tussen enerzijds de relevante systeembeheerder en anderzijds de eigenaar van de transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie of de beheerder van het transmissiegekoppelde distributiesysteem
maximale momentane frequentieafwijking écart maximal de la fréquence instantanée maximum instantaneous frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation maximaal verwachte absolute waarde van een momentane frequentieafwijking nadat zich een onbalans heeft voorgedaan die gelijk is aan of kleiner dan de referentie-uitvalsituatie waarboven noodmaatregelen geactiveerd worden
maximale frequentieafwijking in stationaire toestand écart maximal de la fréquence en régime permanent maximum steady-state frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation maximaal verwachte frequentieafwijking nadat zich een onbalans heeft voorgedaan die gelijk is aan of kleiner is dan de referentie-uitvalsituatie waarbij de systeemfrequentie volgens ontwerp stabiel blijft
May Not Ready-to-Run CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
May-Not-Run CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Meetuitrusting Equipement de Mesure Measurement Device Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in art. 2, § 1 (16) van het Federaal Technisch Reglement
Meetuitrusting Équipement de Mesure Measurement Device Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in art. 2, § 1 (16) van het Federaal Technisch Reglement
Medium-CRI-Niveau Niveau de CRI Medium Medium Level of CRI Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
Meter Compteur Metering Device Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 59° van de Gedragscode
Meter Compteur Metering Device Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 59° van de Gedragscode
mFRR Awarded mFRR Awarded mFRR Awarded Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid mFRR-Capaciteit (in MW) die door ELIA aan de BSP wordt gegund voor een bepaalde CCTU, in het kader van het BSP Contract mFRR
mFRR Awarded mFRR Awarded mFRR Awarded Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De hoeveelheid mFRR Balanceringscapaciteit (in MW) die door ELIA aan de BSP wordt gegund voor een bepaalde CCTU, in het kader van het BSP Contract mFRR
mFRR-Balanceringscapaciteit Capacité d'Équilibrage mFRR mFRR Balancing Capacity Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een volume aan balanceringscapaciteit, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van de EBGL, in het kader van de mFRR- Dienst
mFRR-Gate- sluitingstijd voor balanceringsenergie Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage mFRR mFRR Balancing Energy Gate Closure Time mFRR Balancing GCT Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie, zoals gedefinieerd in artikel 2(27) van de EBGL, voor de mFRR-Dienst. De ‘mFRR Balancing GCT’ is 45 minuten voor de start van het kwartier in kwestie
mFRR-Gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie Heure de Fermeture du Guichet pour l’Énergie d’Équilibrage mFRR mFRR Balancing Energy Gate Closure Time mFRR Balancing GCT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De gate-sluitingstijd voor balanceringsenergie, zoals gedefinieerd in artikel 2(27) van de EBGL, voor de mFRR- Dienst. De 'mFRR Balancing GCT' is 25 minuten voor de start van het kwartier in kwestie
mFRR-Biedverplichtingen Obligations de Soumission mFRR mFRR Bidding Obligations Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De verplichtingen die de BSP moet naleven bij het indienen van mFRR-Capaciteitsbiedingen
mFRR-Capaciteit Capacité mFRR mFRR Capacity Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een volume aan balanceringscapaciteit, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 5, van de EBGL, in het kader van de mFRR-Dienst
mFRR-Capaciteitsbieding Offre de Capacité mFRR mFRR Capacity Bid Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een combinatie van een aangeboden volume (in MW) en een prijs (in €/MW/h), die ELIA in staat stelt de mFRR-Capaciteit aan te kopen voor een welbepaalde CCTU
mFRR-Capaciteitsbieding Offre de Capacité mFRR mFRR Capacity Bid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een combinatie van een aangeboden volume (in MW) en een prijs (in €/MW/h), die ELIA in staat stelt de mFRR Balanceringscapaciteit aan te kopen voor een welbepaalde CCTU
mFRR-Gate-sluitingstijd voor Capaciteit Heure de Fermeture du Guichet pour la Capacité mFRR mFRR Capacity Gate Closure Time mFRR Capacity GCT Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het tijdstip waarop de indiening of actualisering van een mFRR- Capaciteitsbieding niet langer is toegelaten
mFRR-Gate-sluitingstijd voor Capaciteit Heure de Fermeture du Guichet pour la Capacité mFRR mFRR Capacity Gate Closure Time mFRR Capacity GCT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het tijdstip waarop de indiening of actualisering van een mFRR-Capaciteitsbieding niet langer is toegelaten
mFRR-Gate-openingstijd voor Capaciteit Heure d’Ouverture du Guichet pour la Capacité mFRR mFRR Capacity Gate Opening Time mFRR Capacity GOT Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het tijdstip vanaf wanneer de indiening (of actualisering) van een mFRR-Capaciteitsbieding kan beginnen
mFRR-Gate-openingstijd voor Capaciteit Heure d’Ouverture du Guichet pour la Capacité mFRR mFRR Capacity Gate Opening Time mFRR Capacity GOT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het tijdstip vanaf wanneer de indiening (of actualisering) van een mFRR-Capaciteitsbieding kan beginnen
mFRR-Capaciteitsproduct Produit de Capacité mFRR mFRR Capacity Product Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een van de mFRR-Capaciteitsproducten, namelijk mFRR Standard of mFRR Flex
mFRR-Capaciteitsproduct Produit de Capacité mFRR mFRR Capacity Product Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De standaardproducten voor balanceringscapaciteit zoals gedefinieerd in artikel 1(28) van de EBGL en die voldoen aan de eisen van artikel 25 van de EBGL en van bijlage 1 van de SPBC
mFRR-energiebieding Offre d’Énergie mFRR mFRR Energy Bid Balance Responsible Party Contract een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), door de BSP voorgelegd aan de transmissienetbeheerder voor activatie van mFRR- balanceringsenergie tijdens een gegeven kwartier
mFRR-Energiebieding Offre d’Énergie mFRR mFRR Energy Bid Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in het BSP Contract mFRR;
mFRR-Energiebieding Offre d’Énergie mFRR mFRR Energy Bid Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), die door de BSP bij ELIA is ingediend voor activering
mFRR-Energiebieding Offre d’Énergie mFRR mFRR Energy Bid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh), die door de BSP bij ELIA is ingediend voor activering in het kader van het BSP-Contract mFRR
Ontbrekende mFRR-Energie Énergie mFRR Manquante mFRR Energy Missing Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De energie (in MWh) die overeenstemt met het verschil tussen de energie met betrekking tot de mFRR Requested en de door de BSP geleverde mFRR Supplied
mFRR Flex mFRR Flex mFRR Flex Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het mFRR-Capaciteitsproduct dat gekenmerkt wordt door een beperkte activeringstijd en een neutralisatietijd tussen twee opeenvolgende activeringen
mFRR Uitvoeringskader Cadre de Mise en Œuvre de mFRR mFRR Implementation Framework mFRR IF Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Tenuitvoerleggingskader voor het Europees platform voor de uitwisseling van balanceringsenergie uit frequentieherstelreserves met manuele activering, zie Besluit nr. 03/2020 van ACER van 24 januari 2020
mFRR Made Available mFRR Made Available mFRR Made Available Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De mFRR Power (in MW) van de mFRR-Capaciteit die daadwerkelijk door de BSP aan ELIA beschikbaar is gesteld door de indiening van een of meer mFRR-Energiebiedingen
mFRR Made Available mFRR Made Available mFRR Made Available Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De mFRR Power (in MW) van de mFRR Balanceringscapaciteit die daadwerkelijk door de BSP aan ELIA beschikbaar is gesteld door de indiening van een of meer mFRR-Energiebiedingen
mFRR Missing MW mFRR Missing MW mFRR Missing MW Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het verschil (in MW) tussen de mFRR Requested voor een beschikbaarheidstest en de door de BSP geleverde mFRR Supplied
mFRR Missing MW mFRR Missing MW mFRR Missing MW Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het verschil (in MW) tussen de mFRR Requested voor een beschikbaarheidstest en de door de BSP geleverde mFRR Supplied
mFRR-Verplichting Obligation mFRR mFRR Obligation Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De som van mFRR Awarded en Aanvaarde Overdrachten van Verplichtingen van de mFRR-Dienst
mFRR-Verplichting Obligation mFRR mFRR Obligation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De som van mFRR Awarded en Aanvaarde Overdrachten van Verplichtingen van de mFRR-Dienst
mFRR Power mFRR Power mFRR Power Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een hoeveelheid mFRR-Dienst uitgedrukt in MW
mFRR Power mFRR Power mFRR Power Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een hoeveelheid mFRR-Dienst uitgedrukt in MW
mFRR Requested mFRR Requested mFRR Requested Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De mFRR Power (in MW) die door ELIA voor een bepaald kwartier aan een BSP is gevraagd. Indien dat mFRR Requested een opwaartse (respectievelijk neerwaartse) activering van de mFRR-Dienst betreft, is deze waarde positief (respectievelijk negatief)
mFRR Requested mFRR Requested mFRR Requested Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De mFRR Power (in MW) die door ELIA voor een bepaald kwartier aan een BSP is gevraagd. Indien dat mFRR Requested een opwaartse (respectievelijk neerwaartse) activering van de mFRR-Dienst betreft, is deze waarde positief (respectievelijk negatief)
mFRR-Dienst Service mFRR mFRR Service Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De Balanceringsdienst die door het BSP Contract mFRR wordt geregeld en die ofwel uitsluitend bestaat uit de verstrekking van mFRR- Energiebiedingen ofwel uit zowel de verstrekking van mFRR-Capaciteit als mFRR-Energiebiedingen
mFRR-Dienst Service mFRR mFRR Service Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De Balanceringsdienst die door het BSP Contract mFRR wordt geregeld en die ofwel uitsluitend bestaat uit de verstrekking van mFRR-Energiebiedingen ofwel uit zowel de verstrekking van mFRR-Capaciteit als mFRR- Energiebiedingen
mFRR Standard mFRR Standard mFRR Standard Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het mFRR-Capaciteitsproduct dat gekenmerkt wordt door een onbeperkte activeringstijd en geen neutralisatietijd
mFRR Supplied mFRR Supplied mFRR Supplied Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De hoeveelheid mFRR Power (in MW) die door de BSP fysiek wordt geleverd aan ELIA
mFRR Supplied mFRR Supplied mFRR Supplied Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De hoeveelheid mFRR Power (in MW) die door de BSP fysiek wordt geleverd aan ELIA
mFRRmax mFRRmax mFRRmax Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het maximaal vermogen (in MW) aan mFRR Balanceringscapaciteit dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen
mFRRmax,flex mFRRmax,flex mFRRmax,flex Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het maximaal volume (in MW) aan mFRR Flex dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen
mFRRmax,std mFRRmax,std mFRRmax,std Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het maximaal volume (in MW) aan mFRR Standard dat door de BSP kan worden aangeboden in capaciteitsveilingen
mFRR-Platform Plateforme mFRR mFRR-Platform Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 20 van de EBGL
Minimale Activeringstijd Temps d'Activation Minimal Minimum Activation Time MIT Contract for Scheduling Agent Minimale tijd (in min) gedurende welke een reeks RD Energy Bids, gelieerd aan dezelfde Operating Mode, continu geactiveerd moet zijn
minimumregelniveau niveau de régulation minimal minimum regulating level Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de laagste waarde van het werkzaam vermogen, als gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of als overeengekomen tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie, tot waarop de elektriciteitsproductie-eenheid het werkzaam vermogen kan terugregelen
minimaal stabiel bedrijf niveau minimal de fonctionnement en régime permanent minimum stable operating level Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het minimale werkzame vermogen, als gespecificeerd in de aansluitovereenkomst of als overeengekomen tussen de relevante systeembeheerder en de eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie, waarbij de elektriciteitsproductie-eenheid gedurende onbeperkte tijd op stabiele wijze in bedrijf kan zijn
wijze van activering mode d'activation mode of activation Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de wijze waarop balanceringsenergiebiedingen worden geactiveerd. Dit kan manueel of automatisch gebeuren, al naargelang de balanceringsenergie manueel door een operator of automatisch en met een terugkoppelingslus wordt geactiveerd
monitoringzone zone de surveillance monitoring area Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation deel van de synchrone zone of de complete synchrone zone die fysiek is afgebakend door middel van meetpunten bij interconnectoren naar andere monitoringzones, beheerd door één of meer TSB's die de verplichtingen van een monitoringzone vervullen
Maand Mois Month Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Periode die begint op de 1ste Dag van de maand om 00:00 CET en eindigt op de laatste Dag van de maand om 24:00 CET
Maand Mois Month Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Periode die begint op de 1ste Dag van de maand om 00:00 CET en eindigt op de laatste Dag van de maand om 24:00 CET
Maand Mois Month Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Periode die begint op de 1ste Dag van de maand om 00:00 CET en eindigt op de laatste Dag van de maand om 24:00 CET;
Maand Mois Month Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Periode die begint op de 1ste Dag van de maand om 00:00 CET en eindigt op de laatste Dag van de maand om 24:00 CET
Maand Mois Month Contract for Outage Planning Agent Periode die begint op de 1e dag van de maand om 0.00 uur CET/CEST en eindigt op de laatste dag van de maand om 24.00 uur CET/CEST
Maand Mois Month Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Periode die begint op de 1ste Dag van de maand om 00:00 CET en eindigt op de laatste Dag van de maand om 24:00 CET
Maand Mois Month Contract for Scheduling Agent Periode die begint op de 1e Dag van een maand om 00.00 uur CET en eindigt op de laatste Dag van die maand om 24.00 uur CET
Maandelijkse Vergoeding Rémunération Mensuelle Monthly Remuneration CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM De vergoeding beschreven in artikel 7undecies, § 11 van de Elektriciteitswet.
MW CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
buur-TSB's GRT voisins neighbouring TSOs Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB's die via ten minste één wisselstroom- of gelijkstroominterconnector rechtstreeks met elkaar zijn verbonden
nettopositie position nette net position Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het saldo van de elektriciteitsinvoer en -uitvoer voor elke markttijdseenheid voor een biedzone
netto-AC-zonaalpositie position nette des échanges en courant alternatif d'une zone netted area AC position Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation vereffende aggregatie van alle externe wisselstroomprogramma's van een zone
nettoverbruik charge nette netted demand Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration nettowaarde van het werkzame vermogen vanaf een bepaald punt van het systeem, berekend als (belasting — productie), meestal uitgedrukt in kilowatt (kW) of megawatt (MW), op een gegeven ogenblik of als gemiddelde over een bepaald tijdsinterval
netwerk réseau network Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators componenten en apparatuur die met elkaar zijn verbonden met het oog op de transmissie of distributie van elektriciteit
Neutralisatietijd Temps de Neutralisation Neutralization Time Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De tijd, na de activering van een mFRR-Energiebieding, onderdeel van een biedgroep, gedurende welke volgende mFRR-Energiebiedingen, onderdeel van dezelfde biedgroep, niet kunnen worden geactiveerd
nieuwe interconnector nouvelle interconnexion new interconnector REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een interconnector die op 4 augustus 2003 niet voltooid is
Benoemde Elektriciteits- marktbeheerder Opérateur Désigné du Marché de l'Electricité Nominated Electricity Market Operator NEMO Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer CACM
benoemde elektriciteitsmarktbeheerder opérateur désigné du marché de l'électricité nominated electricity market operator NEMO REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een marktbeheerder die door de bevoegde autoriteit is aangewezen om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling
benoemde elektriciteitsmarktbeheerder opérateur désigné du marché de l'électricité nominated electricity market operator NEMO Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een entiteit die door de bevoegde autoriteit is aangewezen om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling
Nominatie Nomination Nomination Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees Richtsnoer FCA
Nomination CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
nominatie nomination nomination Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation kennisgeving aan de respectievelijke TSB's betreffende het gebruik van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn door een houder van fysieke transmissierechten en de desbetreffende tegenpartij, of een gemachtigde derde
Nominatie Participatie Overeenkomst Accord de Participation pour les Nominations Nomination Participation Agreement Balance Responsible Party Contract Overeenkomst die een Evenwichts- verantwoordelijke dient te hebben afgesloten met de RNP Operator om de Fysieke Transmissierechten die hij verkregen heeft voor de BE-GB Grens via de expliciete veilingen, te kunnen indienen onder de vorm van Externe Commerciële Handelsprogramma’s
Nomination Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
nominatieregels règles de nomination nomination rules Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation de regels inzake de kennisgeving aan de respectievelijke TSB's betreffende het gebruik van zoneoverschrijdende capaciteit op de lange termijn door een houder van fysieke transmissierechten en de desbetreffende tegenpartij, of een gemachtigde derde
niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence non-frequency ancillary service REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 49, van Richtlijn (EU) 2019/944
niet-standaard-intradayproduct produit non standard infrajournalier non-standard intraday product Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een product voor continue intradaykoppeling dat ofwel niet bestemd is voor constante energielevering ofwel bestemd is voor een periode van meer dan één markttijdseenheid en dat over specifieke kenmerken beschikt die bedoeld zijn om systeembeheerspraktijken of marktbehoeften weer te geven, bijvoorbeeld orders die betrekking hebben op meerdere markttijdseenheden of producten waarin aanloopkosten van productie-eenheden worden doorberekend
normale toestand état normal normal state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation situatie waarin het systeem binnen de operationeleveiligheidsgrenzen in de N-situatie functioneert en nadat zich een uitvalsituatie uit de lijst van uitvalsituaties heeft voorgedaan, met inachtneming van het effect van de beschikbare remediërende maatregelen
Normale toestand État Normal Normal State Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 3(5) van de SOGL
Not Available CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Niet Coördineerbaar Non Coordonnable Not Coordinable NC Contract for Scheduling Agent Het coördineerbaarheidsniveau dat overeenstemt met de onmogelijkheid om de Injectie (of Afname) op het ELIA- Net te wijzigen, op vraag van ELIA
Not Listed CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Not Ready-to-Run CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Not Revision CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Not Stand-by CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
N-situatie situation N N-situation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation situatie waarin geen enkel element van het transmissiesysteem niet beschikbaar is vanwege een uitvalsituatie
observatiezone zone d'observabilité observability area Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation eigen transmissiesysteem van een TSB en de desbetreffende delen van distributiesystemen en de transmissiesystemen van buur-TSB's, waarop de TSB realtimetoezicht en modellering uitoefent om de operationele veiligheid binnen zijn regelzone inclusief interconnectoren te handhaven
offshore-netaansluitsysteem ouvrages de raccordement en mer offshore grid connection system Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de complete verbinding tussen een offshoreaansluitpunt en het onshore-systeem aan het onshore-netwerkaansluitpunt
Offshore Interconnector Interconnexion Offshore Offshore Interconnector Balance Responsible Party Contract offshore interconnector zoals gedefinieerd in en in lijn met de Elektriciteitswet
Offshore Interconnector Aansluitingspunt Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore Offshore Interconnector Connection Point Balance Responsible Party Contract fysieke plaats en spanningsniveau waar een Offshore Interconnector is aangesloten op het Elia-Net en waar het Actief Vermogen geïnjecteerd op, of afgenomen van het Elia-Net via deze Offshore Interconnector wordt gemeten met het oog op de toewijzing van Actief Vermogen vereist voor de berekening van de onbalans van de BRPO.I. geassocieerd aan deze Offshore Interconnector
Offshore Operationele Internationale Uitwisseling Échange International Opérationnel Offshore Offshore Operational International Exchange Balance Responsible Party Contract uitwisseling van energie via een Offshore Interconnector omwille van de uitvoering van een operationele overeenkomst tussen Elia en andere transmissienetbeheerders
Offshore-power park module Parc non synchrone de générateurs en mer Offshore Power Park Module Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG
offshore-power park module parc non synchrone de générateurs en mer offshore power park module Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een offshore gelegen power park module met een offshoreaansluitpunt
Afname Prélèvement Offtake Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De waarde die de afname van actief vermogen op een Leveringspunt weergeeft. De term 'afname' wordt gebruikt om een bepaalde richting aan te geven (van het synchrone elektriciteitsnet naar het Leveringspunt) en verwijst niet uitsluitend naar het technische middel waarmee de aFRR-Dienst wordt geleverd
Afname Prélèvement Offtake Balance Responsible Party Contract de afname van Actief vermogen: - op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met uitzondering van de Afnamepunten die een CDS voeden, of - op Distributie, als het een netto-afname betreft, of - op een CDS dat is aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname betreft, of - door een Export, of - door een Interne Commerciële Handel (“verkoop” – “verkoper”), of - toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt
Afname Prélèvement Offtake Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Waarde die de afname van actief vermogen op een Leveringspunt aangeeft. De term afname wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en verwijst niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de FCR-Dienst wordt verleend
Afname Prélèvement Offtake Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Waarde die de afname van actief vermogen op een Leveringspunt aangeeft. De term 'afname' wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en verwijst niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de deelname aan de DA/ID Flexibiliteitsdienst wordt verleend;
Afname Prélèvement Offtake Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Waarde die de afname van actief vermogen op een Leveringspunt aangeeft. De term Afname wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom en verwijst niet uitsluitend naar de technische middelen waarmee de mFRR-Dienst wordt verleend
Afname Prélèvement Offtake Contract for Outage Planning Agent De Afname van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term Afname wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het ELIA-net naar het Leveringspunt
Afname Prélèvement Offtake Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De Afname van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term Afname wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het elektriciteitsnet naar het Leveringspunt
Afname Prélèvement Offtake Contract for Scheduling Agent De Afname van actief vermogen gemeten op het Leveringspunt. De term Afname wordt gebruikt om te verwijzen naar een bepaalde richting van de energiestroom: van het ELIA-Net naar het Leveringspunt
Afname Prélèvement Off-take CONNECTION CONTRACT de afname van vermogen vanaf het ELIA-Net
Afnamepunt Point de Prélèvement Offtake Point Balance Responsible Party Contract een Toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het transmissienet wordt afgenomen
Afnamepunt Point de Prélèvement Off-take Point CONNECTION CONTRACT de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt van waar het vermogen vanuit het ELIA-Net wordt afgenomen en waarvoor toegang tot het ELIA-Net aan de toegangshouder wordt toegekend conform het Toegangscontract
trappenschakelaar régleur en charge de transformateur on load tap changer Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een apparaat om de aftakking van een wikkeling te wijzigen terwijl de transformator onder spanning of last staat
blokkeren van een trappenschakelaar blocage du régleur en charge de transformateur on load tap changer blocking Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een actie waarbij de trappenschakelaar wordt geblokkeerd tijdens een gebeurtenis die leidt tot een lage spanning in het net om ervoor te zorgen dat transformatoren niet verder regelen en de spanningen in een gebied niet meer kunnen aftakken of onderdrukken
onshore-netwerkaansluitpunt point d'interface avec le réseau terrestre onshore grid interconnection point Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het punt waarop het offshore-netaansluitsysteem verbonden is met het onshore-netwerk van de desbetreffende systeembeheerder
OPA-Contract Contrat OPA OPA Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Contract voor de Outage Planning Agent volgens Art. 244 van het Federaal Technisch Reglement
OPA-Contract Contrat OPA OPA Contract Contract for Outage Planning Agent Contract voor de Verantwoordelijke voor de Niet- Beschikbaarheidsplanning, overeenkomstig artikel 126 van de Gedragscode
OPA-Contract Contrat OPA OPA Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract voor de Verantwoordelijke voor de Niet- Beschikbaarheidsplanning, overeenkomstig artikel 126 van de Gedragscode
OPA/BRP Opt-Out Akkoord Accord d’Opt Out OPA/BRP OPA/BRP Opt Out Arrangement Contract for Outage Planning Agent Het bewijs dat de OPA aangeduid voor een bepaald Leveringspunt en de BRP verantwoordelijk voor het Toegangspunt verbonden met dit Leveringspunt gezamenlijk erkennen dat de OPA de verantwoordelijkheid voor de niet-beschikbaarheidsplanning overneemt, zoals vastgelegd in het OPA-Contract
Open Kwalificatieprocedure Procédure de Qualification Ouverte Open Qualification Procedure Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een kwalificatieprocedure volgens de voorschriften van openbare aanbestedingen waarin kandidaten voor de levering van de aFRR- Dienst aan de hand van door ELIA vastgestelde criteria worden doorgelicht in een publicatie op ted.europe.eu
Open Kwalificatieprocedure Procédure de Qualification Ouverte Open Qualification Procedure Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een kwalificatieprocedure volgens de voorschriften van de openbare aanbestedingen waarin kandidaten voor de FCR-Dienst aan de hand van door ELIA vastgestelde criteria worden doorgelicht in een publicatie op ted.europe.eu
Open Kwalificatieprocedure Procédure de Qualification Ouverte Open Qualification Procedure Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een kwalificatieprocedure volgens de voorschriften van openbare aanbestedingen waarin kandidaten voor de levering van de mFRR- Dienst aan de hand van door ELIA vastgestelde criteria worden doorgelicht in een publicatie op ted.europe.eu
Open Kwalificatieprocedure Procédure de Qualification Ouverte Open Qualification Procedure Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een kwalificatieprocedure volgens de voorschriften van openbare aanbestedingen waarin kandidaten voor de levering van de mFRR-Dienst aan de hand van door ELIA vastgestelde criteria worden doorgelicht in een publicatie op ted.europa.eu
Operating Mode Mode de Fonctionnement Operating Mode Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Elke subset van Technische Eenheden, die deel uitmaken van dezelfde Technical Facility, die zelfstandig elektriciteit kan opwekken of verbruiken
Operating Mode Operating Mode Operating Mode Contract for Outage Planning Agent Elke subset van Technical Units, die deel uitmaken van dezelfde Technical Facility, die zelfstandig elektriciteit kan opwekken of verbruiken
Operating Mode Operating Mode Operating Mode Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Elke subset van Technical Units die deel uitmaken van dezelfde Technical Facility, die zelfstandig elektriciteit kan opwekken of verbruiken
Operating Mode Operating Mode Operating Mode Contract for Scheduling Agent Elke subset van Technical Units, die deel uitmaken van dezelfde Technical Facility, die zelfstandig elektriciteit kan opwekken of verbruiken
Exploitatie van een Elektriciteitsproductie-eenheid Exploitation d’une Unité de production d’électricité Operation of a Generation Unit CONNECTION CONTRACT de exploitatie van een Elektriciteitsproductie-eenheid vanaf de datum van de Ingebruikname van een Elektriciteitsproductie-eenheid tot de datum van de definitieve buitenwerkingstelling zoals bedoeld in artikel 4bis van de Elektriciteitswet
operationele veiligheid sécurité d'exploitation operational security Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van het transmissiesysteem om in de normale toestand te blijven functioneren of zo snel mogelijk weer in de normale toestand terug te keren, welke geschiktheid wordt gekenmerkt door operationeleveiligheidsgrenzen
operationeleveiligheidsanalyse analyse de sécurité d'exploitation operational security analysis Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het hele scala van computeractiviteiten en manuele of geautomatiseerde activiteiten die worden verricht om de operationele veiligheid van het transmissiesysteem te beoordelen en vast te stellen welke remediërende maatregelen nodig zijn om de operationele veiligheid te handhaven
indicatoren voor de operationele veiligheid indicateurs de sécurité d'exploitation operational security indicators Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation indicatoren die door TSB's worden gebruikt voor het toezicht op de operationele veiligheid ten aanzien van de systeemtoestand alsmede van fouten en storingen die gevolgen hebben voor de operationele veiligheid
operationele veiligheidsgrenzen limites de sécurité d'exploitation operational security limits Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de aanvaardbare bedrijfsgrenzen voor veilig netwerkbeheer, waaronder thermische grenzen, spanningsgrenzen, kortsluitstroomgrenzen, frequentiegrenzen en grenzen met betrekking tot de dynamische stabiliteit
ranglijst voor de operationele veiligheid échelle de sécurité d'exploitation operational security ranking Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation ranglijst die TSB's gebruiken voor het toezicht op de operationele veiligheid op basis van de indicatoren voor de operationele veiligheid
operationele tests essais opérationnels operational tests Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tests die door een TSB of DSB worden verricht ten behoeve van het onderhoud en de ontwikkeling van werkwijzen voor en training in systeembeheer, en om informatie te verkrijgen betreffende het gedrag van transmissiesystemen onder abnormale systeemomstandigheden, alsmede de tests die door significante netgebruikers met een vergelijkbaar oogmerk op hun installaties worden uitgevoerd
Opt Out-Regeling Accord d’Opt Out Opt Out Arrangement Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Regeling waarbij de BSP, de BRPBSP, de BRP('s)source en de Supplier(s) van een Leveringspunt samen overeenkomen om een Opt Out-Regime te laten gelden
Opt-out-Regeling Accord d’Opt Out Opt Out Arrangement Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Regeling waarbij de BSP, de BRPBSP, de BRP('s)source en de Supplier(s) van een Leveringspunt samen overeenkomen om een Opt-out Regime te laten gelden
Opt-out-Regeling Accord d’Opt Out Opt Out Arrangement Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Regeling waarbij de BSP, de BRPBSP, de BRP('s)source en de Supplier(s) van een Leveringspunt samen overeenkomen om een Opt-out Regime te laten gelden
Opt Out-Regime Régime Opt Out Opt Out Regime Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in de ToE Rules. Indien alle betrokken partijen dezelfde entiteit vormen, wordt dit beschouwd als een impliciete Opt Out
Opt-out Regime Régime Opt Out Opt Out Regime Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in de ToE Rules. Indien alle betrokken partijen dezelfde entiteit vormen, wordt dit beschouwd als een impliciete Opt- out
Opt-out Regime Régime Opt Out Opt Out Regime Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de ToE Rules. Indien alle betrokken partijen dezelfde entiteit vormen, wordt dit beschouwd als een impliciete Opt-out
Opt-out-Regeling Accord d’Opt-Out Opt-Out Arrangement Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Regeling waarbij de FSP, de BRPFSP, de BRP('s)Source en de Supplier(s) van een Leveringspunt samen overeenkomen om een Opt-out-Regime te laten gelden;
Opt-out-Regime Régime Opt-Out Opt-Out Regime Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in de ToE Rules.
order ordre order Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de door een marktdeelnemer tot uitdrukking gebrachte intentie om energie of capaciteit onder specifieke uitvoeringsvoorwaarden te kopen of te verkopen
normale uitvalsituatie aléa ordinaire ordinary contingency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation uitvalsituatie die zich binnen een enkele tak of injectie voordoet
coördinatieregio voor niet-beschikbaarheden zone de coordination des indisponibilités outage coordination region Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation combinatie van regelzones waarvoor TSB's procedures opstellen voor het monitoren en zo nodig coördineren van de beschikbaarheidsstatus van relevante assets in alle tijdsbestekken
verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning responsable de la planification des indisponibilités outage planning agent Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation entiteit belast met de planning van de beschikbaarheidsstatus van een relevante elektriciteitsproductie-eenheid, een relevante verbruikersinstallatie of een relevant netelement
Verantwoordelijke voor de Niet- Beschikbaarheidsplanning Responsable de la Planification des Indisponibilités Outage Planning Agent OPA Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(87) van de SOGL, en geïdentificeerd op de eerste bladzijde van het OPA-Contract
Verantwoordelijke voor de Niet-Beschikbaarheidsplanning Responsable de la Planification des Indisponibilités Outage Planning Agent OPA Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(87) van de SOGL
onverenigbaarheid van de niet-beschikbaarheidsplanning incompatibilité dans la planification des indisponibilités outage planning incompatibility Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation toestand waarin een combinatie van de beschikbaarheidsstatus van één of meer relevante netelementen, relevante elektriciteitsproductie-eenheden en/of relevante verbruikersinstallaties en de beste raming van de voorspelde situatie van het elektriciteitsnet leidt tot schending van de operationeleveiligheidsgrenzen, met inachtneming van remediërende maatregelen waarover de TSB beschikt
uitvalsituatie buiten categorie aléa hors dimensionnement out-of-range contingency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation gelijktijdig optreden van meerdere uitvalsituaties zonder een gemeenschappelijke oorzaak, of een verlies van elektriciteitsproductie-eenheden met een totaal verlies van productiecapaciteit dat de referentie-uitvalsituatie overschrijdt
overbekrachtigingsbegrenzer limiteur de surexcitation overexcitation limiter Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een regelsysteem binnen de automatische spanningsregeling (AVR) dat voorkomt dat de rotor van een draaistroomgenerator overbelast wordt, namelijk door een begrenzing van de bekrachtigingsstroom
Eigenaar Propriétaire Owner CONNECTION CONTRACT de Partij die beschikt over het eigendomsrecht of, indien een derde met wie deze Partij een contractuele relatie heeft over dat eigendomsrecht beschikt, over een gebruiksrecht met betrekking tot de Aansluitingsinstallaties of de Installaties die een invloed hebben op de veiligheid, betrouwbaarheid en/of efficiëntie van het ELIA-Net. Als gedefinieerd begrip in het kader van het Contract, beoogt het begrip “Eigenaar” deze Partij louter en alleen in de onderlinge relatie tot de andere Partij een hoedanigheid te geven, waaraan een aantal rechten en plichten, zoals bepaald in dit Contract, gekoppeld zijn, en doet het geen afbreuk aan de rechtmatige rechten van derden
Deelnemende TNB TSO Participant Participating TSO Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Elke TNB die een overeenkomst heeft ondertekend voor deelname aan het Regional Procurement Platform
Partijen Parties Parties CONNECTION CONTRACT ELIA en de Netgebruiker, waarbij naar elk individueel wordt verwezen als een Partij
Pass-Through-Contract Contrat Pass-Through Pass-Through Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in de ToE Rules
Pass-Through-Regime Régime Pass-Through Pass-Through Regime Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in de ToE Rules
Pass-Through-Regime Régime Pass-Through Pass-Through Regime Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in de ToE Rules;
Pass-Through Regime Régime Pass-Through Pass-Through Regime Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in de ToE Rules
Pass-Through Regime Régime Pass-Through Pass-Through Regime Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in de ToE Rules
Pestimated CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
fysieke congestie congestion physique physical congestion Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management elke situatie waarin een netwerk zich bevindt waarin de voorspelde of gerealiseerde vermogensstromen de thermische grenzen van de elementen van het net en de grenzen van de spannings- of fasehoekstabiliteit van het elektriciteitssysteem overschrijden
Fysieke Nominatie Nomination Physique Physical Nomination Balance Responsible Party Contract Day-ahead Nominatie en/of Intraday Nominatie
Fysiek Transmissierecht Droit Physique de Transport Physical Transmission Right Balance Responsible Party Contract Import- of Exportcapaciteit, toegewezen door expliciete of impliciete veilingen conform de regels vermeld in Artikel 28 van het BRP Contract
Planned Unavailability CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Pmax available CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Pmax Available Pmax Available Pmax Available Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het maximumvermogen (in MW) dat het Leveringspunt DPSU in het ELIA-Net kan injecteren (of afnemen) tijdens een bepaald kwartier, met inachtneming van alle technische, operationele, meteorologische en andere restricties die bekend zijn op het ogenblik van kennisgeving aan ELIA van het Dagelijkse Programma, zonder rekening te houden met een eventuele deelname van het Leveringspunt DPSU aan de levering van Balanceringsdiensten
Pmax tech CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Pmin available CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Pmin Available Pmin Available Pmin Available Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het minimumvermogen (in MW) dat het Leveringspunt DPSU in het ELIA-Net kan injecteren (of afnemen) tijdens een bepaald kwartier, met inachtneming van alle technische, operationele en meteorologische of andere restricties die bekend zijn op het ogenblik van kennisgeving aan ELIA van het Dagelijkse Programma, zonder rekening te houden met een eventuele deelname van het Leveringspunt DPSU aan de levering van Balanceringsdiensten
Pmin tech CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Punt van Interface Point d’Interface Point of Interface CONNECTION CONTRACT de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de Installaties van de Netgebruiker verbonden zijn met de Aansluiting. Dit punt bevindt zich op de site van de Netgebruiker en in ieder geval na het eerste Aansluitingsveld vanaf het ELIA-Net aan de zijde van de Netgebruiker
Punt van Geplande Activering Point d'Activation Programmée Point of Scheduled Activation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(1) van het mFRR- Tenuitvoerleggingskader
Pool Pool Pool Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract aFRR of in het BSP-DSO-Contract opgenomen zijn
Pool Pool Pool Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract FCR of in het BSP-DSO-Contract opgenomen zijn
Pool Pool Pool Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De volledige lijst van Leveringspunten die door de FSP in dit Contract of in een FSP-DSO-Contract opgenomen zijn;
Pool Pool Pool Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract mFRR of in het BSP-DSO-Contract opgenomen zijn
Pool Pool Pool Contract for Outage Planning Agent De volledige lijst van Leveringspunten die door de OPA in het OPA- Contract zijn opgenomen
Pool Pool Pool Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De volledige lijst van Leveringspunten die door de BSP in het BSP Contract mFRR of in het FSP-DSO-Contract opgenomen zijn
Pool Pool Pool Contract for Scheduling Agent De volledige lijst van Leveringspunten die door de SA in het SA-Contract zijn opgenomen
positie position position Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing het opgegeven energievolume van een BRP dat wordt gebruikt voor het berekenen van zijn onbalans
arbeidsfactor facteur de puissance power factor Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de verhouding tussen de absolute waarde van het werkzaam vermogen en het schijnbaar vermogen
Gemeten Vermogen Puissance Mesurée ou « Pmeasured » Power Measured Pmeasured Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Het netto actief vermogen, zijnde het verschil tussen bruto afname en bruto injectie, gemeten op een Leveringspunt. De netto-afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto-injectie in het ELIA-Net wordt beschouwd als een negatieve waarde
Gemeten Vermogen Puissance Mesurée Power Measured DPmeasured Contract for Scheduling Agent Het netto actief vermogen, zijnde het verschil tussen bruto afname en bruto injectie, gemeten op een Leveringspunt per kwartier. De netto Afname van het ELIA-Net wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto Injectie in het ELIA-Net wordt beschouwd als een negatieve waarde
Gemeten Vermogen Puissance Mesurée Power Measured DPmeasured Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Het netto actief vermogen, zijnde het verschil tussen bruto afname en bruto injectie, gemeten op een Leveringspunt per kwartier. De netto-afname van het elektriciteitsnet wordt beschouwd als een positieve waarde, de netto-injectie in het elektriciteitsnet wordt beschouwd als een negatieve waarde
power park module parc non synchrone de générateurs power park module Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een eenheid of een verzameling van eenheden die elektriciteit opwekt, die ofwel niet-synchroon ofwel via vermogenselektronica met het systeem verbonden is en één aansluitpunt heeft met een transmissiesysteem, een distributiesysteem, inclusief een gesloten distributiesysteem, of een HVDC-systeem
Power Park Module Parc Non Synchrone de Générateurs Power Park Module PPM Contract for Outage Planning Agent In het kader van het OPA-Contract is een PPM, zoals gedefinieerd in artikel 2(17) van de RfG, beperkt tot één type primaire energiebron
Power Park Module Parc Non Synchrone de Générateurs Power Park Module PPM Contract for Scheduling Agent In het kader van het SA-Contract is een PPM, zoals gedefinieerd in Art. 2(17) van de RfG, beperkt tot één type primaire energiebron
Ter Beschikking Gesteld Vermogen Puissance Mise à Disposition Power Supplied CONNECTION CONTRACT het maximaal Schijnbaar vermogen in Injectie en/of Afname, uitgedrukt in megavoltampère (MVA) dat is vastgelegd per Toegangspunt in Bijlage 1 en dat het recht geeft aan de Netgebruiker om vermogen te injecteren en/of af te nemen naar/van het transmissienet tot dit Ter Beschikking Gesteld Vermogen
power system stabiliser stabilisateur de puissance power system stabiliser PSS Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een extra functionaliteit van de AVR van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid met als doel vermogensschommelingen te dempen
elektriciteitsproductie-installatie installation de production d'électricité power-generating facility REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een installatie waarin primaire energie wordt omgezet in elektrische energie en die bestaat uit een of meer elektriciteitsproductie-eenheden die met een netwerk zijn verbonden
elektriciteitsproductie-installatie installation de production d'électricité power-generating facility Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een installatie waarin primaire energie wordt omgezet in elektrische energie en die bestaat uit één of meerdere elektriciteitsproductie-eenheden die via één of meerdere aansluitpunten met een netwerk zijn verbonden
eigenaar van de elektriciteitsproductie-installatie propriétaire d'une installation de production d'électricité power-generating facility owner Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van een elektriciteitsproductie-installatie
Elektriciteitsproductie-eenheid Unité de production d’électricité Power-generating Module Balance Responsible Party Contract elektriciteitsproductie-eenheid zoals gedefinieerd in de Europese Netcode RfG, geassocieerd met een Toegangspunt van het Elia-Net
elektriciteitsproductie-eenheid unité de production d'électricité power-generating module Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid of een power park module
Power-Generating Module Contract for Restoration Services
document voor een elektriciteitsproductie-eenheid dossier technique pour unité de production d'électricité (PGMD) power-generating module document PGMD Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een door de eigenaar van de productie-installatie aan de relevante systeembeheerder verstrekt document voor een productie-eenheid van het type B of C, dat de overeenstemming van de productie-eenheid met de technische criteria van deze verordening bevestigt en waarin de vereiste gegevens en verklaringen, inclusief een verklaring van overeenstemming, zijn opgenomen
P-Q-capaciteitsdiagram diagramme de capacité P-Q P-Q-capability diagram Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een diagram dat de blindvermogenscapaciteit van een elektriciteitsproductie-eenheid weergeeft bij een variërend werkzaam vermogen op het aansluitpunt
voorbereidingsperiode temps de préparation preparation period Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de periode tussen het verzoek door de connecterende TSB in het geval van TSB-TSB-model of door de gecontracteerde TSB in het geval van TSB-BSP-model, en de start van de op- en afregelperiode
prekwalificatie préqualification prequalification Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces ter verificatie van een reserveleverende eenheid of een reserveleverende groep, waarbij de eisen door de TSB zijn vastgesteld
prekwalificatieproces processus de préqualification prequalification process REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity het proces waarmee wordt gecontroleerd of een aanbieder van balanceringscapaciteit voldoet aan de door de transmissiesysteembeheerders vastgestelde eisen
prijskoppelingsalgoritme algorithme de couplage par les prix price coupling algorithm Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het algoritme dat bij eenvormige day-aheadkoppeling wordt gebruikt om simultaan orders te matchen en zoneoverschrijdende capaciteit toe te wijzen
prioritaire dispatching appel prioritaire priority dispatch REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity met betrekking tot het self-dispatchingmodel, de dispatching van elektriciteitscentrales op basis van criteria die verschillen van de economische volgorde van biedingen en, met betrekking tot het centraal dispatchingmodel, dispatching van elektriciteitscentrales op basis van criteria die verschillen van de economische volgorde en van de netbeperkingen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan dispatching van bepaalde productietechnologieën
Particuliere Meting Mesure Privée Private Measurement Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De registratie van meetgegevens, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1(13) van het Federaal Technisch Reglement met behulp van een Particuliere Meetuitrusting
Particuliere Meting Mesure Privée Private Measurement Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service De registratie van meetgegevens, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (13) van het Federaal Technisch Reglement met behulp van een Particuliere Meetuitrusting
Particuliere Meetuitrusting Equipement de Mesure Privé Private Measurement Device Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Meetuitrusting die geen eigendom is van ELIA
Particuliere Meetuitrusting Équipement de Mesure Privé Private Measurement Device Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Meetuitrusting die geen eigendom is van ELIA
Private Measurement Technical Info Checklist Private Measurement Technical Info Checklist Private Measurement Technical Info Checklist Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Verslag waarin wordt aangetoond dat is voldaan aan de minimale technische vereisten die ELIA voor Particuliere Meetuitrustingen heeft vastgesteld
Private Measurement Technical Info Checklist Private Measurement Technical Info Checklist Private Measurement Technical Info Checklist Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Verslag waarin wordt aangetoond dat is voldaan aan de minimale technische vereisten die ELIA voor Particuliere Meetuitrustingen heeft vastgesteld
Procedure voor de Aanvaarding van een BSP Procédure d’Acceptation du BSP Procedure For BSP Acceptance Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Procedure om te garanderen dat de BSP voldoet aan alle voorwaarden die vereist zijn om aan de FCR-Dienst te mogen deelnemen
Procedure voor de Aanvaarding van een BSP Procédure d’Acceptation du BSP Procedure For BSP Acceptance Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Procedure om te verzekeren dat de BSP voldoet aan alle voorwaarden om te mogen deelnemen aan de mFRR-Dienst
Procedure voor de Aanvaarding van een Leveringspunt Procédure d’Acceptation du Point de Livraison Procedure For BSP Acceptance Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Procedure om te verzekeren dat het Leveringspunt voldoet aan alle voorwaarden om te mogen deelnemen aan de mFRR-Dienst
Procedure voor de Aanvaarding van een Leveringspunt Procédure d’Acceptation du Point de Livraison Procedure For Delivery Point Acceptance Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Procedure om te garanderen dat het Leveringspunt voldoet aan alle voorwaarden die zijn vereist om aan de aFRR-Dienst te mogen deelnemen
Procedure voor de Aanvaarding van een Leveringspunt Procédure d'Acceptation du Point de Livraison Procedure For Delivery Point Acceptance Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Procedure om te garanderen dat het Leveringspunt voldoet aan alle voorwaarden die vereist zijn om aan de FCR-Dienst te mogen deelnemen
Procedure voor de Aanvaarding van een Leveringspunt Procédure d’Acceptation du Point de Livraison Procedure For Delivery Point Acceptance Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Procedure om te verzekeren dat het Leveringspunt voldoet aan alle voorwaarden om te mogen deelnemen aan de mFRR Dienst
Procedure voor de Aanvaarding van een BSP Procédure d’Acceptation du BSP Procedure For Delivery Point Acceptance Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Procedure om te verzekeren dat de BSP voldoet aan alle voorwaarden om te mogen deelnemen aan de mFRR-Dienst
procesactiveringsstructuur structure d'activation des processus process activation structure Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation structuur voor het categoriseren, naar doel en activering, van de processen op basis van de verschillende soorten werkzaamvermogensreserve
procesverantwoordelijkheidsstructuur structure de la responsabilité des processus process responsibility structure Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation structuur voor het vaststellen van verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot reserves werkzaam vermogen, gebaseerd op de beheersstructuur van de synchrone zone
Producer CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
producent producteur producer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity producent zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 38, van Richtlijn (EU) 2019/944
Production Plant CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Production Unit CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Production Unit with Flexible Access CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Providing Group Providing Group Providing Group Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Elke subset van Leveringspunten die deel uitmaakt van de Pool van de BSP
Providing Group Providing Group Providing Group Balance Responsible Party Contract een subset van Leveringspunten die deel uitmaken van de portefeuille van de FSP
Providing Group Providing Group Providing Group Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Elke subset van Leveringspunten die deel uitmaakt van de Pool van de BSP
Providing Group Providing Group Providing Group Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Elke subset van Leveringspunten die deel uitmaakt van de Pool van de BSP
Providing Group Providing Group Providing Group Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Elke subset van Leveringspunten die deel uitmaakt van de Pool van de BSP
Providing Group Providing Group Providing Group Contract for Scheduling Agent Elke subset van Leveringspunten die deel uitmaakt van de Pool van de SA
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in art. 2 (49) van het Federaal Technisch Reglement
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1 (49) van het Federaal Technisch Reglement
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 49°, van het Federaal Technisch Reglement
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 10° van de Gedragscode
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 10°, van de Gedragscode
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 10° van de Gedragscode
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution Grid DSO-net Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, 49° van het Federaal Technisch Reglement.
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Public Distribution System Balance Responsible Party Contract geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in een gewest, dat geen CDS of directe lijn is
Beheerder van het Publiek Distributienet Gestionnaire du Réseau Public de Distribution Public Distribution System Operator DSO Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook, indien van toepassing, zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit
Beheerder van het Publiek Distributienet Gestionnaire du Réseau Public de Distribution Public Distribution System Operator DSO Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook, indien van toepassing, zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit
Beheerder van het Publiek Distributienet Gestionnaire du Réseau Public de Distribution Public Distribution System Operator DSO Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook, indien van toepassing, zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit
Beheerder van het Publiek Distributienet Gestionnaire du Réseau Public de Distribution Public Distribution System Operator DSO Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, §1, 17°, van de Gedragscode, Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook, indien van toepassing, zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit
Gebruiker van een Publiek Distributienet Utilisateur du/d’un Réseau Public de Distribution Public Distribution System User Balance Responsible Party Contract een natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert in of afneemt van een Publiek Distributienet
pompopslag unité de pompage-turbinage pump-storage Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een waterkrachteenheid waarin water kan worden opgepompt en opgeslagen voor later gebruik ter opwekking van elektriciteit
Kwartier K Quart d’heure Q Quarter-Hour Q Balance Responsible Party Contract kwartier dat wordt gebruikt voor de berekening van het onevenwicht van [BRP]
Ramp-Down Ramp-Down Ramp-Down Balance Responsible Party Contract de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door afschakeling moet dalen overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten tussen de leverancier van de Strategische Reserve door Afschakeling en Elia
op- en afregelperiode période de rampe ramping period Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation periode die wordt bepaald door een vast startmoment en een bepaalde duur waarbinnen de input en/of output van werkzaam vermogen wordt verhoogd of verlaagd
op- en afregelsnelheid valeur de la rampe ramping rate Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation veranderingssnelheid van werkzaam vermogen van een elektriciteitsproductie-eenheid, verbruikersinstallatie of HVDC-systeem
blindvermogen puissance réactive reactive power reactief vermogen Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de imaginaire component van het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, doorgaans uitgedrukt in kilovar („kVAr”) of megavar („MVAr”)
blindvermogensreserve réserve de puissance réactive reactive power reserve Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het voor handhaving van de spanning beschikbare blindvermogen
Ready-to-Run CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Ready-to-Run Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Ready-to-Run Reserved CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Red Control Area(s) CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Rode Zone Zone Rouge Red Zone Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een zone die een congestierisico vertoont zoals bepaald door ELIA
Rode Zone Zone Rouge Red Zone Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een zone die een congestierisico vertoont zoals bepaald door ELIA
redispatching redispatching redispatching REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een maatregel, met inbegrip van beperking, die door een of meerdere transmissiesysteembeheerders of distributiesysteembeheerders wordt geactiveerd door een wijziging van het productie- en/of belastingspatroon teneinde de fysieke stromen in het elektriciteitssysteem te veranderen en fysieke congestie te verlichten of de systeemveiligheid op een andere manier te waarborgen
Redispatching Energiebieding Offre d'Énergie de Redispatching Redispatching Energy Bid RD Energy Bid Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in het SA-Contract
Redispatching Energiebieding Offre d'Énergie de Redispatching Redispatching Energy Bid RD Energy Bid Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in SA-Contract
Redispatching Energiebieding Offre d'Énergie de Redispatching Redispatching Energy Bid RD Energy Bid Contract for Scheduling Agent Een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in €/MWh) die door de SA aan ELIA wordt voorgelegd voor activering
Ontbrekende Redispatching Energie Énergie de Redispatching Manquante Redispatching Energy Missing RD Energy Missing Contract for Scheduling Agent De energie die overeenstemt met het verschil (in MWh) tussen de energie met betrekking tot de gevraagde RD Requested en de door de SA geleverde RD Supplied
Redispatching Gate Sluitingstijd Heure de Fermeture du Guichet pour le Redispatching Redispatching Gate Closure Time RD GCT Contract for Outage Planning Agent Het tijdstip waarna het niet langer toegelaten is Beschikbaarheidsstatussen in te dienen of te actualiseren, uitgezonderd om een FO in te dienen. De RD GCT is 45 minuten voor de start van het kwartier in kwestie
Redispatching Gate Sluitingstijd Heure de Fermeture du Guichet pour le Redispatching Redispatching Gate Closure Time RD GCT Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in SA-Contract
Redispatching Gate Sluitingstijd Heure de Fermeture du Guichet pour le Redispatching Redispatching Gate Closure Time RD GCT Contract for Scheduling Agent Het tijdstip waarna het indienen of bijwerken van een Dagelijks Programma of RD Energy Bid niet meer is toegestaan, behalve in geval van een FO. De RD GCT is 45 minuten voor de aanvang van het desbetreffende kwartier
Redispatching Vermogen Puissance de Redispatching Redispatching Power RD Power Contract for Scheduling Agent Een hoeveelheid van de RD Service, uitgedrukt in MW. RD Power opwaarts wordt beschouwd als een positieve waarde, RD Power neerwaarts wordt beschouwd als een negatieve waarde
Redispatching Aangevraagd Redispatching Demandé Redispatching Requested RD Requested Contract for Scheduling Agent De RD Power (in MW) die door ELIA voor een bepaald kwartier in geval van activering wordt gevraagd. Indien RD Requested een opwaartse (respectievelijk neerwaartse) activering betreft, is deze waarde positief (respectievelijk negatief)
Redispatching Dienst Service de Redispatching Redispatching Service RD Service Contract for Scheduling Agent De voorziening van Redispatching zoals gedefinieerd in artikel 2 (26) van Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013
Redispatching Geleverd Redispatching Fourni Redispatching Supplied RD Supplied Contract for Scheduling Agent De hoeveelheid RD Power die door de SA fysiek wordt geleverd aan ELIA
spanningsherstel remise sous tension re-energisation Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration opnieuw inschakelen van productie en belasting om de afgesloten delen van het systeem te activeren
Reference Cost Factor Facteur de Coût de Référence Reference Cost factor RC Factor Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een positieve factor, in percentage, die wordt toegepast op de toekenningsprocedure van de aFRR-Capaciteitsveilingen. De RC Factor heeft een maximale waarde van 120% en wordt bepaald per aFRR-Capaciteitsproduct
referentie-uitvalsituatie incident de référence reference incident Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation maximale positieve of negatieve vermogensafwijking die zich op een bepaald moment voordoet tussen productie en verbruik in een synchrone zone, vanuit het perspectief van de FCR-dimensionering
regionaal coördinatiecentrum centre de coordination régional regional coordination centre REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een regionaal coördinatiecentrum zoals opgericht op grond van artikel 35 van deze verordening
Regionaal coördinatiecentrum Le centre de coordination régional Regional coordination centre RCC CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM Het regionale coördinatiecentrum opgericht op grond van artikel 35 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit
Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties Décrets ou ordonnances Électricité Regional Electricity Acts and/or Ordinances CONNECTION CONTRACT het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, het Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en de Brusselse ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals aangepast van tijd tot tijd
Regionaal Nominatie Platform Plateforme Régionale de Nomination Regional Nomination Platform RNP Balance Responsible Party Contract indieningssysteem waarop de Externe Commerciële Handelsprogramma’s voor de BE-GB Grens voor een BRP ingediend moeten worden. Waar van toepassing wordt met de term RNP ook elk ander indieningssysteem bedoeld dat aangeduid is door Elia, in samenspraak met de RNP Operator, in geval van onbeschikbaarheid van het RNPsysteem zoals beschreven in Artikel 25
Regional Procurement Platform Regional Procurement Platform Regional Procurement Platform Regional Platform Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Aankoopplatform waarop de Deelnemende TNB's de nodige FCR- volumes kunnen aankopen van aanbieders van balanceringsdiensten afkomstig van de LFC-blokken van Deelnemende TNB's. ELIA neemt aan dit platform deel via Regelleistung
regionale veiligheidscoördinator coordinateur de sécurité régional regional security coordinator RVC Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation entiteit of entiteiten in één of meer capaciteitsberekeningsregio's die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van TSB's en die taken verrichten in verband met de regionale coördinatie van TSB's
Register van de Evenwichtsverantwoordelijken Registre des Responsables d'équilibre Register of Balance Responsible Parties Balance Responsible Party Contract het register dat door Elia wordt bijgehouden en waarin alle Evenwichtsverantwoordelijken opgenomen werden die een Contract van Evenwichtsverantwoordelijke afgesloten hebben met Elia. Het Register van de Evenwichtsverantwoordelijken komt overeen met het register van toegangsverantwoordelijken zoals gedefinieerd in het Federaal Technisch Reglement
regulerende instantie autorité de régulation regulatory authority REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de regulerende instantie die door elke lidstaat wordt aangeduid krachtens artikel 57, lid 1, van Richtlijn (EU) 2019/944
relevante asset actif pertinent relevant asset Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation elke relevante verbruikersinstallatie, elke relevante elektriciteitsproductie-eenheid of elk relevant netelement dat deelneemt aan de coördinatie van niet-beschikbaarheden
Relevante Aansluitingscapaciteit Capacité de raccordement pertinente Relevant Connection Capacity CONNECTION CONTRACT het maximaal Schijnbaar vermogen aan Afname, uitgedrukt in megavoltampère (MVA), dat rechtstreeks verband houdt met een specifieke Aansluitingsaanvraag
Relevante Aansluitingscapaciteit voor Injectie Capacité de raccordement pertinente pour l’Injection Relevant Connection Capacity for Injection CONNECTION CONTRACT het maximaal Schijnbaar vermogen in Injectie, uitgedrukt in megavoltampère (MVA), dat rechtstreeks verband houdt met een specifieke Aansluitingsaanvraag
relevante verbruikersinstallatie installation de consommation pertinente relevant demand facility Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation verbruikersinstallatie die deelneemt aan de coördinatie voor niet-beschikbaarheden en waarvan de beschikbaarheidsstatus invloed heeft op de grensoverschrijdende operationele veiligheid
relevant netelement élément de réseau pertinent relevant grid element Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation elk onderdeel van een transmissiesysteem (met inbegrip van interconnectoren) of van een distributiesysteem (met inbegrip van een gesloten distributiesysteem), zoals een afzonderlijke lijn, een afzonderlijke verbinding, een afzonderlijke transformator, een afzonderlijke faseverschuivende transformator of een spanningscompensatie-installatie, die of dat deelneemt aan de coördinatie van niet-beschikbaarheden en waarvan de beschikbaarheidsstatus invloed heeft op de grensoverschrijdende operationele veiligheid
relevante elektriciteitsproductie-eenheid unité de production d'électricité pertinente relevant power generating module Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation elektriciteitsproductie-eenheid die deelneemt aan de coördinatie voor niet-beschikbaarheden en waarvan de beschikbaarheidsstatus invloed heeft op de grensoverschrijdende operationele veiligheid
relevante systeembeheerder gestionnaire de réseau compétent relevant system operator Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de beheerder van het transmissiesysteem of het distributiesysteem op wiens systeem een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruikersinstallatie, een distributiesysteem of een HVDC-systeem is aangesloten of zal worden aangesloten
relevante TSB gestionnaire de réseau de transport compétent relevant TSO Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de TSB in wiens regelzone een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruikersinstallatie, een distributiesysteem of een hoogspanningsgelijkstroomsysteem (HVDC-systeem) op een netwerk is aangesloten of zal worden aangesloten op ongeacht welk spanningsniveau
betrouwbaarheidsmarge marge de fiabilité reliability margin Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de vermindering van de zoneoverschrijdende capaciteit om de onzekerheid binnen de capaciteitsberekening te dekken
remediërende maatregel action corrective remedial action Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management elke maatregel die door een TSB of door verschillende TSB's manueel of automatisch wordt toegepast om de operationele veiligheid in stand te houden
vervangingsvermogenuitwisseling échanges de puissance de remplacement replacement power interchange Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het vermogen dat wordt uitgewisseld tussen LFC-zones binnen het activeringsproces voor grensoverschrijdende RR
vervangingsreserves réserves de remplacement replacement reserves RR Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation werkzaamvermogensreserves die beschikbaar zijn om het vereiste niveau van de FRR te herstellen of te ondersteunen dat nodig is voor aanvullende systeemonbalansen, met inbegrip van productiereserves
Besteld Flexibiliteitsvolume Volume de flexibilité commandé Requested Volume of Flexibility Balance Responsible Party Contract het door de transmissienetbeheerder aan de FSP gevraagde energievolume in het kader van de levering van een Balanceringsdienst, een dienst voor strategische reserve, of een dienst in het kader van congestiebeheer, of het door de BRPFSP aan de FSP gevraagde volume in het kader van een Flexibiliteitsdienst DA/ID
verzoekende TSB GRT demandeur requesting TSO Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de TSB die verzoekt om de levering van balanceringsenergie
reservecapaciteit capacité de réserve reserve capacity REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity de omvang van de frequentiebegrenzingsreserves, frequentieherstelreserves of vervangingsreserves die voor de transmissiesysteembeheerder beschikbaar moeten zijn
reservecapaciteit capacité de réserve reserve capacity Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation omvang van de FCR, FRR of RR die voor de TSB beschikbaar moet zijn
reserveconnecterende DSB GRD de raccordement des réserves reserve connecting DSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation DSB die verantwoordelijk is voor het distributienetwerk waarop een reserveleverende eenheid of reserveleverende groep is aangesloten die reserves levert aan een TSB
reserveconnecterende TSB GRT de raccordement des réserves reserve connecting TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die verantwoordelijk is voor de monitoringzone waarop een reserveleverende eenheid of reserveleverende groep is aangesloten
reserve-instruerende TSB GRT ordonnant l'activation des réserves reserve instructing TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die verantwoordelijk is voor het geven van de instructie aan de reserveleverende eenheid of reserveleverende groep om FRR en/of RR te activeren
reserveleverende dienstverlener fournisseur de réserves reserve provider Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation rechtspersoon met een wettelijke of contractuele verplichting om FCR, FRR of RR te leveren uit ten minste één reserveleverende eenheid of reserveleverende groep
reserveleverende groep groupe fournissant des réserves reserve providing group Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation een op meerdere aansluitpunten aangesloten groep van elektriciteitsproductie-eenheden, verbruikseenheden en/of reserveleverende eenheden die voorziet in de vereiste levering van FCR, FRR of RR
reserveleverende eenheid unité fournissant des réserves reserve providing unit Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation op een gemeenschappelijk aansluitpunt aangesloten enkelvoudige elektriciteitsproductie-eenheid of samengestelde groep van elektriciteitsproductie-eenheden en/of verbruikerseenheden die voorziet in de vereiste levering van FCR, FRR of RR
reserveontvangende TSB GRT destinataire des réserves reserve receiving TSO Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die betrokken is bij een uitwisseling met een reserveconnecterende TSB en/of reserveleverende eenheid of reserveleverende groep die is aangesloten op een andere monitoringzone of LFC-zone
reservevervangend proces processus de remplacement des réserves reserve replacement process RRP Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces voor herstel van de geactiveerde FRR en, aanvullend voor GB en IE/NI, voor herstel van de geactiveerde FCR
Restoration facility Contract for Restoration Services
herstelplan plan de reconstitution restoration plan Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration alle technische en organisatorische maatregelen die noodzakelijk zijn om de normale toestand van het systeem te herstellen
Restoration Plan Contract for Restoration Services
aanbieders van hersteldiensten fournisseur de services de reconstitution restoration service provider Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration rechtspersoon met een wettelijke of contractuele verplichting om een dienst te verlenen die bijdraagt aan één of meer maatregelen van het herstelplan
Restoration Service Provider Contract for Restoration Services
Restoration Services Contract for Restoration Services
hersteltoestand état de reconstitution restoration state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation systeemtoestand waarin alle activiteiten in het transmissiesysteem erop zijn gericht het systeem weer te laten functioneren en de operationele veiligheid te handhaven nadat zich een black-outtoestand of noodtoestand heeft voorgedaan
hersynchronisatie resynchronisation resynchronisation Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration het synchroniseren en opnieuw koppelen van twee gesynchroniseerde gebieden op het hersynchronisatiepunt
hersynchronisatieleider responsable de la resynchronisation resynchronisation leader Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration de TSB die aangewezen is en verantwoordelijk is voor de hersynchronisatie van twee gesynchroniseerde gebieden
hersynchronisatiepunt point de resynchronisation resynchronisation point Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration apparaat dat wordt gebruikt om twee gesynchroniseerde gebieden met elkaar te verbinden, meestal een stroomonderbreker
Revision CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Revision CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Revision Not Authorised CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Revision Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Revision Reserved CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
RfG RfG RfG Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
RfG RfG RfG Contract for Outage Planning Agent Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
RfG RfG RfG Contract for Scheduling Agent Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
RNP Operator Opérateur de la RNP RNP Operator Balance Responsible Party Contract de entiteit verantwoordelijk voor het opereren van het RNP voor de Externe Commerciële Handelsprogramma’s en Nominaties op de BE-GB Grens zoals beschreven in de Nominatie Participatie Overeenkomst
rotorhoekstabiliteit stabilité angulaire du rotor rotor angle stability Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van synchrone apparatuur om in een N-situatie en na een storing synchroon te blijven werken
KB Beurs AR Bourse Royal Decree Exchange Balance Responsible Party Contract het Koninklijk Besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken
KB Tariefstructuur Arreté Royal Structure Tarifaire Royal Decree on Tariff Structure CONNECTION CONTRACT Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet, zoals gewijzigd van tijd tot tijd
RR-beschikbaarheidsvereisten exigences de disponibilité des RR RR availability requirements Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation reeks door de TSB's van een LFC-blok opgestelde eisen met betrekking tot de beschikbaarheid van RR
RR-dimensioneringsregels règles de dimensionnement des RR RR dimensioning rules Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation specificaties van het RR-dimensioneringsproces van een LFC-blok
Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer Règles en Matière de Coordination et de Gestion de la Congestion Rules for Coordination and Congestion Management Contract for Outage Planning Agent Een document, goedgekeurd door de CREG, dat de werkingsregels beschrijft die door ELIA worden gevolgd om de veiligheid en betrouwbaarheid van het ELIA-net te verzekeren en de congestie te beheren, overeenkomstig artikel 59 (10) van de Elektriciteitsrichtlijn, en artikel 122 van de Gedragscode
Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer Règles en Matière de Coordination et de Gestion de la Congestion Rules for Coordination and Congestion Management Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een document, goedgekeurd door de CREG, dat de werkingsregels beschrijft die door ELIA worden gevolgd om de veiligheid en betrouwbaarheid van het ELIA-net te verzekeren en de congestie te beheren, overeenkomstig artikel 59 (10) van de Elektriciteitsrichtlijn, en artikel 122 van de Gedragscode
Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer Règles en Matière de Coordination et de Gestion de la Congestion Rules for Coordination and Congestion Management Contract for Scheduling Agent Een document, goedgekeurd door de CREG, dat de werkingsregels beschrijft die door ELIA worden gevolgd om de veiligheid en betrouwbaarheid van het ELIA-net te verzekeren en de congestie te beheren, overeenkomstig artikel 59 (10) van de Elektriciteitsrichtlijn, en artikel 122 van de Gedragscode
Regels voor de Organisatie van de Energieoverdracht Règles Organisant le Transfert d’Énergie Rules for the Organization of the Transfer of Energy ToE Rules Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic De regels, zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet en goedgekeurd door de CREG, die de principes voor de Energieoverdracht vastleggen
Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht Règles organisant le Transfert d’énergie Rules for the Organization of the Transfer of Energy Balance Responsible Party Contract het geheel van regels voor de organisatie van de Energieoverdracht, door Elia opgesteld na raadpleging van de marktspelers en goedgekeurd door de CREG na overleg met de bevoegde gewestelijke overheden, in overeenstemming met de Elektriciteitswet
Regels voor de Organisatie van de Energieoverdracht Règles Organisant le Transfert d’Énergie Rules for the Organization of the Transfer of Energy ToE Rules Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De regels, zoals gedefinieerd in artikel 19bis, § 2 van de Elektriciteitswet, voorgesteld door ELIA en goedgekeurd door de CREG, die de principes voor de Energieoverdracht vastleggen;
Regels voor de Organisatie van de Energieoverdracht Règles Organisant le Transfert d’Énergie Rules for the Organization of the Transfer of Energy ToE Rules Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De regels, zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet en goedgekeurd door de CREG, die de principes voor de Energieoverdracht vastleggen
Regels voor de Organisatie van de Energieoverdracht Règles Organisant le Transfert d’Énergie Rules for the organization of the Transfer of Energy ToE Rules Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De regels, zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet en goedgekeurd door de CREG, die de principes voor de Energieoverdracht vastleggen
SA-Contract Contrat SA SA contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Contract voor de Scheduling Agent conform Art. 249 van het Federaal Technisch Reglement
SA-Contract Contrat SA SA Contract Contract for Outage Planning Agent Contract voor de scheduling agent, overeenkomstig artikel 131 van de Gedragscode
SA-Contract Contrat SA SA Contract Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Contract voor de Scheduling Agent, overeenkomstig artikel 131 van de Gedragscode
SA-Contract Contrat SA SA Contract Contract for Scheduling Agent Contract voor de scheduling agent, overeenkomstig artikel 131 van de Gedragscode
SAFA SAFA SAFA Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Het Synchronous Area Framework Agreement (SAFA) ontwikkelt de operationele overeenkomst betreffende de synchrone zone overeenkomstig artikel 118 van de SOGL
scenario scénario scenario Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de voorziene status van het elektriciteitssysteem binnen een bepaald tijdsbestek
programma programme schedule Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation referentiereeks van waarden die de productie, het verbruik of de uitwisseling van elektriciteit gedurende een bepaalde periode weergeven
Geplande Activering Activation Programmée Scheduled Activation Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een door ELIA gevraagde activering van een mFRR-Energiebieding die van start gaat aan het begin van het volgende kwartier
Geplande Activering Activation Programmée Scheduled Activation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2(1) van het mFRR- Tenuitvoerleggingskader
Geplande Activering Activation Programmée Scheduled Activation Contract for Scheduling Agent Een door ELIA vooraf aangevraagde activering van een reeks RD Energy Bid en waarvan het aanvangstijdstip het begin is van het in het verzoek van ELIA aangegeven kwartier
geplande uitwisseling échange programmé scheduled exchange Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een elektriciteitsoverdracht die gepland is tussen geografische gebieden, voor elke markttijdseenheid en voor een bepaalde richting
calculator betreffende geplande uitwisselingen opérateur du calcul des échanges programmés scheduled exchange calculator Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de met de berekening van geplande uitwisselingen belaste entiteit of entiteiten
programma-agent responsable de la programmation scheduling agent Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation entiteit of entiteiten die als taak hebben TSB's of, indien van toepassing, derden te voorzien van programma's van marktdeelnemers
Programma-agent Responsable de la Programmation Scheduling Agent SA Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in artikel 3(90) van de SOGL, en geïdentificeerd op de eerste bladzijde van het SA- Contract
Programma-Agent Responsable de la Programmation Scheduling Agent SA Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 3(90) van de SOGL, en geïdentificeerd op de eerste bladzijde van het SA-Contract
Programmeringszone Zone de Programmation Scheduling Area Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europees richtsnoer SOGL
programmeringszone zone de programmation scheduling area Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation zone waarin de programmeringsverplichtingen van de TSB's van toepassing zijn als gevolg van operationele of organisatorische behoeften
SDR-dienst Service SDR SDR Service Balance Responsible Party Contract de Levering van SDR aan de transmissienetbeheerder
SDR Supplier Fournisseur SDR SDR Supplier Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een natuurlijke of rechtspersoon die door de aangewezen gewestelijke regulator of gewestelijke autoriteit is aangesteld en verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en – zo nodig – de ontwikkeling van het Publiek Distributienet in een bepaald gebied alsook – indien van toepassing – zijn interconnecties met andere systemen, en die verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat het Publiek Distributienet op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit;
Storm op zee Tempête en mer Sea Storm Balance Responsible Party Contract een storm waarbij gedurende minstens twee opeenvolgende kwartieren voor een bepaald Offshore-power park module aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - een gemiddelde windsnelheid over 10 minuten die hoger is dan een bepaalde drempelwaarde en die een productiebeperking of -stop met zich meebrengt van de Offshore-power park module, deze drempelwaarde is afhankelijk van de technische kenmerken van de generatoren van de Offshore-power park module, - er wordt een beperking van minstens 30% verwacht van de productie van het elektrisch vermogen van de Offshore-power park module
Zeestorm Tempête en mer Sea Storm Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het BRP-Contract
volgens de beveiligingsfilosofie afgeschakelde fout défaut éliminé par les protections secured fault Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een fout die succesvol is afgeschakeld volgens de beveiligingsfilosofie van de systeembeheerder
veiligheidsplan plan de sécurité security plan Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation plan dat een risicobeoordeling omvat van kritische assets van TSB's ten opzichte van belangrijke fysieke risico's en cyberrisico's, met een beoordeling van de potentiële gevolgen
zelfdispatchingmodel modèle d'appel décentralisé self-dispatch model REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een programmerings- en dispatchingmodel waarbij de productie- en verbruiksplannen, alsmede de dispatching van elektriciteitsproductie-installaties en verbruikersinstallaties, worden bepaald door de programma-agent van deze faciliteiten
self-dispatchingmodel modèle d'appel décentralisé self-dispatching model Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een programmerings- en dispatchingmodel waarbij de opwekkings- en verbruiksplannen, alsook de dispatching van elektriciteitsopwekkingsinstallaties en verbruikersinstallaties, worden bepaald door de programmeringsverantwoordelijken van die installaties
referentiewaarde consigne setpoint Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de gewenste waarde van een parameter die gewoonlijk in regelschema's wordt gebruikt
SGR CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Toewijzingsregels van dagcapaciteit middels schaduwveilingen Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives Shadow Allocation Rules Balance Responsible Party Contract de regels die de voorwaarden van toewijzing vastleggen van de dagelijkse Fysieke Transmissierechten die beschikbaar zijn door middel van expliciete veilingen in de twee richtingen van een Grens wanneer de Marktkoppeling niet beschikbaar is
Gedeelde injectie Injection partagée Shared Injection Balance Responsible Party Contract het Actief vermogen op kwartierbasis voor een Injectiepunt dat door een Evenwichtsverantwoordelijke ingediend werd, maar dat verdeeld wordt voor de toewijzing aan de Evenwichtsperimeters van meer dan één Evenwichtsverantwoordelijke. de specificaties voor Gedeelde injecties worden beschreven in het Toegangscontract
gedeelde orderportefeuille carnet d'ordres partagé shared order book Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management een module van het continue intradaykoppelingssysteem waarmee alle matchbare orders worden ingezameld bij de benoemde elektriciteitsmarktbeheerders die deelnemen aan de eenvormige intradaykoppeling en waarmee dergelijke orders continu worden gematcht
delen van reserves partage de réserves sharing of reserves Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation mechanisme waarin meerdere TSB's dezelfde reservecapaciteit (FCR, FRR of RR) in aanmerking nemen om te voorzien in hun respectieve, uit hun reservedimensioneringsproces voortvloeiende reservebehoeften
Shipping Agent Agent de Transfert Shipping Agent Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in het Europese Richtsnoer CACM
shipping agent agent de transfert shipping agent Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management de met het overdragen van nettoposities tussen verschillende centrale tegenpartijen belaste entiteit of entiteiten
centraal toewijzingsplatform plateforme d'allocation unique single allocation platform Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation het door alle TSB's opgerichte Europese platform voor capaciteitstoewijzing op de langere termijn
eenvormige day-aheadkoppeling couplage unique journalier single day-ahead coupling Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het veilingsproces waarbij ingezamelde orders worden gematcht en zoneoverschrijdende capaciteit wordt toegewezen, simultaan voor verschillende biedzones in de day-aheadmarkt
eenvormige intradaykoppeling couplage unique infrajournalier single intraday coupling Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management het continue proces waarbij ingezamelde orders worden gematcht en zoneoverschrijdende capaciteit wordt toegewezen, simultaan voor verschillende biedzones in de intradaymarkt
helling pente slope Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de verhouding tussen de verandering in spanning, gebaseerd op de nominale spanning, en de toename van het blindvermogen van nul tot het maximale blindvermogen, gebaseerd op het maximale blindvermogen
kleinschalig verbonden systeem petit réseau connecté small connected system REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity kleinschalig verbonden systeem zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 43, van Richtlijn (EU) 2019/944
kleine onderneming petite entreprise small enterprise REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity kleine onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 7, van Richtlijn (EU) 2019/944
kleinschalig geïsoleerd systeem petit réseau isolé small isolated system REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity kleinschalig geïsoleerd systeem zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 42, van Richtlijn (EU) 2019/944
slim metersysteem système intelligent de mesure smart metering system REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity slim metersysteem zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 23, van Richtlijn (EU) 2019/944
specifiek balanceringsproduct produit d'équilibrage spécifique specific balancing product REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een balanceringsproduct dat verschilt van een standaard balanceringsproduct
specifiek product produit spécifique specific product Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een product dat verschilt van een standaardproduct
stabiliteitsgrenzen limites de stabilité stability limits Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation toegestane grenzen waarbinnen het transmissiesysteem moet opereren ten aanzien van spanningsstabiliteit, rotorhoekstabiliteit en frequentiestabiliteit
standaardbalanceringsproduct produit d'équilibrage standard standard balancing product REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een geharmoniseerd balanceringsproduct dat door alle transmissiesysteembeheerders is gedefinieerd voor de uitwisseling van balanceringsdiensten
standaardfrequentieafwijking écart de fréquence standard standard frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation absolute waarde van de frequentieafwijking die de grens van het standaardfrequentiebereik aangeeft
standaardfrequentiebereik plage de fréquence standard standard frequency range Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation vastgesteld symmetrisch interval rond de nominale frequentie waarbinnen de systeemfrequentie van een synchrone zone wordt verondersteld te liggen
standaardproduct produit standard standard product Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een geharmoniseerd balanceringsproduct dat door alle TSB's is gedefinieerd voor de uitwisseling van balanceringsdiensten
Stand-by CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Stand-by Procedure CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Stand-by Reserved CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Start-up time Contract for Restoration Services
verklaring van conformiteit déclaration de conformité statement of compliance Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een door de eigenaar van een elektriciteitsproductie-installatie, eigenaar van een verbruikersinstallatie, distributiesysteembeheerder of eigenaar van een HVDC-systeem aan de systeembeheerder toegezonden document waarin de huidige status van conformiteit met de relevante specificaties en eisen wordt bevestigd
stator stator stator Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het deel van een roterende machine dat de statische, niet-bewegende magnetische onderdelen samen met de daarmee verbonden windingen omvat
Status CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
frequentieafwijking in stationaire toestand écart de fréquence en régime permanent steady state frequency deviation Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation absolute waarde van de frequentieafwijking na een onbalans, als de systeemfrequentie weer gestabiliseerd is
stabiliteit in stationaire toestand stabilité en régime permanent steady-state stability Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de capaciteit van een netwerk of een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid om na een voldoende kleine storing terug te keren naar stabiel bedrijf en dat bedrijf te handhaven
Strategische Reserve door Afschakeling Réserve Stratégique d’Effacement Strategic Demand Reserve SDR Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in sectie 2 van de Werkingsregels voor de Strategische Reserve
Strategische Reserve door Productie Réserve Stratégique de Production Strategic Generation Reserve Balance Responsible Party Contract de strategische reserve geleverd door Productie- eenheden zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 2° tot 4° van de Elektriciteitswet
Strategische Reserve Contract Contrat de Réserve Stratégique Strategic Reserve Contract Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een contract voor SGR (Strategic Generation Reserve) of een contract voor SDR (Strategic Demand Reserve)
Strategische Reserve Contract Contrat de Réserve Stratégique Strategic Reserve Contract Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een contract voor SGR (Strategic Generation Reserve) of een contract voor SDR (Strategic Demand Reserve)
Strategische Reserve Contract Contrat de Réserve Stratégique Strategic Reserve Contract Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een contract voor SGR (Strategic Generation Reserve) of een contract voor SDR (Strategic Demand Reserve);
Strategische Reserve Contract Contrat de Réserve Stratégique Strategic Reserve Contract Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een contract voor SGR (Strategic Generation Reserve) of een contract voor SDR (Strategic Demand Reserve)
Werkingsregels van de Strategische Reserve Règles de Fonctionnement de la Réserve stratégique Strategic Reserve Functioning Rules Balance Responsible Party Contract werkingsregels van de strategische reserve, opgesteld door Elia na raadpleging van de Netgebruikers en goedgekeurd door de CREG. Deze regels worden op de website van Elia gepubliceerd in overeenstemming met artikel 7 septies §1 van de Elektriciteitswet
structurele congestie congestion structurelle structural congestion REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity congestie in het transmissiesysteem die ondubbelzinnig kan worden gedefinieerd, voorspelbaar en in geografisch opzicht langdurig stabiel is alsmede herhaaldelijk onder normale elektriciteitssysteemomstandigheden voorkomt
structurele congestie congestion structurelle structural congestion Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management congestie in het transmissiesysteem die ondubbelzinnig kan worden gedefinieerd, voorspelbaar is, in geografisch opzicht langdurig stabiel is en herhaaldelijk onder normale elektriciteitssysteemomstandigheden voorkomt
Submeter Sous-Compteur Submeter Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market ofwel een meter, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 5° van het Federaal Technisch Reglement, die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt; of een vergelijking tussen een of meer meter(s) die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt en/of de Hoofdmeter;
Submeter Sous-Compteur Submeter Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Ofwel een meter, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, punt 5, van het Federaal Technisch Reglement, die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt
Submeter Sous-Compteur Submeter Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) ofwel een meter, zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 59°, van de Gedragscode, die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt, of een vergelijking tussen een of meer meter(s) die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt en/of de Hoofdmeter
Submeter Sous-Compteur Submeter Contract for Scheduling Agent Ofwel een meter, zoals gedefinieerd in artikel 2 § 1 59° van de Gedragscode, die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt, ofwel een vergelijking tussen één of meer meter(s) die zich stroomafwaarts van de Hoofdmeter bevindt en/of de Hoofdmeter
Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Verslag waarin wordt aangetoond dat is voldaan aan de minimale technische vereisten die ELIA voor de Submeteringinstallatie heeft bepaald;
Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Verslag waarin wordt aangetoond dat is voldaan aan de minimale technische vereisten die ELIA voor de Submetering installatie heeft bepaald
Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Submeter Technical Info Checklist Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Verslag waarin wordt aangetoond dat is voldaan aan de minimale technische vereisten die ELIA voor de Submetering installatie heeft bepaald
Submetering Sous-Comptage Submetering Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 4° van het Federaal Technisch Reglement, met behulp van een Submeter;
Submetering Sous-Comptage Submetering Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 4°, van het Federaal Technisch Reglement met behulp van een Submeter
Submetering Sous-Comptage Submetering Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2 § 1 60°, van de Gedragscode met behulp van een Submeter
Submeting Sous-Comptage Submetering Contract for Scheduling Agent De meting van actieve energie, zoals gedefinieerd in artikel 2 §1 60° van de Gedragscode met behulp van een Submeter
Leveringspunt met Submetering Point de Livraison en Sous-Comptage Submetering Delivery Point Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een Leveringspunt waarvoor het actieve vermogen (in MW) wordt gemeten aan de hand van Submetering;
Leveringspunt met Submetering Point de Livraison en Sous-Comptage Submetering Delivery Point Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een Leveringspunt waarvoor de mFRR Power wordt gemeten aan de hand van Submetering
Leveringspunt met Submetering Point de Livraison en Sous-Comptage Submetering Delivery Point Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een Leveringspunt waarvoor de mFRR Power wordt gemeten aan de hand van Submetering
Supplier Supplier Supplier Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2, 15°bis, van de Elektriciteitswet
Supplier (Leverancier) Supplier Supplier Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, 15°bis, van de Elektriciteitswet
Supplier Supplier Supplier Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 2, 15°bis van de Elektriciteitswet;
Supplier Supplier Supplier Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2, 15°bis, van de Elektriciteitswet
Supplier Supplier Supplier Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 2, 15°bis, van de Elektriciteitswet
levering fourniture supply REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity levering zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 12, van Richtlijn (EU) 2019/944
Supporting aFRR Providing Group Supporting aFRR Providing Group Supporting aFRR Providing Group Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een reeks Leveringspunten die deel uitmaken van de Pool van de BSP die kunnen worden gebruikt voor de levering van de aFRR- Dienst zonder deel uit te maken van een aFRR-Energiebieding
Supporting mFRR Providing Group Supporting mFRR Providing Group Supporting mFRR Providing Group Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een reeks Leveringspunten die deel uitmaken van de Pool van de BSP en die kunnen worden gebruikt om de mFRR- Dienst te leveren zonder deel uit te maken van een mFRR- Energiebieding
gesynchroniseerd gebied région synchronisée synchronised region Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration het deel van een synchrone zone dat wordt beheerd door geïnterconnecteerde TSB's met een gemeenschappelijke systeemfrequentie en dat niet is gesynchroniseerd met de rest van de synchrone zone
synchrone zone zone synchrone synchronous area Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een zone de wordt beheerd door synchroon geïnterconnecteerde TSB's, zoals de synchrone zones van Continentaal Europa, Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Ierland en Noord-Europa en de elektriciteitssystemen van Litouwen, Letland en Estland, gezamenlijk „Baltische staten” genoemd, die deel uitmaken van een grotere synchrone zone
monitoringverantwoordelijke voor een synchrone zone superviseur de zone synchrone synchronous area monitor Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation TSB die verantwoordelijk is voor het verzamelen van gegevens voor de frequentiekwaliteitsevaluatiecriteria en voor het toepassen van die criteria ten aanzien van de synchrone zone
synchroon compensatiebedrijf fonctionnement en compensateur synchrone synchronous compensation operation Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het gebruik van een niet mechanisch aangedreven draaistroomgenerator om de spanning continu te regelen door het leveren of opnemen van blindvermogen
Synchrone Elektriciteitsproductie-eenheid Unité de Production d'Electricité Synchrone Synchronous Power Generating Module sPGM Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 2(9) van de RfG
Synchrone Elektriciteitsproductie-eenheid Unité de Production d'Électricité Synchrone Synchronous Power Generating Module sPGM Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in 2(9) van de RfG
synchrone elektriciteitsproductie-eenheid unité de production d'électricité synchrone synchronous power-generating module Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een ondeelbaar geheel van installaties die samen elektrische energie kunnen opwekken op dusdanige wijze dat de frequentie van de opgewekte spanning, het toerental van de generator en de frequentie van de netspanning in constante verhouding tot elkaar staan en dus synchroon lopen
synthetische inertie inertie synthétique synthetic inertia Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators de door een power park module of HVDC-systeem geboden mogelijkheid om het inertie-effect van een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid tot op een voorgeschreven niveau te vervangen
systeembeschermingsplan plan de défense du réseau system defence plan Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation technische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden om verspreiding of verergering van een storing in het transmissiesysteem tegen te gaan en aldus een gebiedsoverschrijdende toestand of black-outtoestand te voorkomen
systeemfrequentie fréquence du réseau system frequency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation elektrische frequentie van het systeem, te meten in alle delen van de synchrone zone uitgaande van een constante waarde voor het systeem in een tijdsbestek van seconden, met slechts geringe verschillen tussen verschillende meetlocaties
Systeemveiligheid Sécurité du Système System Security Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer
systeemtoestand état du réseau system state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation operationele toestand van het transmissiesysteem ten aanzien van de operationeleveiligheidsgrenzen. Een transmissiesysteem kan zich bevinden in de normale toestand, de alarmtoestand, de noodtoestand, de black-outtoestand en de hersteltoestand
systeemgebruiker utilisateur du réseau system user REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity systeemgebruiker zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 36, van Richtlijn (EU) 2019/944
Tarief Tarif Tariff Balance Responsible Party Contract een generieke term gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, de tarieven aan te duiden die in het kader van dit BRP Contract van toepassing zijn voor de Evenwichtsverantwoordelijken, zoals deze zijn goedgekeurd door of, in voorkomend geval, opgelegd door de CREG in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zoals bepaald in Artikel 30 van onderhavig BRP Contract en gepubliceerd voor een regulatoire periode door de CREG en Elia
Technical Facility Installation Technique Technical Facility Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een volledig geheel van Technical Unit(s) die operationeel verbonden zijn en gecombineerd in één of meer Operating Modes zelfstandig elektriciteit kunnen verbruiken of opwekken
Technical Facility Technical Facility Technical Facility Contract for Outage Planning Agent Een volledig geheel van Technical Unit(s) die operationeel verbonden zijn en die, gecombineerd in één of meer Operating Modes, zelfstandig elektriciteit kunnen verbruiken of opwekken
Technical Facility Technical Facility Technical Facility Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een geheel van Technical Unit(s) die operationeel verbonden zijn en die, gecombineerd in één of meer Operating Modes, zelfstandig elektriciteit kunnen verbruiken of opwekken
Technical Facility Technical Facility Technical Facility Contract for Scheduling Agent Een volledig geheel van Technical Unit(s) die operationeel verbonden zijn en die, gecombineerd in één of meer Operating Modes, zelfstandig elektriciteit kunnen verbruiken of opwekken
Technical Pmax Technical Pmax Technical Pmax Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een gegeven dat de geïnstalleerde capaciteit (in MW) van een DPSU aangeeft, overeenkomstig de artikelen 45 en 48 van de SOGL, zoals vermeld in het SA-Contract
Technical Pmax Technical Pmax Technical Pmax Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een gegeven dat de geïnstalleerde capaciteit (in MW) van een DPSU aangeeft, overeenkomstig de artikelen 45 en 48 van de SOGL, zoals vermeld in het CIPU-Contract
Technisch Pmax Technical Pmax Technical Pmax Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een gegeven dat de geïnstalleerde capaciteit (in MW) van een DPSU aangeeft, overeenkomstig de artikelen 45 en 48 van de SOGL, zoals vermeld in het CIPU-Contract
Technical Pmin Technical Pmin Technical Pmin Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een gegeven dat het minimumregelniveau (in MW) van een DPSU aangeeft, zoals gedefinieerd in artikel 2 (24) van de RfG en zoals vermeld in het SA-Contract
Technical Unit Unité Technique Technical Unit Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een uitrusting of verzameling van uitrustingen, direct of indirect aangesloten op het synchrone elektriciteitsnet, die elektriciteit opwekt en/of verbruikt
Technische Eenheid Unité Technique Technical Unit Balance Responsible Party Contract een in het RFP-blok van Elia aangesloten installatie
Technische Eenheid Unité Technique Technical Unit Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een installatie die is aangesloten in het LFC-blok van ELIA
Technische Eenheid Unité Technique Technical Unit Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Een installatie die is aangesloten binnen het Belasting- Frequentieregelblok (LFC-blok) van ELIA;
Technische Eenheid Unité Technique Technical Unit Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een installatie die is aangesloten in het LFC-blok van ELIA
Technical Unit Technical Unit Technical Unit Contract for Outage Planning Agent Een uitrusting of verzameling van uitrustingen, direct of indirect aangesloten op het synchrone elektriciteitsnet, die elektriciteit opwekt en/of verbruikt
Technical Unit Technical Unit Technical Unit Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een uitrusting of verzameling van uitrustingen, direct of indirect aangesloten op het elektriciteitsnet, die elektriciteit opwekt en/of verbruikt
Technical Unit Technical Unit Technical Unit Contract for Scheduling Agent Een uitrusting of verzameling van uitrustingen, direct of indirect aangesloten op het synchrone elektriciteitsnet, die elektriciteit opwekt en/of verbruikt
Test Plan Contract for Restoration Services
Testing Testing Testing T Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 92(1.c) van de SOGL, waarbij dienst staat voor het injecteren (of afnemen) van vermogen
De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz The Commission for Electricity and Gas Regulation CREG CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals gedefinieerd in artikel 2, 26° van de Elektriciteitswet.
Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit Le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité The European Network of Transmission System Operators for Electricity ENTSO-E CAPACITY CONTRACT CAPACITY REMUNERATION MECHANISM Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit bedoeld in artikel 28 van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit.
tijdsbeheersingsproces processus de réglage temporel time control process Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation proces voor beheersing van de tijd, waarbij tijdsbeheersing een controleactie is die bedoeld is om de tijdsafwijking van het elektriciteitssysteem tussen de synchrone tijd en de UTC-tijd tot nul terug te brengen
Time Step Time Step Time Step Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een periode van 4 seconden die overeenstemt met de granulariteit van de gegevensuitwisseling (aFRR Requested, DPmeasured, DPbaseline, DPaFRR, DPaFRR,supplied, PaFRR,supplied, FCR- Correctie)
Time Step Time Step Time Step ts Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een periode van 1 seconde die overeenstemt met de granulariteit van de gegevensuitwisseling (bv. DPmeasured)
frequentiehersteltijd délai de rétablissement de la fréquence time to recover frequency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation voor de synchrone zones GB en IE/NI, de maximale verwachte tijd waarbinnen de systeemfrequentie, na een onbalans die kleiner is dan of gelijk is aan de referentie-uitvalsituatie, terugkeert naar de maximale frequentieafwijking in stationaire toestand
frequentiehersteltijd délai de restauration de la fréquence time to restore frequency Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation maximale verwachte tijd nadat zich een momentane vermogensonbalans heeft voorgedaan (die kleiner is dan of gelijk aan de referentie-uitvalsituatie) waarbinnen de systeemfrequentie wordt hersteld tot het frequentieherstelbereik voor synchrone zones met slechts één LFC-zone en, voor synchrone zones met meerdere LFC-zones, de maximale verwachte tijd nadat zich een momentane vermogensonbalans heeft voorgedaan van een LFC-zone waarbinnen de onbalans wordt gecompenseerd
top-downspanningsherstelstrategie stratégie descendante de remise sous tension top-down re-energisation strategy Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on electricity emergency and restoration strategie die bijstand van andere TSB's vereist om delen van het systeem van een andere TSB te reactiveren
topologie topologie topology Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation gegevens betreffende de connectiviteit van de verschillende elementen van het transmissie- of distributiesysteem in een onderstation
Totale injectie Injection Totale Total Injection Balance Responsible Party Contract alle injecties die deel uitmaken van de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke en aan de hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 21 van dit BRP Contract
Totale afname Prélèvement Total Total Offtake Balance Responsible Party Contract alle afnames die deel uitmaken van de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke, met inbegrip van de bijbehorende actieve verliezen, en aan de hand waarvan zijn Onevenwicht kan worden berekend in overeenstemming met Artikel 21 van dit BRP Contract
transactie transaction trade Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management één of meer gematchte orders
overdracht van balanceringscapaciteit transfert de capacité d'équilibrage transfer of balancing capacity Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een overdracht van balanceringscapaciteit van de oorspronkelijke gecontracteerde BSP aan een andere BSP
Energieoverdracht Transfert d’Énergie Transfer of Energy ToE Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet
Energieoverdracht Transfert d’énergie Transfer of Energy Balance Responsible Party Contract zoals gedefinieerd in artikel 19bis §2 van de Elektriciteitswet
Energieoverdracht Transfert d’Énergie Transfer of Energy ToE Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet
Energieoverdracht Transfert d’Énergie Transfer of Energy ToE Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market Zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet;
Energieoverdracht Transfert d’Énergie Transfer of Energy ToE Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Zoals gedefinieerd in artikel 19bis, §2, van de Elektriciteitswet
Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Transfer of Obligation Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Een gedeelte van of de volledige hoeveelheid aFRR Awarded die de BSP (respectievelijk de Tegenpartij-BSP) overdraagt aan een Tegenpartij-BSP (respectievelijk de BSP)
Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Transfer of Obligation Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een gedeelte van of de volledige hoeveelheid FCR Awarded die de BSP (respectievelijk een Tegenpartij-BSP) overdraagt aan een Tegenpartij-BSP (respectievelijk de BSP)
Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Transfer of Obligation Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service Een gedeelte van of de volledige mFRR Awarded die de BSP (respectievelijk de Tegenpartij-BSP) overdraagt aan een Tegenpartij- BSP (respectievelijk de BSP)
Overdracht Van Verplichtingen Transfert d’Obligation Transfer of Obligation Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Een gedeelte van of de volledige mFRR Awarded die de BSP (respectievelijk de Tegenpartij-BSP) overdraagt aan een Tegenpartij-BSP (respectievelijk de BSP)
Overdrachtsprijs Prix de Transfert Transfer Price Contract for the provision of flexibility services in the Day Ahead and Intraday Market De prijs die tijdens de commerciële onderhandeling tussen de FSP en een Supplier overeengekomen is voor de financiële vergoeding tussen de FSP en de betrokken Supplier in het geval van een Marktsituatie met Energieoverdracht. Indien er geen akkoord is over de financiële vergoeding tussen de FSP en de Supplier, wordt de Overdrachtsprijs standaard bepaald op basis van een CREG beslissing in toepassing van artikel 19bis, § 4 van de Elektriciteitswet;
Overdrachtsprijs Prix de Transfert Transfer Price Balancing service providers Contract for the manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Service De prijs die tijdens de commerciële onderhandeling tussen de BSP en een Supplier overeengekomen is voor de financiële vergoeding tussen de BSP en de betrokken Supplier indien Energieoverdracht van toepassing is. Indien er geen akkoord is over de financiële vergoeding tussen de BSP en de Supplier, wordt de Overdrachtsprijs standaard bepaald op basis van een CREG-beslissing in toepassing van artikel 19bis, §4, van de Elektriciteitswet
Overdrachtsprijs Prix de Transfert Transfer Price Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) De prijs die tijdens de commerciële onderhandeling tussen de BSP en een Supplier overeengekomen is voor de financiële vergoeding tussen de BSP en de betrokken Supplier indien Energieoverdracht van toepassing is. Indien er geen akkoord is over de financiële vergoeding tussen de BSP en de Supplier, wordt de Overdrachtsprijs standaard bepaald op basis van een CREG-beslissing in toepassing van artikel 19bis, §4, van de Elektriciteitswet
kortstondig toelaatbare overbelastingen surcharges transitoires admissibles transitory admissible overloads Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation tijdelijke overbelastingen van transmissiesysteemelementen die gedurende korte tijd toelaatbaar zijn en geen fysieke schade toebrengen aan de transmissiesysteemelementen zolang de vastgestelde duur en drempelwaarden niet overschreden worden
transmissie transport transmission REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity transmissie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 34, van Richtlijn (EU) 2019/944
Transmission Grid CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
element van het transmissiesysteem élément de réseau de transport transmission system element Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation om het even welk element van het transmissiesysteem
transmissiesysteembeheerder gestionnaire de réseau de transport transmission system operator REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity transmissiesysteembeheerder zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 35, van Richtlijn (EU) 2019/944
transmissiegekoppelde verbruiksinstallatie installation de consommation raccordée à un réseau de transport transmission-connected demand facility Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een verbruiksinstallatie die via een aansluitpunt met het transmissiesysteem is verbonden
transmissiegekoppelde distributie-installatie installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport transmission-connected distribution facility Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een distributiesysteemaansluiting of de elektrische installatie en apparatuur die bij de aansluiting met het transmissiesysteem wordt gebruikt
transmissiegekoppeld distributiesysteem réseau de distribution raccordé à un réseau de transport transmission-connected distribution system Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a Network Code on Demand Connection. een distributiesysteem dat is gekoppeld met een transmissiesysteem, met inbegrip van transmissiegekoppelde distributie-installaties
gate-sluitingstijd voor de indiening van energiebiedingen door een TSB heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie par les GRT TSO energy bid submission gate closure time Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing het laatste tijdstip waarop een connecterende TSB de door een BSP ingediende balanceringsenergiebiedingen kan doorsturen naar de activeringsoptimaliseringsfunctie
TSB-BSP-model modèle GRT-FSE TSO-BSP model Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een model voor de uitwisseling van balanceringsdiensten waarbij de BSP rechtstreeks balanceringsdiensten aanbiedt aan de gecontracteerde TSB, die vervolgens deze balanceringsdiensten aanbiedt aan de verzoekende TSB
TSB-TSB-model modèle GRT-GRT TSO-TSO model Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing een model voor de uitwisseling van balanceringsdiensten waarin de BSP balanceringsdiensten verstrekt aan zijn connecterende TSB, die vervolgens deze balanceringsdiensten verstrekt aan de verzoekende TSB
functie voor TSB-TSB-verrekening fonction de règlement GRT-GRT TSO-TSO settlement function Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de functie voor het verrekenen van samenwerkingsprocessen tussen de TSB's”
use-it-or-sell-it use-it-or-sell-it UIOSI UIOSI Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation beginsel op basis waarvan de onderliggende zoneoveschrijdende capaciteit van aangekochte en niet-genomineerde fysieke transmissierechten automatisch ter beschikking wordt gesteld voor day-ahead-capaciteitstoewijzing en de houder van deze fysieke transmissierechten een vergoeding van de TSB's ontvangt
Unavailable Unavailable Unavailable U Contract for Outage Planning Agent Zoals gedefinieerd in artikel 92(1.b) van de SOGL, waarbij dienst staat voor het injecteren (of afnemen) van vermogen
Unavailable Unavailable Unavailable U Contract for Scheduling Agent Zoals gedefinieerd in het OPA-Contract
onderbekrachtigingsbegrenzer limiteur de sous-excitation underexcitation limiter Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een regelsysteem binnen de AVR dat voorkomt dat de draaistroomgenerator zijn synchroniciteit verliest ten gevolge van een gebrek aan bekrachtiging
U-Q/Pmax-profiel diagramme U-Q/Pmax U-Q/Pmax-profile Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators een profiel dat de blindvermogenscapaciteit weergeeft van een elektriciteitsproductie-eenheid of HVDC-convertor bij variërende spanning op het aansluitpunt
Geldigheidsperiode Période de Validité Validity Period Balancing Service providers Contract for the automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) Servic Zoals gedefinieerd in artikel 2(33) van de EBGL
geldigheidsduur période de validité validity period Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing de periode waarin de door de BSP aangeboden balanceringsenergie kan worden geactiveerd, waarbij alle kenmerken van het product worden gerespecteerd. De geldigheidsduur wordt gedefinieerd door een begin- en eindtijd
Geldigheidsperiode Période de Validité Validity Period Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Zoals gedefinieerd in artikel 2(33) van de EBGL
waarde van de niet-geleverde energie (VoLL) coût de l'énergie non distribuée value of lost load REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity een raming in EUR/MWh van de maximale elektriciteitsprijs die afnemers bereid zijn te betalen om niet-beschikbaarheid te voorkomen
Virtueel Leveringspunt Point de Livraison Virtuel Virtual Delivery Point Balancing Service Providers Contract for the Frequency Containment Reserve (FCR) Service Een Leveringspunt dat een groep is van Technische Eenheden, met een DPFCR,cb die lager is dan 1,5 MW
virtuele grensverbinding ligne d'interconnexion virtuelle virtual tie-line Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation aanvullende input van de regelingen van de betrokken LFC-zones die hetzelfde effect heeft als een meetwaarde van een fysieke interconnector en die de uitwisseling van elektrische energie tussen de desbetreffende zones mogelijk maakt
spanning tension voltage Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators het elektrisch potentiaalverschil tussen twee punten, gemeten als het kwadratisch gemiddelde van de directe component van gekoppelde spanningen bij de grondfrequentie
spanningsregeling réglage de la tension voltage control Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation manuele of geautomatiseerde regelacties op het productieknooppunt, op de eindknooppunten van de AC-lijnen of HVDC-systemen, op transformatoren of andere apparatuur die zijn bedoeld om de ingestelde spanning of de ingestelde waarde van het blindvermogen te handhaven
spanningsstabiliteit stabilité en tension voltage stability Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation geschiktheid van het transmissiesysteem om op alle knooppunten in het systeem een aanvaardbaar spanningsniveau te handhaven in de N-situatie en na een storing te hebben ondergaan
Week Semaine Week Contract for Outage Planning Agent Periode die begint op maandag van een week om 0.00 uur CET/CEST en eindigt op zondag van dezelfde week om 24.00 uur CET/CEST
Week Semaine Week Contract for Scheduling Agent Periode die begint op maandag van een week om 00.00 uur CET en eindigt op zondag van dezelfde week om 24.00 uur CET
week ahead à une semaine week-ahead Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation de week voorafgaande aan de operationele kalenderweek
grootafnemer client grossiste wholesale customer REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity grootafnemer zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn (EU) 2019/944
groothandelsmarkt voor energie marché de gros de l'énergie wholesale energy market REGULATION (EU) 2019/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the internal market for electricity groothandelsmarkt voor energie zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 6, van Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad (17)
gebiedsoverschrijdende toestand état de zone étendue wide area state Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation kwalificatie van een alarmtoestand, noodtoestand of black-outtoestand waarbij het risico bestaat van verspreiding naar de geïnterconnecteerde transmissiesystemen
Werkdag Jour Ouvrable Working Day Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Alle kalenderdagen behalve zaterdag, zondag en Belgische officiële feestdagen
Werkdagen Jours ouvrables Working Days CONNECTION CONTRACT de werkdagen bij ELIA in jaar N, zoals vastgelegd en meegedeeld aan de Netgebruiker in jaar N-1
Jaar Année Year Contract for Outage Planning Agent Periode die begint op 1 januari van een jaar om 0.00 uur CET/CEST en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar om 24.00 uur CET/CEST
Jaar Année Year Proposal for Amendment of the Terms and Conditions for Balancing Service Providers for manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) Periode die begint op 1 januari van een jaar om 00.00 uur CET en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar om 24.00 uur CET
Jaar Année Year Contract for Scheduling Agent Periode die begint op 1 januari van een jaar om 00.00 uur CET en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar om 24.00 uur CET
year ahead à un an year-ahead Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation het jaar voorafgaande aan het operationele kalenderjaar
Zero Programme CONTRACT FOR THE COORDINATION OF INJECTION OF PRODUCTION UNITS
Toegang tot het Elia-net Accès au Réseau Elia Access contract het gebruik van het Elia-net en van de ondersteunende diensten met betrekking tot de Injectie en/of Afname van elektrische energie.
Flexibele Toegang Accès Flexible Access contract het toegangsregime zoals gespecifieerd in artikel 170 van het Technisch Reglement Transmissie of in de regionale regelgeving voor zover dit regime daar voorzien wordt.
Afname-Allocatie op CDS Allocation de Prélèvement en CDS Access contract de afgenomen energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging binnen een CDS die op het Elia-net is aangesloten en die door de CDS-beheerder wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke.
Distributie Afname-Allocatie Allocation de Prélèvement en Distribution Access contract de energie die op kwartierbasis door een beheerder van een Publiek Distributienet, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een Evenwichtsverantwoordelijke.
Injectie-Allocatie op CDS Allocation d'Injection en CDS Access contract de geïnjecteerde energie op kwartierbasis op alle Markttoegangspunten waarvoor de Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de opvolging binnen een CDS die op het Elia-net is aangesloten en die door de CDS-beheerder wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van die Evenwichtsverantwoordelijke.
Bijlage(n) Annexe(s) Access contract elke bijlage bij dit Toegangscontract, opgenomen in Deel IV.
Artikel(en) Article(s) Access contract elk artikel in dit Toegangscontract.
CDS('en) CDS Access contract het gesloten distributiesysteem zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid,
Europese netcode DCC Code de Réseau Européen DCC Access contract verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers.
Europese netcode E&R Code de Réseau Européen E&R Access contract verordening (EU) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.
Europese netcode RfG Code de Réseau Européen RfG Access contract verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.
Algemene Voorwaarden Conditions Générales Access contract Deel II van dit Toegangscontract.
Technische Voorwaarden Conditions Techniques Access contract Deel III van dit Toegangscontract.
Aansluitingscontract Contrat d'Accès Access contract het contract gesloten tussen een Netgebruiker en ELIA dat de wederzijdse rechten en plichten bepaalt met betrekking tot een bepaalde aansluiting.
Toegangscontract Contrat d'Accès Access contract de overeenkomst tussen ELIA en de Netgebruiker die geen eigenaar van een HVDC-systeem is, of tussen ELIA en de Toegangshouder die door de Netgebruiker aangeduid wordt en die de voorwaarden bepaalt in verband met het verlenen van Toegang tot het Elia-net.
Contract voor de Programma-agent Contrat d'Agent de Programme SA-contract Access contract het contract tussen ELIA en de programma-agent volgens artikel 249 van Technisch Reglement Transmissie.
Capaciteitscontract Contrat de Capacité Access contract het contract afgesloten tussen een capaciteitsleverancier en ELIA zoals bedoeld in artikel 7undecies, §11, lid 1 van de Elektriciteitswet.
Elektriciteitsleveringscontract Contrat de Fourniture d'Électricité Access contract een contract voor de levering van elektriciteit afgesloten tussen een Leverancier en een Netgebruiker.
Contract voor de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning Contrat de Responsable de la Planification des Indisponibilités OPA- contract Access contract het contract tussen ELIA en de verantwoordelijke voor de niet- beschikbaarheidsplanning volgens artikel 244 van het Technisch Reglement Transmissie.
Contract van de Evenwichtsverantwoordelijke Contrat de Responsable d'Équilibre BRP Contract Access contract het contract tussen de transmissienetbeheerder en de BRP, afgesloten conform het Technisch Reglement Transmissie.
CREG CREG Access contract Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
Elektriciteitsdecreten en/of Ordonnanties Décrets et/ou Ordonnance Électricité Access contract het Vlaams Decreet van 8 mei 2009 houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en de Brusselse ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Toegangsaanvraag Demande d'Accès Access contract zoals beschreven in de Technische Reglementen en in het bijzonder elke aanvraag voor een nieuwe Toegang tot het Elia-net.
Toegangsaanvrager Demandeur d'Accès Access contract elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de transmissienetbeheerder een Toegangsaanvraag heeft ingediend met het oog op het afsluiten van een Toegangscontract. Dit kan de Netgebruiker zijn, of enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze door de Netgebruiker is aangeduid.
Toegangshouder Détenteur d'Accès Access contract de Toegangsaanvrager die het Toegangscontract afsluit met ELIA; dit kan de Netgebruiker zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Netgebruiker aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen.
Schade Dommage Access contract behoudens indien anders bepaald in dit Toegangscontract, elke schade, kost, verlies (met inbegrip van winstderving en/of onderbreking van activiteiten), verplichting, aansprakelijkheid, boete, betalingsverplichting en/of invorderingskost, rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met het schadeverwekkend gegeven, ongeacht of deze voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar is.
Interne Commerciële Handel Échange Commercial Interne Access contract een energie-uitwisseling binnen de Belgische programmeringszone tussen een Evenwichtsverantwoordelijk en een andere Evenwichtsverantwoordelijke die van ELIA de toestemming verkregen heeft om op bilaterale basis energie uit te wisselen, waarvoor door de genoemde Evenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig een BRP Contract een intern commercieel handelsprogramma moetvoorgelegd worden aan ELIA. Elke referentie naar een interne commerciële handel in een BRP Contract omvat zowel de day-ahead interne commerciële handel als de intraday interne commerciële handel.
Internationale Uitwisseling Échange International Access contract een internationale uitwisseling van een bepaald volume aan elektriciteit tussen de door ELIA uitgebate programmeringszone en een andere programmeringszone, gekoppeld aan een fysiek transmissierecht, waarvoor een extern commercieel handelsprogramma bij ELIA moet worden ingediend overeenkomstig het BRP contract.
(netto) Geïnjecteerde Energie Énergie Injectée (nette) Access contract de integraal van het (netto) Geïnjecteerde Vermogen in een gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode.
(netto) Afgenomen Energie Énergie Prélevée (nette) Access contract de integraal van het (netto) Afgenomen Vermogen in een gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode.
Export Export Access contract een Internationale Uitwisseling vanaf de door ELIA uitgebate programmeringszone naar een andere programmeringszone.
Leverancier(s) Fournisseur(s) Access contract elke rechtsperso(o)n(en) of natuurlijke perso(o)n(en) die elektriciteit levert aan één of meerdere eindafnemers; de leverancier produceert of koopt de, aan de eindafnemers verkochte, elektriciteit.
CDS-beheerder Gestionnaire du CDS Access contract een natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als beheerder van de CDS, die door de bevoegde overheid als dusdanig werd erkend en Bijlage 6 van het Toegangscontract met ELIA heeft ondertekend.
Import Import Access contract een Internationale Uitwisseling vanaf een andere programmeringszone naar de door Elia uitgebate Programmeringszone.
Injectie(s) Injection(s) Access contract - de injectie van Actief Vermogen op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net, met uitzondering van de Injectiepunten die een CDS voeden, of; - de Distributie Afname-Allocatie, als het een netto-injectie betreft; of - de Injectie-Allocatie op een of meerdere toegangspunten die een CDS aangesloten op het Elia-net, als het een netto-injectie betreft; of - de injectie van Actief Vermogen door een Import; of - de injectie van Actief Vermogen door een Interne Commerciële Handel ("koop" - "koper"); of - de injectie van Actief Vermogen toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt.
Energieopslagfaciliteit Installation de Stockage d'Énergie Access contract in het elektriciteitssysteem, een installatie waar energieopslag plaatsvindt zoals gedefinieerd in artikel 2, 60) van de Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europese Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.
Werkdagen Jours Ouvrables Access contract elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
Europese richtsnoer EBGL Ligne Directrice Européenne EBGL Access contract verordening (EU) 2017/2195 van de Europese Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering.
Europese richtsnoer SOGL Ligne Directrice Européenne SOGL Access contract verordening (EU) 2017/1485 van de Europese Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.
Wet van 2 augustus 2002 Loi du 2 Août 2002 Access contract de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Elektriciteitswet Loi Électricité Access contract de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Tariefmethodologie Méthodologie Tarifaire Access contract methodologie voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en Toegang tot het Elia-net zoals opgesteld door de CREG in toepassing van artikel 12, §2 van de Elektriciteitswet en gepubliceerd op de website van de CREG.
Nominatie Nomination Access contract de verwachte waarde van het Geïnjecteerd Vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW) die aan de netbeheerder wordt meegedeeld overeenkomstig de Technische Reglementen. Elke fysieke Injectie of Afname van het net in de regelzone in onevenwicht vereist de voorafgaandelijke indiening, door de Evenwichtsverantwoordelijke bij de transmissienetbeheerder, van een voorlopig programma van productie of gebruik.
Partijen Parties Access contract ELIA en de Toegangshouder, waarbij naar elk individueel wordt verwezen in dit Toegangscontract als een "Partij".
Evenwichtsperimeter Périmètre d'Équilibre Access contract alle Afnames en Injecties toegewezen aan de Evenwichtsverantwoordelijke zoals bepaald in het Toegangscontract.
Piektariefperiode Période Tarifaire de Pointe Access contract de periode voorgesteld door ELIA en vastgelegd door de CREG, in toepassing van de Tariefmethodologie, waarin de globale netbelasting op de Elia-net statistisch het hoogst is.
Toegangspunt Point d'Accès Access contract een punt dat gekarakteriseerd wordt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het Elia-net wordt toegewezen aan de Toegangshouder met het oog op de Injectie of Afname van vermogen vanuit een Elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een asynchrone Energieopslagfaciliteit of een CDS dat is aangesloten op het Elia-net; het Toegangspunt is verbonden met één of meerdere aansluitingspunten van de betrokken Netgebruiker die zich op hetzelfde spanningsniveau situeert en op hetzelfde onderstation.
Bijkomend Toegangspunt Point d'Accès Complémentaire Access contract het Toegangspunt tot het Elia-net waarvan het Ter Beschikking Gestelde Vermogen voor Afname en/of Injectie permanent gebruikt wordt in normale exploitatie of occasioneel, zonder tijdslimiet, als aanvulling op een Hoofdtoegangspunt.
Hoofdtoegangspunt Point d'Accès Principal Access contract het Toegangspunt tot het Elia-net met het hoogste Ter Beschikking Gestelde Vermogen voor Afname indien er meerdere Toegangspunten op het Elia-net voor dezelfde elektrische installaties van een Netgebruiker zijn. Het Ter Beschikking Gestelde Vermogen op dat Toegangspunt moet ook groter dan of gelijk zijn aan de Jaarpiek van het Vermogen van het profiel van die Netgebruiker, waarbij dat profiel bestaat uit de synchrone som van de Afnames gemeten in alle Toegangspunten tot het Elia-net voor dezelfde elektrische installaties van die Netgebruiker.
Leveringspunt Point de Livraison Access contract een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst, een dienst voor strategische reserve of een Flexibiliteitsdienst DA/ID wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meer telling(en) of meting(en), volgens de bepalingen van de van toepassing zijnde contracten, die de transmissienetbeheerder in staat stelt om de levering van de flexibiliteitsdienst te controleren en/of te evalueren.
Afnamepunt Point de Prélèvement Access contract een Toegangspunt vanaf waar het vermogen vanuit het Elia-net wordt afgenomen.
Offshore Interconnector Aansluitingspunt Point de Raccordement d'une Interconnexion Offshore Access contract fysieke plaats en spanningsniveau waar een offshore interconnector is aangesloten op het Elia-net en waar het Actief Vermogen geïnjecteerd op, of afgenomen van het Elia-net via deze offshore interconnector wordt gemeten met het oog op de toewijzing van Actief Vermogen vereist voor de berekening van de onbalans van de BRP geassocieerd aan deze offshore interconnector.
Injectie- en Afnamepunt Point d'Injection et de Prélèvement Access contract indien ELIA een meting van Afname vaststelt op een Toegangspunt dat gedefinieerd werd als Injectiepunt, zal dit Toegangspunt door ELIA vanaf de eerste dag van die maand als een Injectie- en Afnamepunt worden beschouwd. Hetzelfde geldt indien ELIA een meting van Injectie vaststelt op een Toegangspunt, dat gedefinieerd werd als Afnamepunt. Het relevante Ter Beschikking Gesteld Vermogen voor Afname of Injectie wordt bepaald in het Aansluitingscontract.
Markttoegangspunt(en) Point(s) d'Accès au Marché Access contract een virtueel punt ter bepaling van een deel van of het totaal Actief Vermogen afgenomen op of geïnjecteerd in de CDS door de betrokken CDS-gebruiker;
Injectiepunt(en) Point(s) d'Injection Access contract een Toegangspunt vanaf waar het vermogen in het Elia-net wordt geïnjecteerd.
Jaarpiek van het Vermogen Pointe Annuelle de Puissance Access contract de hoogste waarde van het netto Afgenomen of Geïnjecteerd Vermogen dat wordt gemeten tijdens de laatste twaalf maanden.
Jaarpiek van het Vermogen tijdens de Piektariefperiode Pointe Annuelle de Puissance en Période Tarifaire de Pointe Access contract de hoogste waarde van het netto Afgenomen Vermogen dat over de laatste twaalf maanden gemeten wordt tijdens de kwartieren die deel uitmaken van de piektariefperiode.
Maandpiek van het Vermogen Pointe Mensuelle de Puissance Access contract de hoogste waarde van het netto Afgenomen of Geïnjecteerd Vermogen die wordt gemeten tijdens de gehele betrokken maand.
Afname(s) Prélèvement Access contract - de afname van Actief Vermogen op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net, met uitzondering van de Afnamepunten die een CDS voeden; of - de Distributie Afname-Allocatie, als het een netto-afname betreft; of - de Afname-Allocatie op CDS, aangesloten op het Elia-net, als het een netto-afname betreft; of - de afname van Actief Vermogen door een Export; of - de afname van Actief Vermogen door een Interne Commerciële Handel ("verkoop" - "verkoper"); of - de afname van Actief Vermogen toegewezen op een Offshore Interconnector Aansluitingspunt.
Afname van de Belasting Prélèvement de la Charge Access contract het Actief Vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie wordt afgenomen door een of meerdere belastingen die betrekking hebben op het betrokken Toegangspunt, met inbegrip van het verbruik van de Elektriciteitsproductie-eenheid(en) wanneer die/deze niet produceert/produceren.
Lokale Productie Production Locale Access contract een Elektriciteitsproductie-eenheid waarvan het Injectiepunt identiek is aan het Afnamepunt van een of meerdere verbruiksinstallaties van een Netgebruiker of, in het geval van een CDS, een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties.
Actief Vermogen Puissance Active Access contract de reële component van het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, uitgedrukt in watt of meervouden daarvan, zoals kilowatt ("kW") of megawatt ("MW"), zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid,
(netto) Geïnjecteerd Vermogen Puissance Injectée (nette) Access contract het verschil, indien dit positief is, in een gegeven Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Productie-eenhe(i)d(en) (die een situatie van Lokale Productie vormen) en het vermogen dat wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en). Indien dit verschil negatief is, is het (netto) Geïnjecteerde Vermogen gelijk aan nul.
Ter Beschikking Gesteld Vermogen Puissance Mise à Disposition Access contract het schijnbaar vermogen in Injectie en/of Afname dat is vastgelegd voor een Toegangspunt in het Aansluitingscontract van een Netgebruiker en die het recht geeft aan deze Netgebruiker om vermogen te injecteren en/of af te nemen naar/van het Elia-net tot dit ter beschikking gesteld vermogen.
(netto) Afgenomen Vermogen Puissance Prélevée (nette) Access contract het verschil, indien dit positief is, in een gegeven Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en) en het vermogen dat wordt geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Productie-eenhe(i)d(en) (die een situatie van Lokale Productie vormen). Indien dit verschil negatief is, is het (netto) Afgenomen Vermogen gelijk aan nul.
Reactief Vermogen Puissance Réactive Access contract de imaginaire component van het schijnbaar vermogen bij de grondfrequentie, doorgaans uitgedrukt in kilovar ("kVAr") of megavar ("MVAr"), zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid,
Register van Toegangspunten Registre des Points d'Accès Access contract het register door ELIA bijgehouden en zoals aangepast van tijd tot tijd dat, onder meer, vermeldt: - voor elk Afname- en/of Injectiepunt, de referentie van het Toegangscontract waardoor Toegang tot het Elia-net wordt verleend; - voor elk Afname- en/of Injectiepunt, met uitsluiting van de Toegangspunten die een CDS voeden dat aangesloten is op het Elia-net, de aangeduide Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Opvolging en de aanduiding van de Leverancier; - voor elk Toegangspunt dat een CDS voedt dat aangesloten is op het Elia-net, de aangeduide Evenwichtsverantwoordelijke belast is met de niet-toegekende energie in de CDS; en - het Ter Beschikking Gestelde Vermogen op elk Afnamepunt en/of elk Injectiepunt.
Register van Evenwichtsverantwoordelijken Registre des Responsables d'Équilibre Access contract het register door de transmissienetbeheerder bijgehouden overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie.
Technisch Reglement Transmissie Règlement Technique Transport Access contract het Koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, zoals aangepast van tijd tot tijd.
Technische Reglementen Règlements Techniques Access contract het Technisch Reglement Transmissie en de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie.
Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie Règlements Techniques de Transport Local et Régional Access contract de technische reglementen plaatselijk vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en zoals aangepast van tijd tot tijd.
Tractienet Spoor Réseau de Traction Ferroviaire Access contract elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet waarop, in de zin van de Elektriciteitswet, de bepalingen van een CDS dat op het Elia-net is aangesloten, van toepassing zijn.
Elia-net Réseau Elia Access contract het transmissienet, of het gewestelijke of lokale transmissie- of vervoernet waarop ELIA het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor ELIA is aangeduid als netbeheerder.
Publiek Distributienet Réseau Public de Distribution Access contract geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt ("kV"), en de bijbehorende installaties die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers binnen een geografisch afgebakend gebied in een gewest, dat geen CDS of directe lijn is.
Evenwichtsverantwoordelijke Responsable d'Équilibre BRP Access contract zoals gedefinieerd in de Europese richtsnoer EBGL en dewelke is ingeschreven in het Register van Evenwichtsverantwoordelijken overeenkomstig de Technische Reglementen.
Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Injectie (van de Lokale Productie) Responsable d'Équilibre Chargé de l'Injection (de la Production Locale) Access contract de Evenwichtsverantwoordelijke aan wie de Injectie in een Injectiepunt wordt toegewezen in het kader van zijn evenwichtsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt volgens de Bijlage 3bis B) of 3ter.
Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Niet-toegewezen Energie in de CDS aangesloten op het Elia-net Responsable d'Équilibre Chargé des Énergies Non Allouées dans le CDS raccordé au Réseau Elia Access contract de Evenwichtsverantwoordelijke aan wie de CDS-beheerder de volumes niet-toegewezen energie toekent, aangeduid conform Bijlage 6bis.
Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Afname (van de belasting) Responsable d'Équilibre Chargé du Prélèvement (de la Charge) Access contract de Evenwichtsverantwoordelijke aan wie de opvolging van de Afname in een Afnamepunt wordt toegewezen in het kader van zijn evenwichtsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt volgens de Bijlage 3bis A) of 3ter.
Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Opvolging Responsable d'Équilibre Chargé du Suivi Access contract de Evenwichtsverantwoordelijke(n) die belast is (zijn) met de Injectie en/of de Afname in een Toegangspunt, zoals, aangeduid in de Bijlage 3 of met één of meerdere Injectie(s) en/of Afname(s) in een CDS.
Flexibiliteitsdienst DA/ID Service de Flexibilité DA/ID Access contract zoals gedefinieerd in de regels voor de organisatie van de energieoverdracht zoals gedefinieerd in artikel 19bis van de Elektriciteitswet.
Balanceringsdienst Service d'Équilibrage Access contract zoals gedefinieerd in de Europese richtsnoer EBGL.
Toestand van Wanbetaling of Verslechtering van de Financiële Situatie Situation de Défaut de Paiement ou Détérioration de la Situation Financière Access contract onder Netgebruiker wordt voor de doeleinden van deze definitie begrepen: de Netgebruiker of de persoon gemandateerd door de Netgebruiker om namens hem een Elektriciteitsleveringscontract te sluiten. Voor de toepassing van de procedures éénzijdige opzegging zoals voorzien in de Artikelen 19 en 22 van dit Toegangscontract wordt de Netgebruiker begrepen zoals voorzien in de definitie in dit Toegangscontract. Wanneer noch de Toegangshouder, noch de Evenwichtsverantwoordelijke de Leverancier is, wordt een Toestand van Wanbetaling of Verslechtering van de Financiële Situatie geacht zich voor te doen: i. wanneer de Evenwichtsverantwoordelijke of de Toegangshouder de remediëringsmaatregelen heeft uitgeput om een schuld in te vorderen of het betalingsrisico af te dekken tijdens de contractueel vastgelegde remediëringsperiode die hem wordt toegekend in de desbetreffende overeenkomst, tussen respectievelijk de Toegangshouder of Evenwichtsverantwoordelijke enerzijds en de Netgebruiker anderzijds; of ii. wanneer een gerechtelijk verzoek is ingediend door de Netgebruiker tot toekenning van opschorting van betaling ten aanzien van schuldeisers (al dan niet onder boek XX van het Wetboek economisch recht), dan wel het faillissement is aangevraagd van de Netgebruiker. Indien de Toegangshouder tevens de Leverancier is van de Netgebruiker wordt een Toestand Wanbetaling of Verslechtering van de Financiële Situatie geacht zich voor te doen: i. wanneer de Leverancier de remediëringsmaatregelen heeft uitgeput om een schuld in te vorderen of het betalingsrisico af te dekken tijdens de contractueel vastgelegde remediëringsperiode die hem wordt toegekend in het desbetreffende Elektriciteitsleveringscontract, dat tevens voorziet in de aanduiding van de Leverancier als Toegangshouder, tussen de Leverancier enerzijds en de Netgebruiker anderzijds (dan wel de remediëringsmaatregelen zoals voorzien in het Elektriciteitsleveringscontract of het contract tot aanstelling van de Toegangshouder, indien deze in fysisch verschillende contracten zijn vastgelegd); of ii. wanneer een gerechtelijk verzoek is ingediend door de Netgebruiker tot toekenning van opschorting van betaling ten aanzien van schuldeisers (al dan niet onder boek XX van het Wetboek economisch recht), dan wel het faillissement is aangevraagd van de Netgebruiker. Indien de Evenwichtsverantwoordelijke tevens de Leverancier is van de Netgebruiker, wordt een Toestand van Wanbetaling of Verslechtering van de Financiële Situatie geacht zich voor te doen: i. wanneer de Leverancier de remediëringsmaatregelen heeft uitgeput om een schuld in te vorderen of het betalingsrisico af te dekken tijdens de contractueel vastgelegde remediëringsperiode die hem wordt toegekend in de desbetreffende Elektriciteitsleveringscontract, die tevens voorziet in de aanduiding van de Leverancier als Evenwichtsverantwoordelijke, tussen de Leverancier enerzijds en de Netgebruiker anderzijds (dan wel de remediëringsmaatregelen zoals voorzien in het Elektriciteitsleveringscontract of de overeenkomst tot aanstelling van de Evenwichtsverantwoordelijke indien deze in fysisch verschillende contracten zijn vastgelegd); of ii. wanneer een gerechtelijk verzoek is ingediend door de Netgebruiker tot toekenning van opschorting van betaling ten aanzien van schuldeisers (al dan niet onder boek XX van het Wetboek economisch recht), dan wel het faillissement is aangevraagd van de Netgebruiker.
Tarief Tarif Access contract een generieke term gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, de tarieven aan te duiden, die in het kader van dit Toegangscontract van toepassing zijn voor de Toegangshouders, waaronder ook, in voorkomend geval, voor de aansluiting op het Elia-net, zoals deze zijn goedgekeurd door of, in voorkomend geval, opgelegd door de CREG in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zoals bepaald in Artikel 25 van onderhavig Toegangscontract en gepubliceerd voor een regulatoire periode door de CREG.
Elektriciteitsproductie-eenheid Unité de Production d'Électricité Access contract een synchrone elektriciteitsproductie-eenheid of een power park module, zoals gedefinieerd in artikel 2, tweede lid,
CDS-gebruiker(s) Utilisateur du CDS Access contract natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op en/of afneemt van een CDS.
Netgebruiker Utilisateur du Réseau Access contract elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van het Elia-net, naargelang het geval afkomstig van een Elektriciteitsproductie-eenheid, van een verbruiksinstallatie, van een asynchrone Energieopslagfaciliteit, van een CDS, of van een HVDC-systeem en die, indien hij niet zijn eigen Toegangshouder is in de zin van dit Toegangscontract, een Toegangshouder heeft aangeduid voor zijn Toegangspunt(en).
blindvermogenscapaciteit capacité de puissance réactive CREG Code of Conduct Electricity de bekwaamheid om op een gecontroleerde manier reactief vermogen te produceren en/of te absorberen
CDS CDS CREG Code of Conduct Electricity het gesloten distributiesysteem in de zin van artikel 2, tweede alinea, 5., van de Europese netcode DCC
Europese netcode E&R code de réseau européen E&R CREG Code of Conduct Electricity Verordening (UE) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet
Europese netcode HVDC code de réseau européen HVDC CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2016/1447 van de Europese Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules
Europese netcode RfG code de réseau européen RfG CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
Europese netcode DCC code de réseaueuropéen DCC CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers
meteropname comptage CREG Code of Conduct Electricity de opname met een meter van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd of wordt afgenomen
meter compteur CREG Code of Conduct Electricity een meetuitrusting die toestaat om een meteropname uit te voeren
referentiewaarde consigne CREG Code of Conduct Electricity de referentiewaarde in de zin van artikel 2, tweede alinea, 25., van de Europese netcode RfG
toegangscontract contrat d'accès CREG Code of Conduct Electricity de overeenkomst tussen de transmissienetbeheerder en een transmissienetgebruiker die geen eigenaar van een HVDC-systeem is, of tussen de transmissienetbeheerder en de toegangshouder die door de transmissienetgebruiker overeenkomstig deze gedragscode aangeduid wordt
aansluitingscontract contrat de raccordement CREG Code of Conduct Electricity de aansluitovereenkomst in de zin van artikel 2, tweede alinea, 14., van de Europese netcode RfG
contract van balanceringsverantwoordelijke contrat de responsable d'équilibre CREG Code of Conduct Electricity de overeenkomst gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de balanceringsverantwoordelijke overeenkomstig de gedragscode
CREG CREG CREG Code of Conduct Electricity Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
toegangsaanvrager demandeur d'accès CREG Code of Conduct Electricity elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de transmissienetbeheerder een toegangsaanvraag heeft ingediend
telgegeven donnée de comptage CREG Code of Conduct Electricity de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd of wordt afgenomen gemeten met een meter
meetgegeven donnée de mesure CREG Code of Conduct Electricity een gegeven bekomen door een meteropname of meting met een meetuitrusting
actieve energie énergie active CREG Code of Conduct Electricity de integraal van het actief vermogen over een bepaald tijdsinterval
reactieve energie énergie réactive CREG Code of Conduct Electricity de integraal van het blindvermogen over een bepaald tijdsinterval
meetuitrusting équipement de mesure CREG Code of Conduct Electricity elke uitrusting voor het uitvoeren van meteropname en/of metingen, zoals meters, apparaten met als voornaamste functie het uitvoeren van metingen, meettransformatoren of bijhorende telecommunicatie-uitrustingen
significante fout erreur significative CREG Code of Conduct Electricity een fout op een meetgegeven groter dan de totale nauwkeurigheid van het geheel van de meetuitrustingen die dit meetgegeven bepalen en die de financiële afhandeling en operationele processen verbonden met dit meetgegeven, kan beïnvloeden
aanbieder van blindvermogensdiensten fournisseur de services de puissance réactive VSP CREG Code of Conduct Electricity de rechtspersoon met een wettelijke of contractuele verplichting om blindvermogensdiensten te verlenen aan de transmissienetbeheerder
CDS-beheerder gestionnaire de CDS CREG Code of Conduct Electricity een natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als beheerder van het CDS, die door de bevoegde overheid als dusdanig werd erkend
netbeheerder gestionnaire de réseau CREG Code of Conduct Electricity beheerder van één van de volgende netten: transmissienet, lokaal transmissienet, publiek distributienet, CDS, tractienet spoor of gewestelijk tractienet spoor
lokale transmissienetbeheerder gestionnaire de réseau de transport local CREG Code of Conduct Electricity de beheerder van een lokaal transmissienet
publieke distributienetbeheerder gestionnaire de réseau public de distribution CREG Code of Conduct Electricity de beheerder van een publiek distributienet
transmissienetbeheerder gestionnaire du réseau de transport CREG Code of Conduct Electricity de netbeheerder in de zin van artikel 2, 8°, van de wet
grensoverschrijdende infrastructuur infrastructures transfrontalières CREG Code of Conduct Electricity de interconnectoren bedoeld in artikel 2, 7°bis, van de wet die worden gebruikt om het transmissienet rechtstreeks of onrechtstreeks te verbinden met het transmissienet van een ander land, met inbegrip van de offshore interconnectoren bedoeld in artikel 2, 55°, van de wet
installatie installation CREG Code of Conduct Electricity elke aansluiting op het transmissienet of gesloten industrieel net, elke installatie van een netgebruiker, installatie van de transmissienetgebruiker, installatie van een publieke distributienetbeheerder, of van een lokale transmissienetbeheerder, of directe lijn
installatie van de netgebruiker installation de l'utilisateur de réseau CREG Code of Conduct Electricity elke uitrusting van een netgebruiker die door een aansluiting op een net is aangesloten
installatie van de transmissienetgebruiker installation de l'utilisateur du réseau de transport CREG Code of Conduct Electricity elke uitrusting van een transmissienetgebruiker die door een aansluiting op het transmissienet is aangesloten
aansluitingsinstallatie installation de raccordement CREG Code of Conduct Electricity elke uitrusting die nodig is om de installatie van de transmissienetgebruiker te verbinden met het transmissienet
lokale energieopslagfaciliteit installation de stockage d'énergie locale CREG Code of Conduct Electricity een energieopslagfaciliteit in de zin van artikel 2, 102°, van de wet, waarvan het afname- en injectiepunt identiek is aan het afnamepunt van één of meerdere in het technisch reglement bedoelde verbruiksinstallaties van een transmissienetgebruiker of, in het geval van een CDS, van een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties
werkdag jour ouvrable CREG Code of Conduct Electricity elke dag van de week, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen
Europese richtsnoeren CACM ligne directrice européenne CACM CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2015/1222 van de Europese Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer
Europese richtsnoeren EBGL ligne directrice européenne EBGL CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2017/2195 van de Europese Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering
Europese richtsnoeren FCA ligne directrice européenne FCA CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2016/1719 van de Europese Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn
Europese richtsnoeren SOGL ligne directrice européenne SOGL CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2017/1485 van de Europese Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen
wet loi CREG Code of Conduct Electricity de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals van tijd tot tijd gewijzigd
meting mesure CREG Code of Conduct Electricity de opname op een bepaald tijdstip van een fysieke grootheid met een meetuitrusting
nominatie nomination CREG Code of Conduct Electricity kennisgeving aan de transmissienetbeheerder van een programma van injectie en/of afname
derde land pays tiers CREG Code of Conduct Electricity een land dat niet tot de Europese Economische Ruimte behoort
actieve verliezen pertes actives CREG Code of Conduct Electricity het verbruik van actief vermogen door het net dat veroorzaakt wordt door het gebruik van dat net
toegangspunt point d'accès CREG Code of Conduct Electricity een punt dat gekarakteriseerd wordt door een fysieke plaats en een spanningsniveau waarvoor een toegang tot het transmissienet wordt toegewezen aan de toegangshouder met het oog op de injectie of afname van vermogen vanuit een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie, een energieopslagfaciliteit of een CDS die/dat is aangesloten op het transmissienet, het toegangspunt is verbonden met één of meerdere aansluitingspunten van de betrokken transmissienetgebruiker die zich op hetzelfde spanningsniveau situeert en op hetzelfde onderstation
markttoegangspunt point d'accès au marché CREG Code of Conduct Electricity een virtueel punt ter bepaling van een deel van of het totale actief vermogen afgenomen op of geïnjecteerd in het CDS door de betrokken CDS-gebruiker
toegangspunt in het CDS point d'accès dans le CDS CREG Code of Conduct Electricity een virtueel punt dat overeenkomt met de som, per spanningsniveau en per onderstation, van de fysieke afnamen van een CDS-gebruiker, gebaseerd op meetconfiguraties, en gebruikt voor de afrekening van de kosten voor het gebruik van het CDS
meetpunt point de mesure CREG Code of Conduct Electricity de fysieke plaats waar de meetuitrustingen aangesloten zijn op de aansluitingsinstallatie, op de installatie van de transmissienetgebruiker of op de installatie van een CDS-gebruiker
afnamepunt point de prélèvement CREG Code of Conduct Electricity een toegangspunt waar vermogen vanuit het transmissienet wordt afgenomen
aansluitingspunt point de raccordement CREG Code of Conduct Electricity in afwijking van de definitie bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 15., van de Europese netcode RfG, het punt waar een elektriciteitsproductie-eenheid, een energieopslagfaciliteit, een verbruiksinstallatie, een publiek distributienet, een lokaal transmissienet, een CDS, of een HVDC-systeem, met inbegrip, in voorkomend geval, van hun aansluitingsinstallaties, op het transmissienet, op een gesloten industrieel net of op een HVDC-systeem zijn aangesloten
injectiepunt point d'injection CREG Code of Conduct Electricity een toegangspunt waar vermogen in het transmissienet wordt geïnjecteerd
verbindingspunt point d'interconnexion CREG Code of Conduct Electricity een punt waarop het transmissienet met buitenlandse transmissienetten, de lokale transmissienetten en de publieke distributienetten verbonden zijn
interfacepunt point d'interface CREG Code of Conduct Electricity de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de installaties van een transmissienetgebruiker verbonden zijn met de aansluitingsinstallaties. Dit punt bevindt zich op de site van de transmissienetgebruiker en in ieder geval na het eerste aansluitingsveld vanaf het net aan de zijde van de transmissienetgebruiker
ter beschikking gesteld vermogen puissance mise à disposition CREG Code of Conduct Electricity het schijnbaar vermogen in injectie en/of afname dat is vastgelegd voor een toegangspunt in het aansluitingscontract van een transmissienetgebruiker en die het recht geeft aan deze transmissienetgebruiker om vermogen te injecteren en/of af te nemen naar/van het transmissienet ten belope van dit ter beschikking gesteld vermogen
kwaliteit qualité CREG Code of Conduct Electricity het geheel van de karakteristieken van de elektriciteit die een invloed kunnen hebben op de aansluitingsinstallaties, de installaties van één of meerdere transmissienetgebruikers, het publiek distributienet en/of het lokaal transmissienet en die, onder meer, de continuïteit van de spanning en de elektrische karakteristieken van deze spanning en stroom, zoals de frequentie, de amplitude, de golfvorm en de symmetrie omvatten
aansluiting raccordement CREG Code of Conduct Electricity elke uitrusting die nodig is om de installatie van de netgebruiker, de publieke distributienetbeheerder en de lokale transmissienetbeheerder te verbinden met een net. De aansluiting op het transmissienet van de transmissienetgebruiker bestaat uit de aansluitingsinstallaties tussen het aansluitingspunt en het interfacepunt, welke tenminste het eerste aansluitingsveld vanaf het transmissienet inhouden. De aansluiting van publieke distributienetten of van lokale transmissienetten op het transmissienet bestaat uit het verbindingspunt dat zich situeert aan de secundaire van de transformator die deel uitmaakt van het transmissienet die de elektriciteitsspanning omzet naar de spanning van de publieke distributienetten of lokale transmissienetten. De aansluiting van de gebruiker van een gesloten industrieel net wordt bepaald in de aansluitingsmodaliteiten afgesloten door de beheerder van het gesloten industrieel net met de betrokken gebruiker van een gesloten industrieel net
register van toegangspunten registre des points d’accès CREG Code of Conduct Electricity het register bijgehouden door de transmissienetbeheerder overeenkomstig titel 3.2 van deze gedragscode
register van balanceringsverantwoordelijken registre des responsables d'équilibre CREG Code of Conduct Electricity het register bijgehouden door de transmissienetbeheerder overeenkomstig hoofdstuk 3.5.5 van deze gedragscode
Verordening 2019/943 Règlement 2019/943 CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking)
Verordening 543/2013 Règlement 543/2013 CREG Code of Conduct Electricity Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad
lokaal transmissienet réseau de transport local CREG Code of Conduct Electricity het gewestelijk transmissienet zoals bedoeld in de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het plaatselijk transmissienet zoals bedoeld in het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt
gesloten distributienet réseau fermé de distribution CREG Code of Conduct Electricity het gesloten distributiesysteem bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 5., van de Europese netcode DCC, voor zover het betrekking heeft op het gesloten distributienet, zoals bedoeld in het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het gesloten beroepsnet, zoals bedoeld in het decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het privénet, zoals bedoeld in de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
gesloten industrieel net réseau fermé industriel CREG Code of Conduct Electricity het gesloten distributiesysteem bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 5., van de Europese netcode DCC, voor zover het betrekking heeft op het in de wet bedoelde gesloten industrieel net, voor de doeleinden van deze gedragscode en behoudens andersluidende bepalingen wordt het tractienet spoor gelijkgesteld met het gesloten industrieel net, zoals gedefinieerd in deze gedragscode
publiek distributienet réseau public de distribution CREG Code of Conduct Electricity geheel van onderling verbonden elektrische leidingen met een nominale spanning die gelijk is aan of minder is dan 70 kilovolt, en de bijbehorende installaties, die noodzakelijk zijn voor de distributie van elektriciteit aan afnemers, dat geen CDS of directe lijn is en met uitzondering van het lokaal transmissienet
balanceringsverantwoordelijke responsable d’équilibre CREG Code of Conduct Electricity de balanceringsverantwoordelijke bedoeld in artikel 2, tweede lid, 7., van de Europese richtsnoeren EBGL, te weten de evenwichtsverantwoordelijke bedoeld in artikel 2, 65°, van de wet
beschermingsdienst service de défense CREG Code of Conduct Electricity elke dienst zoals gedefinieerd door de transmissienetbeheerder in overeenstemming met de bepalingen van de Europese netcode RfG en de Europese netcode E&R over de materie die bijdraagt tot één of meerdere maatregelen van het systeembeschermingsplan
hersteldienst service de reconstitution CREG Code of Conduct Electricity elke dienst zoals gedefinieerd door de transmissienetbeheerder in overeenstemming met de bepalingen van de Europese netcode RfG en de Europese netcode E&R over de materie die bijdraagt tot één of meerdere maatregelen van het herstelplan
ondersteunende diensten services auxiliaires CREG Code of Conduct Electricity de ondersteunende diensten bedoeld in artikel 2, 101°, van de wet die nodig zijn voor de exploitatie van het transmissienet
diensten voor coördinatie en congestiebeheer services de coordination et de gestion des congestions CREG Code of Conduct Electricity elke verplichting in hoofde van de verantwoordelijke voor de niet- beschikbaarheidsplanning en van de programma-agent ten aanzien van de transmissienetbeheerder zoals opgenomen in de type-overeenkomst van de verantwoordelijke voor de niet- beschikbaarheidsplanning of de type-overeenkomst van de programma-agent
aansluitingsveld travée de raccordement CREG Code of Conduct Electricity het geheel van componenten van een aansluitingsinstallatie die in het bijzonder volgende functies waarborgen: a) het onder spanning brengen van de installaties van de transmissienetgebruiker vanuit het transmissienet, b) het uitschakelen en/of inschakelen van deze installaties, c) het fysiek scheiden van deze installaties van het transmissienet
lokale elektriciteitsproductie-eenheid unité de production d'électricité locale CREG Code of Conduct Electricity een elektriciteitsproductie-eenheid in de zin van artikel 2, tweede lid, 5., van de Europese netcode RfG waarvan het injectiepunt identiek is aan het afnamepunt van één of meerdere in het technisch reglement bedoelde verbruiksinstallaties van een transmissienetgebruiker of, in het geval van een CDS, van een CDS-gebruiker, en die zich op dezelfde geografische site bevindt als deze verbruiksinstallaties
netgebruiker utilisateur de réseau CREG Code of Conduct Electricity elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van het transmissienet, een lokaal transmissienet of een publiek distributienet, als eigenaar van, naargelang het geval, een elektriciteitsproductie-installatie, een verbruiksinstallatie, een energieopslagfaciliteit, een CDS, een lokaal transmissienet of een HVDC- systeem, met dien verstande dat louter voor de toepassing van deze gedragscode en de Europese netcodes en richtsnoeren als eigenaar wordt beschouwd: de persoon die beschikt over het eigendomsrecht of, indien een derde met dewelke deze persoon een contractuele relatie heeft over het eigendomsrecht beschikt, over het gebruiksrecht op deze installatie, dit net of dit systeem
lokale transmissienetgebruiker utilisateur de réseau de transport local CREG Code of Conduct Electricity natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van een lokaal transmissienet
publieke distributienetgebruiker utilisateur de réseau public de distribution CREG Code of Conduct Electricity natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van een publiek distributienet
transmissienetgebruiker utilisateur du réseau de transport CREG Code of Conduct Electricity een netgebruiker wiens elektriciteitsproductie- eenheid, verbruiksinstallatie, energieopslagfaciliteit, CDS of HVDC-systeem, op het transmissienet is aangesloten
CDS-gebruiker utilisateur du/d'un CDS CREG Code of Conduct Electricity natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit injecteert op of afneemt van een CDS
regelzone zone de réglage CREG Code of Conduct Electricity de controlezone bedoeld in artikel 2, eerste alinea, 6., van Verordening 543/2013
zelfopwekker autoproducteur Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die hoofdzakelijk voor eigen gebruik elektriciteit produceert
afnemer client Electricity Act elke eindafnemer, distributeur of tussenpersoon
in aanmerking komende afnemer client éligible Electricity Act elke afnemer die, krachtens artikel 16 of, indien hij niet in België is gevestigd, krachtens het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten voor de levering van elektriciteit te sluiten met een producent, distributeur of tussenpersoon van zijn keuze en, te dien einde, het recht heeft om toegang te krijgen tot het transmissienet tegen de voorwaarden bepaald in artikel 15, § 1
eindafnemer client final Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt voor eigen gebruik
warmtekrachtkoppeling cogénération Electricity Act de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte
controlecomité comité de contrôle Electricity Act het controlecomité voor de elektriciteit en het gas bedoeld in de artikelen 170 tot 172 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 147 van 30 december 1982
commissie commission Electricity Act de commissie voor de regulering van de elektriciteit, opgericht door artikel 23
richtlijn 96/92 directive 96/92 Electricity Act de richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit
distributeur distributeur Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die de distributie van elektriciteit op het Belgisch grondgebied verzorgt, ongeacht of hij deze elektriciteit verkoopt
distributie distribution Electricity Act het vervoer van elektriciteit langs distributienetten met het oog op de levering ervan aan afnemers
geassocieerde onderneming entreprise associée Electricity Act elke geassocieerde onderneming in de zin van artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening van de ondernemingen
verbonden onderneming entreprise liée Electricity Act elke verbonden onderneming in de zin van hoofdstuk III, afdeling I, rubriek IV.A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen
broeikasgassen gaz à effet de serre Electricity Act de gassen die in de atmosfeer infrarode straling absorberen en weer uitstralen en inzonderheid koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), hydrofluorocarbon (HFC), perfluorocarbon (PFC) en zwavelhexafluoride (SF6)
netbeheerder gestionnaire du réseau Electricity Act de beheerder van het transmissienet, aangewezen overeenkomstig artikel 10
tussenpersoon intermédiaire Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit koopt met het oog op de doorverkoop ervan, behalve een producent of een distributeur
directe lijn ligne directe Electricity Act elke elektriciteitslijn ter aanvulling van het transmissienet, met uitzondering van de lijnen die deel uitmaken van een distributienet
minister ministre Electricity Act de federale minister bevoegd voor Energie
ontwikkelingsplan plan de développement Electricity Act het plan voor de ontwikkeling van het transmissienet, opgesteld in uitvoering van artikel 13
producent producteur Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit produceert, met inbegrip van elke zelfopwekker
indicatief programma programme indicatif Electricity Act het indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit, opgesteld in uitvoering van artikel 3
neteigenaars propriétaires du réseau Electricity Act de eigenaars van de infrastructuur en uitrusting die het transmissienet vormen, behalve, in voorkomend geval, de netbeheerder
technisch reglement règlement technique Electricity Act het technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe, opgesteld in uitvoering van artikel 11
distributienet réseau de distribution Electricity Act elk net dat werkt aan een spanning die gelijk is aan of lager is dan 70 kilovolt, voor het vervoer van elektriciteit naar afnemers op regionaal of lokaal niveau
transmissienet réseau de transport Electricity Act het nationaal transmissienet voor elektriciteit, dat de bovengrondse lijnen, ondergrondse kabels en installaties omvat die dienen voor het vervoer van elektriciteit van land tot land en naar rechtstreekse afnemers van de producenten en naar distributeurs gevestigd in België, alsook voor de koppeling tussen elektrische centrales en tussen elektriciteitsnetten
hernieuwbare energiebronnen sources d’énergie renouvelables Electricity Act alle andere energiebronnen dan fossiele brandstoffen en kernsplijting, inzonderheid hydraulische energie, windenergie, zonne-energie, biogas, organische producten en afvalstoffen van de land- en bosbouw, en huishoudelijke afvalstoffen
transmissie transport Electricity Act het vervoer van elektriciteit langs het transmissienet met het oog op de levering ervan aan eindafnemers of distributeurs
netgebruiker utilisateur du réseau Electricity Act elke natuurlijke of rechtspersoon die als leverancier of afnemer op het transmissienet is aangesloten
CDS CDS Federal Grid Code het gesloten distributiesysteem in de zin van artikel 2,tweede alinea, 5., van de Europese netwerkcode DCC
IEC CEI Federal Grid Code Internationale Elektrotechnische Commissie
Europese netwerkcode DCC code de réseau européen DCC Federal Grid Code Verordening (EU) 2016/1388 van de Europese Commissie van 17 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode voor aansluiting van verbruikers
Europese netwerkcode E&R code de réseau européen E&R Federal Grid Code Verordening (UE) 2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet
Europese netwerkcode HVDC code de réseau européen HVDC Federal Grid Code Verordening (EU) 2016/1447 van de Europese Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen en op gelijkstroom aangesloten power park modules
Europese netwerkcode RfG code de réseau européen RfG Federal Grid Code Verordening (EU) 2016/631 van de Europese Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net
meteropname comptage Federal Grid Code de opname met een meter van de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd of wordt afgenomen
meter compteur Federal Grid Code een meetuitrusting die toestaat om een meteropname uit te voeren
toegangscontract contrat d’accès Federal Grid Code de overeenkomst tussen de transmissienetbeheerder en een transmissienetgebruiker die geen eigenaar van een HVDC-systeem is, of tussen de transmissienetbeheerder en de toegangshouder die door de transmissienetgebruiker overeenkomstig dit besluit aangeduid wordt
aansluitingscontract contrat de raccordement Federal Grid Code de aansluitovereenkomst in de zin van artikel 2, tweede alinea, 14., van de Europese netwerkcode RfG
overeenkomst van evenwichtsverantwoordelijke contrat de responsable d’équilibre Federal Grid Code de overeenkomst gesloten tussen de transmissienetbeheerder en de evenwichtsverantwoordelijke overeenkomstig boek 5 van deel 5
toegangsaanvrager demandeur d’accès Federal Grid Code elke natuurlijke of rechtspersoon die bij de transmissienetbeheerder een toegangsaanvraag heeft ingediend
telgegeven donnée de comptage Federal Grid Code de hoeveelheid actieve of reactieve energie die gedurende een tijdsperiode wordt geïnjecteerd of wordt afgenomen gemeten met een meter
meetgegeven donnée de mesure Federal Grid Code een gegeven bekomen door een meteropname of meting met een meetuitrusting
actieve energie énergie active Federal Grid Code de integraal van het actief vermogen over een bepaald tijdsinterval
reactieve energie énergie réactive Federal Grid Code de integraal van het reactief vermogen over een bepaald tijdsinterval
meetuitrusting équipement de mesure Federal Grid Code elke uitrusting voor het uitvoeren van meteropname en/of metingen, zoals meters, apparaten met als voornaamste functie het uitvoeren van metingen, meettransformatoren of bijhorende telecommunicatie-uitrustingen
significante fout erreur significative Federal Grid Code een fout op een meetgegeven groter dan de totale nauwkeurigheid van het geheel van de meetuitrustingen die dit meetgegeven bepalen en die de financiële afhandeling en operationele processen verbonden met dit meetgegeven, kan beïnvloeden
FCR FCR Federal Grid Code de frequentiebegrenzingsreserves in de zin van artikel 3, tweede alinea, 6., van Europese richtsnoeren SOGL
FRR FRR Federal Grid Code de frequentieherstelreserves in de zin van artikel 3, tweede alinea, 7., van Europese richtsnoeren SOGL
transmissienetbeheerder